eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ხელოვნებათმცოდნეობა
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: მარიამ გველესიანი
თინათინ ღუდუშაური
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და უნივერსიტეტის პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

საბაკალავრო პროგრამის მიზანია კვალიფიციური, შესაბამისი პროფესიული კომპეტენციისა და პრაქტიკული უნარების მქონე ხელოვნებათმცოდნის მომზადებით ხელი შეუწყოს ქვეყნის მდიდარი კულტურული მეკვიდრეობის შესწავლას, შენარჩუნებასა და წარმოჩენას. პროგრამა ეყრდნობა სტუდენტზე ორიენტირებულ, კომპლექსურ, ინტერდისციპლინურ სწავლებას და მიმართულია მისი მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილების, კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების გამომუშავების, იმ უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისკენ, რომელთა გარეშე დღეს შეუძლებელია ხელოვნების ნიმუშთა კვლევის სფეროში წარმატების მიღწევა. ამ მიზნის მისაღწევად პროგრამა მოიცავს დარგის ფართო ცოდნას და ბაკალავრის მომზადებისას ითვალისწინებს შრომის ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნებს, რასაც უზრუნველყოფს პროგრამის ფართოჰუმანიტარული პროფილი მასში ჩართული აკადემიური რესურსით და სასწავლო კომპონენტებით. პროგრამის კურიკულუმი ითვალისწინებს სტუდენტის მიერ პრაქტიკის კომპონენტის აუცილებლად გავლას რაც მის მიერ მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარების განვითარებას უწყობს ხელს. დამატებითი სპეციალობის ალტერნატივად სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა აირჩიოს საგანთა კონცენტრაცია კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმეტში და მიიღოს ისეთი სპეციფიური ცოდნა ( არტმარკეტინგსა და მენეჯმენტში, აუქციონებისა და საერთაშორისო ანტიკვარული ბაზრის მართვის პრინციპებში , კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში, კულტურის სფეროს პროექტების მენეჯმენტში, საგამოფენო საქმის საფუძვლებში და სხვა ), რომელიც განაპირობებს არა მარტო კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში მუშაობის, არამედ მისი მართვის უნარების გამომუშავებას, რაც დღეს ძალიან მოთხოვნადია ქვეყანაში და კურსადმთავრებულს კონკურენტულს ხდის შრომის ბაზარზე. შესაბამისად, ბაკალავრი შეიძლება დასაქმდეს სამხატვრო გალერეებში, სამეცნიერო–კვლევით დაწესებულებებში(ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი), მუზეუმებში, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში, ხელოვნების აუქციონებზე, ხელოვნების ნიმუშების დაცვის, რესტავრირების ან შეფასების საკითხებზე მომუშავე სხვა სახელმწიფო თუ არასამთავრობო სტრუქტურებში ან /და განაგრძოს სწავლა განათლების შემდგომ საფეხურზე (მაგისტრატურა) ძირითადი (ხელოვნებათმცოდნეობა) ან მომიჯნავე (კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი, ხელოვნების მენეჯმენტი, კულტურის კვლევები) სპეციალობით.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:

 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები;
 • აუდიო-ვიდეომასალის გამოყენება.
 • პრაქტიკული მუშაობა (სამუზეუმო/საგამოფენო პრაქტიკა);
 • არტეფაქტების იდენტიფიცირება;
 • რეფერატების მომზადება.
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში.
 • რეფერატების პრეზენტაცია;
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ექნება:
 • • ხელოვნების უძველესი ნიმუშების აღმოცენებისა და განვითარების ისტორიის ზოგადი ცოდნა;
  • ცალკეული ეპოქებისა (აღორძინების ხანა, შუა საუკუნეები, თანამედროვე ეპოქა) და რეგიონების/ქვეყნების (ახლო აღმოსავლეთი, საქართველო, დასავლეთ ევროპა და ამერიკა, შორეული აღმოსავლეთი–ჩინეთი, იაპონია და სხვა) კულტურული მონაპოვრების, ასევე ხელოვნების ყველა დარგის ნიმუშთა მხატვრულ-ესთეტიკური ღირებულების ძირითადი კრიტერიუმებისა და მახასიათებლების ცოდნა;
  • ხელოვნების ნიმუშთა იდენტიფიცირების (ამა თუ იმ ხალხისა და ეპოქისადმი მიკუთვნებულობის) საფუძვლებისა და პრინციპების ცოდნა;
  • ცივილიზაციებისა და კაცობრიობის განვითარების ისტორიისა და უმნიშვნელოვანესი ეტაპების შესახებ ცოდნა;
  • რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლების ცოდნა;
  • ხელოვნების ნიმუშების მხატვრული ანალიზის პრინციპების ცოდნა.
  • საქართველოს ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ეტაპების ცოდნა;
  • აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპებისა და უნივერსიტეტის მიერ შერჩეული (APA) აკადემიური სტილის მოთხოვნების ცოდნა.
  • ერთ-ერთი კლასიკური ენის (ძველი ბერძნული, ან ლათინური) საბაზისო ცოდნა;
  • ინგლისური ენის ცოდნა B/2 დონეზე;
  • ქართული ხუროთმოძღვრების უმნიშვნელოვანესი ძეგლების ცოდნა;
  • ქართული ლითონმქანდაკებლობის აღმოცენება/განვითარების ისტორიისა და მხატვრული ნიმუშების ცოდნა;
  • ხატვის საფუძვლების საბაზისო ცოდნა;
  • გაცნობიერებული მსოფლიო ხელოვნების ისტორიის ყველა ძირითადი ეტაპობრივი მხატვრული მიმდინარეობისთვის (პრეისტორიული, ანტიკური, შუასაუკუნეები, რომანული, გოთიკური, რენესანსი, ბაროკო, როკოკო, ნეოკლასიციზმი, რომანტიზმი, რეალიზმი, იმპრესიონიზმი, პოსტიმპრესიონიზმი) დამახასიათებელი და ურთიერთგანმასხვავებელი ნიშან-თვისებათა გაგება-გაანალიზების პრინციპები.


 • ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • მიღებული საბაზისო ცოდნის და უნარ-ჩვევების პრაქტიკაში გამოყენებისა და ხელოვნებათმცოდნეობით ექპედიციებში ან სამუზეუმო საქმიანობაში მონაწილეობის უნარი;
  • ჯგუფური გადაწყვეტილებების მიღებაში აქტიური და ეფექტური მონაწილეობის, ან სიტუაციიდან გამოდინარე ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღების უნარი სფეროს სპეციფიკის შესაბამისად;
  • წინასწარ განსაზღვრული მითითების შესაბამისად ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევისთვის (პერიოდის, მასალის ხასიათის გათვალისწინებით) რელევანტური კვლევის მეთოდის (ა. ფორმალური ანალიზი; ბ. კომპარატიული ანალიზი; გ. მხატვრული ანალიზი) შერჩევისა და გამოყენების უნარი;
  • ხელოვნების ნიმუშთა იდენტიფიცირებისა და კლასიფიცირების უნარი;
  • ხელოვნების ნიმუშებზე დასკვნის ან აღწერილობითი ანგარიშის (წერილობითი და ზეპირი) მომზადების უნარი.

 • დასკვნის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • სხვადასხვა ტიპის (ხელოვნებათმცოდნეობითი, არქეოლოგიური, ისტორიული,არქიტექტურული) ინფორმაციის სისტემატიზაციისა და განზოგადების უნარი;
  • საგნობრივი სფეროსათვის რელევანტური მეთოდების (ა. ემპირიულ მონაცემთა ანალიზი; ბ. ფორმალური ანალიზი; გ. კომპარატიული ანალიზი; დ. მხატვრული ანალიზი) გამოყენების გზით მიღებული შედეგების შეჯერების უნარი;
  • ხელოვნების ნიმუშებსა და კულტურულ არტეფაქტებზე დასკვნის მომზადების უნარი;
  • ხელოვნების ძეგლთა კვლევების შედეგად მიღებული მონაცემების ანალიზისა და მიღებული ინფორმაციის გააზრებისა და განზოგადების უნარი;
  • კულტურული არტეფაქტების ანალიზისას კვლევის კონკრეტული მეთოდის(ა. ემპირიულ მონაცემთა ანალიზი; ბ. ფორმალური ანალიზი; გ. კომპარატიული ანალიზი; დ. მხატვრული ანალიზი) შესაბამისობის დასაბუთების უნარი.

 • კომუნიკაციის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • ხელოვნების ნიმუშების ან ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებთან დაკავშირებით როგორც სპეციალისტებისთვის (ხელოვნებათმცოდნე, არქეოლოგი, ისტორიკოსი, კულტუროლოგი, არქიტექტორი) ასევე არასპეციალისტებისთვის (დაინტერესებული ჯგუფები, ფართო საზოგადოება, მედია და სხვა) ინფორმაციის მიწოდების (ქართულ და ინგლისურ ენაზე) უნარი;
  • სფეროსთვის ტიპური საკითხების ირგვლივ დებატებში, დისკუსიებში და საჯარო განხილვებში აქტიური მონაწილეობის უნარი;
  • ხელოვნების ნიმუშების გამოკვლევა/ანალიზის შედეგების წერითი და ზეპირი პრეზენტაციის უნარი;
  • მონათესავე სპეციალობების წარმომადგენლებთან (არქეოლოგი, ანთროპოლოგი, არქიტექტორი, კულტუროლოგი, ისტორიკოსი) ინტერაქციის უნარი;

 • სწავლის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • შეძენილი ცოდნის (საბაზისო თეორიული და მეთოდოლოგიური ცოდნა ხელოვნებათმცოდნეობაში) მუდმივი განახლებისა და ცვალებად ინფორმაციასთან ინტეგრირების უნარი;
  • პროფესიული სრულყოფის მიზნით განათლების შემდგომ საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის აუცილებლობის განსაზღვრისა და სწავლის უნარი;
  • სამეცნიერო დარგობრივი ლიტერატურის გაცნობა/გამოყენების უნარი.

 • ღირებულებები
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • ზოგადჰუმანური (რელიგიური, ეთიკური, კულტურული, გენდერული თანასწორუფლებიანობა), ეროვნული, აკადემიური(აკადემიური კეთილსინდისიერება) და პროფესიული ღირებულებების ფორმირებაში მონაწილეობის აუცილებლობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.
  • განსხვავებული აზრისა და შეხედულების პატივისცემა;
  • საკუთარი და სხვა ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშთა აღიარება და პატივისცემა;
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 11-15-2007
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 13
  პროგრამის განახლების თარიღი: 03-18-2019
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 14/19
  პროგრამის დეტალები:

  პროგრამის ძირითადი და არჩევითი საგნების გარდა სტუდენტს აქვს თავისუფალი კრედიტები. (სტუდენტს რომელსაც არ აქვს ჩაბარებული ინგლისური ენა ეროვნულ გამოცდებზე ან საჭიროებს ენობრივი ცოდნის გაუმჯობესებას ამ მიზნით შეუძლია გამოიყენოს თავისუფალი კრედიტის ფორმატში ინგლისური ენა I (A1), ინგლისური ენა II (A2), ინგლისური ენა II (B1/1), და შესაძლებლობა აირჩიოს: კონცენტრაცია კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში ან დამატებითი სპეციალობა.დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა სკოლაში; (დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, თუმცა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციაში, აღრმავებს სტუდენტის ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს და /ან აძლევს შესაძლებლობას, შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც ძირითად სპეციალობასთან ერთად ჩამოუყალიბებს მას დასაქმებისთვის ან განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო დარგობრივ კომპეტენციებს);

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  აკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ხელოვნებათმცოდნეობაში სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს: ა) კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში კონცენტრაციის არჩევის შემთხვევაში: • პროგრამის ძირითად საგნებს– 150 ECTS; • არჩევით საგნებს–24 ECTS; სავალდებულო არჩევითი ბლოკი - კლასიკური ენა 6 ECTS; • თავისუფალ კრედიტს 18 ECTS; • საგანთა კონცენტრაციას კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში - 42 ECTS. ბ) დამატებითი სპეციალობის არჩევის შემთხვევაში: • პროგრამის ძირითად საგნებს– 150 ECTS ; სავალდებულო არჩევითი ბლოკი - კლასიკური ენა 6 ECTS; • თავისუფალ კრედიტს 24 ECTS; • დამატებით სპეციალობის საგნებს 60 ECTS.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ARCH1120შესავალი არქეოლოგიაში6 1
  ARTS1110მსოფლიო ხელოვნების ისტორია ზოგადი კურსი6 1
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6 1
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1
  KART1220აკადემიური წერა6 1
  ARTS1210დეკორატიულ გამოყენებითი ხელოვნება: სტილი და ეპოქა6 2
  ARTS1212არტეფაქტების მხატვრული ანალიზის საფუძვლები6 2
  ARTS2140ქართული ხელოვნების ისტორია6 2
  ARTS2237ხატვა6 2
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6 2
  ARTS2210ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები6 3
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 3
  HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6 3
  MATH1214კვლევის რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლები6 3
  ARTS3217შორეული აღმოსავლეთის ხელოვნება - ჩინეთი და იაპონია6 4
  ARTS4117ქართული ლითონმქანდაკებლობა6 4
  ARTS3110ისლამური ხელოვნება6 5
  ARTS3130შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნება6 5
  ARTS3250ქართული მონუმენტური და დაზგური მხატვრობა6 5
  ARTS3220აღორძინების ეპოქის ხელოვნება6 6
  ARTS3230თანამედროვე ქართული ხელოვნება6 6
  ARTS4120თანამედროვე დასავლეთ ევროპისა და ამერიკის ხელოვნება6 7
  ARTS4137პრაქტიკა ხელოვნებათმცოდნეობაში6 7
  ARTS4240საბაკალავრო ნაშრომი ხელოვნებათმცოდნეობაში12 8

  კრედიტების ჯამი:

  150

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ARCT1240თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია6
  ARCT2130არქიტექტურული დიზაინის საფუძვლები6
  PHIL2130ფილოსოფიური აზრის ისტორია6
  PSYC1221ფსიქოლოგიის საფუძვლები I6
  ARCT1220სახვითი ხელოვნების საფუძვლები I6
  BUSN1210ეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები6
  BYZN1217ბიზანტიური ცივილიზაცია6
  HIST2130ეპოქა და რელიგია6
  HIST2157ანტიკური კულტურის საფუძვლები6
  PSYC1223ფსიქოლოგიის საფუძვლები II6
  ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6
  ARCT2110სახვითი ხელოვნების საფუძვლებიII6
  ENGL1717ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (TOEFL)6
  ENGL1718ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (IELTS)6
  PSYC1430პიროვნების ფსიქოლოგია I6
  ARTS4157მინის, კერამიკული ნაწარმისა და ლითონის ნაკეთობათა ტექნოლოგია და კონსერვაცია6
  FRAN1147ფრანგული ენა I (A1)6
  GERM1116გერმანული ენა A1/16
  ITAL1147იტალიური ენა I (A1)6
  PSYC3260პიროვნების ფსიქოლოგია II6
  SPAN1147ესპანური ენა I (A1)6
  FRAN1247ფრანგული ენა II (A2)6
  GERM1216გერმანული ენა A1/26
  ITAL1247იტალიური ენა II (A2)6
  SPAN1247ესპანური ენა II (A2)6

  კრედიტების ჯამი:

  150

  პროგრამის სავალდებულო ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  GREK2217ძველი ბერძნული ენა6 3
  LATN2217ლათინური ენა6 3

  კრედიტების ჯამი:

  12

  თავისუფალი კრედიტი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ENGL1247ინგლისური ენა II (A2)6
  FRAN2147ფრანგული ენა III (B1/1)6
  GERM2116გერმანული ენა A2/16
  ITAL2147იტალიური ენა III (B1/1)6
  SPAN2147ესპანური ენა III (B1/1)6
  CILS1140 A/1იტალიური ენა A/1 CILS გამოცდისთვის6
  ENGL1147ინგლისური ენა I (A1)6
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
  GERM2216გერმანული ენა A2/26
  ARTS1117ეთნოგრაფიული დიზაინი6
  CILS140 A/2იტალიური ენა A/2 CILS გამოცდისთვის6
  FRAN2247ფრანგული ენა IV (B1/2)6
  HIST2230ელინიზმი და საქართველო6
  ITAL2247იტალიური ენა IV (B1/2)6
  KART4227ქართული მითოლოგია და ფოლკლორი6
  PALE2237ნუმიზმატიკის, პალეოგრაფიისა, ეპიგრაფიკისა და დიპლომატიკის საფუძვლები6
  SPAN2247ესპანური ენა IV (B1/2)6
  CILS140 B/1იტალიური ენა B/1 CILS გამოცდისთვის6

  კრედიტების ჯამი:

  108

  კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი - სპეციალიზაციის ძირითადი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  ARTS3120საქართველოს სამუზეუმო კოლექციები65
  CULT3237კულტურული მემკვიდრეობის საკანონმდებლო ბაზა66
  MGMT2110მენეჯმენტის საფუძვლები66
  CULT4117კულტურის სფეროს პროექტების მენეჯმენტი67
  ARTS4167საგამოფენო საქმის საფუძვლები67
  ARTS4215არტმარკეტინგი და მენეჯმენტი68
  ARTS4147საერთაშორისო ანტიკვარული ბაზარი, კანონმდებლობა, აუქციონები68

  კრედიტების ჯამი:

  42

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2019 საქართველოს უნივერსიტეტი