პროგრამები
eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: არქეოლოგია
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: დავით ბერიკაშვილი
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი არქეოლოგიაში
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მოამზადოს თანამედროვე სტანდარტებისა და ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიკაციისა და პროფესიულ/პრაქტიკული უნარების მქონე არქეოლოგები, რომელთაც შეეძლებათ კვლევის თანამედროვე პრინციპების გათვალისწინებით ქვეყნის მდიდარი კულტურული მეკვიდრეობის შესწავლის, შენარჩუნებისა და წარმოჩენის სფეროში გარკვეული წვლილის შეტანა და წარმატების მიღწევა. კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში საგანთა კონცენტრაციის არჩევის შემთხვევაში, რომელსაც გააჩნია ალტერნატივა დამატებითი სპეციალობის არჩევის შესაძლებლობის სახით, პროგრამა ორიენტირებულია ისეთი ტიპის თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებაზე (არტმარკეტინგი და მენეჯმენტი, აუქციონებისა და საერთაშორისო ანტიკვარული ბაზრის სპეციფიკა, კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, კულტურის სფეროს პროექტების მენეჯმენტი, საგამოფენო საქმის საფუძვლები და სხვა ), რომელიც განაპირობებს არა მარტო კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში მუშაობის, არამედ მისი მართვის უნარების გამომუშავებას და კურსადმთავრებულს კონკურენტულს ხდის შრომის ბაზარზე. შესაბამისად, ბაკალავრი შეიძლება დასაქმდეს არქეოლოგიურ ექსპედიციებში, სამეცნიერო–კვლევით დაწესებულებებში (ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი), მუზეუმებში, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში, შესაბამისი სფეროს სხვა სახელმწიფო თუ არასამთავრობო სტრუქტურებში და/ ან განაგრძოს სწავლა განათლების შემდგომ საფეხურზე (მაგისტრატურა) ძირითადი (არქეოლოგია) ან მომიჯნავე (ხელოვნებათმცოდნეობა, კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი, ხელოვნების მენეჯმენტი, კულტურის კვლევები) სპეციალობით. გარდა ამისა მის მიერ არჩეული დამატებითი სპეციალობის ან საგანთა კონცენტრაციის კომბინაცია ძირითად სპეციალობასთან აფართოებს მისი ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების გამოყენების არეალს და მას დასაქმების დამატებით შანსს აძლევს.
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია - სემინარი;
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები;
 • აუდიო-ვიდეომასალის გამოყენება.
 • საველე/არქეოლოგიურ კვლევებში მონაწილეობა;
 • მონაცემთა ანალიზი;
 • არტეფაქტების იდენტიფიცირება/ანალიზი;
 • რეფერატების მომზადება.
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში;
 • რეფერატების პრეზენტაცია;
 • ვერბალური მეთოდი;
 • დისკუსია/დებატები.
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ექნება:
  • არქეოლოგიის, როგორც მეცნიერების ჩამოყალიბებისა და განვითარების ისტორიის ცოდნა;
  • ცალკეული არქეოლოგიური პერიოდების (ქვისა და ბრინჯაოს ხანა, რკინის ხანა, ანტიკური პერიოდი, შუა საუკუნეები) ნივთიერი კულტურis, უმთავრესი არქეოლოგიური ძეგლების თავისებურებათა, სპეციფიური მახასიათებლებისა და ზოგადად , არქეოლოგიის სფეროში ჩატარებული კვლევა–ძიების მიღწევათა ცოდნა;
  • უშუალოდ არქეოლოგიასთან დაკავშირებული ან ისეთი სამეცნიერო მიმართულებების (ხელოვნებათმცოდნეობა, ისტორია) ცოდნა, რომელთაც არქეოლოგია აწვდის მასალას შემდგომი კვლევებისათვის.
  • არქეოლოგიური კვლევის მეთოდების (ა. აეროფოტოდეშიფრირება; ბ. გეოფიზიკური სამუშაოები; გ. არქეოლოგიური დაზვერვების წარმართვა; გ. საველე სამუშაოების ტექსტუალური და გრაფიკული ფიქსაცია.დ. ლაბორატორიული ანალიზი) ცოდნა;
  • არქეოლოგის საველე მუშაობის პრინციპების ცოდნა;
  • საქართველოს ტერიტორიაზე პრეისტორიული ეპოქიდან დაწყებული სოციალურ–კულტურული პროცესების, ცვლილებების, გარდატეხების და კულტურათა განვითარების ზოგადი დინამიკის გაცნობიერება;
  • არქეოლოგიის როლისა და პრაქტიკული ფუნქციის გაცნობიერება ქართული კულტურული მემკვიდრეობის აღმოჩენა/პოპულარიზების, დაცვისა და ქვეყნის კულტურული იმიჯის ფორმირების პროცესში.
  • კლასიკური ენების (ძველი ბერძნული, ლათინური) ცოდნა;
  • ინგლისური ენის ცოდნა B/2 დონეზე;
  • ისტორიის ძირითადი და დამხმარე დისციპლინების ცოდნა;
  • სახელმწიფოთა ჩამოყალიბებისა და განვითარების პროცესების, მათი ისტორიული ფორმების ცოდნა;
  • მსოფლიო ხალხებისა და ქვეყნების პოლიტიკური ისტორიის ძირითადი მომენტების ცოდნა;
  • მსოფლიო კულტურაში სხდასხვა ერებისა და ცივილიზაციების როლისა და წვლილის ცოდნა;
  • ისტორიული სივრცის ცოდნა: მსოფლიოს გეოპოლიტიკური რუკის ცვლილებები სხვადასხვა ეპოქაში;
  • მსოფლიო ისტორიის, ძირითადი ისტორიული პერიოდებისა და მოვლენების დიაქრონული ჩარჩოს ზოგადი ცოდნა;
  • რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლების ცოდნა;
  • საქართველოს ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ეტაპების ცოდნა;
  • აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპებისა და უნივერსიტეტის მიერ შერჩეული (APA) აკადემიური სტილის სტანდარტების ცოდნა.
  • გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლების ცოდნა;
  • საქართველოსა და კავკასიის გეოგრაფიისა და ისტორიული გეოგრაფიის ცოდნა;
  • ქართული ხუროთმოძღვრების უმნიშვნელოვანესი ძეგლების ცოდნა;
  • ქართული ლითონმქანდაკებლობის აღმოცენება/განვითარების ისტორიისა და მხატვრული ნიმუშების ცოდნა;
  • მინის, კერამიკული ნაწარმისა და ლითონის ნაკეთობათა ტექნოლოგია-კონსერვაციის თავისებურებათა ცოდნა;
  • ანტიკური სამყაროს კულტურის თავისებურებათა (სოციალურ, პოლიტიკურ, ურბანულ და სხვა სფეროებში) ცოდნა;
  • ხატვის საფუძვლების საბაზისო ცოდნა;
  • ნუმიზმატიკის, პალეოგრაფიისა და ეპიგრაფიკის საფუძვლების ცოდნა;
  • საქართველოს ტერიტორიაზე პრეისტორიული ეპოქიდან დაწყებული სოციალურ–კულტურული პროცესების, ცვლილებების, გარდატეხების და კულტურათა განვითარების ზოგადი დინამიკის გაცნობიერება;
  • არქეოლოგიის როლისა და პრაქტიკული ფუნქციის გაცნობიერება ქართული კულტურული მემკვიდრეობის აღმოჩენა/პოპულარიზების, დაცვისა და ქვეყნის კულტურული იმიჯის ფორმირების პროცესში.

 • ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • საველე არქეოლოგიურ ექპედიციებში მონაწილეობის უნარი;
  • ადექვატური გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობის უნარი სიტუაციიდან გამოდინარე და სფეროს სპეციფიკის(განათხარი მასალის ხასიათი არტეფაქტის ტიპი და სხვა) შესაბამისად;
  • წინასწარ განსაზღვრული მითითების შესაბამისად არქეოლოგიური კვლევისთვის (პერიოდის, მასალის ხასიათის გათვალისწინებით) რელევანტური კვლევის მეთოდის (ა. აეროფოტოდეშიფრირება; ბ. გეოფიზიკური სამუშაოები; გ. არქეოლოგიური დაზვერვების წარმართვა; გ. საველე სამუშაოების ტექსტუალური და გრაფიკული ფიქსაცია.დ. ლაბორატორიული ანალიზი) შერჩევისა და გამოყენების უნარი;
  • არქეოლოგიური მასალის იდენტიფიცირებისა და კლასიფიცირების უნარი;
  • არქეოლოგიური კვლევის პროცესში გეოინფორმაციული ტექნოლოგიიების გამოყენების უნარი;საველე დღიურების წარმოებისა და არქეოლოგიური ანგარიშების(წერილობითი ფორმით) მომზადების უნარი;
  • დროის ოპტიმალურად განაწილებისა და მართვის უნარი;

 • დასკვნის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • სხვადასხვა ტიპის (არქეოლოგიური, ისტორიული, ხელოვნებათმცოდნეობითი) ინფორმაციის სისტემატიზაციისა და განზოგადების უნარი;
  • საგნობრივი სფეროსათვის რელევანტური მეთოდების (ა. არქეოლოგიური მასალის წინასწარული დათარიღება ბ. კომპარატიული ანალიზი; გ. ინტერდისციპლინური მეთოდის განსაზღვრა; დ. ნიმუშების მომზადება პალინოლოგიური ანალიზისათვის; ე.ნიმუშების მომზადება პალეოზოოლოგიური ანალიზისათვის; ვ. ნიმუშების მომზადება პალეობოტანიკური ანალიზისათვის; ზ. ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია. ) და ზოგიერთი გამორჩეული(ინდუქცია/დედუქცია) მეთოდის გამოყენების გზით მიღებული შედეგების შეჯერების უნარი დასკვნის სახით;
  • არქეოლოგიურ არტეფაქტებზე საკუთარი, შესაბამისი ცოდნითა და ლოგიკით დასაბუთებული დასკვნების მომზადების უნარი;
  • არქეოლოგიური კვლევების შედეგად მიღებული მონაცემების ანალიზის უნარი;
  • სხვადასხვა წყაროდან( არქეოლოგიური მასალა, წერილობითი წყაროები, ხელოვნების ნიმუშები) ინფორმაციის მოპოვებისა და განზოგადების უნარი;
  • არქეოლოგიური არტეფაქტების დათარიღებისას კვლევის გარკვეული მეთოდის(ა. აეროფოტოდეშიფრირება; ბ. გეოფიზიკური სამუშაოები; გ. არქეოლოგიური დაზვერვების წარმართვა; გ. საველე სამუშაოების ტექსტუალური და გრაფიკული ფიქსაცია.დ. ლაბორატორიული ანალიზი) შესაბამისობის წერილობითი ფორმით დასაბუთების უნარი.
  • არქეოლოგის ეთიკური და პროფესიული სტანდარტების შეფასების უნარი.

 • კომუნიკაციის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • არქეოლოგიის ან ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებთან დაკავშირებით როგორც სპეციალისტებისთვის (არქეოლოგი, ანთროპოლოგი, ხელოვნებათმცოდნე, პროექტის მენეჯერი, ისტორიკოსი, კულტუროლოგი და სხვა), ასევე არასპეციალისტებისთვის (დაინტერესებული ჯგუფები, ფართო საზოგადოება, მედია და სხვა) ინფორმაციის მიწოდების უნარი;
  • სფეროსთვის ტიპური საკითხების ირგვლივ დებატებში, დისკუსიებში და საჯარო განხილვებში მონაწილეობის უნარი ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
  • არქეოლოგიური კვლევის ანგარიშებისა და შედეგების წერითი და ზეპირი პრეზენტაციის უნარი;
  • მასალის ეფექტური წარმოჩენის მიზნით თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითი გამოყენების უნარი;
  • მონათესავე სპეციალობების წარმომადგენლებთან(ხელოვნებათმცოდნე, ანთროპოლოგი, კულტუროლოგი, ისტორიკოსი) ინტერაქციის უნარი;

 • სწავლის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • შეძენილი ცოდნის (საბაზისო თეორიული და მეთოდოლოგიური ცოდნა არქეოლოგიაში) მუდმივი განახლებისა და ცვალებად ინფორმაციასთან ინტეგრირების უნარი;
  • პროფესიული სრულყოფის მიზნით განათლების შემდგომ საფეხურზე(მაგისტრატურა) სწავლის აუცილებლობის განსაზღვრისა და სწავლის უნარი;
  • სამეცნიერო დარგობრივი ლიტერატურის გაცნობა/გამოყენების უნარი.

 • ღირებულებები
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • განსხვავებული აზრისა და შეხედულების პატივისცემა;
  • საკუთარი და სხვა ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშთა აღიარება და პატივისცემა;
  • განსხვავებულ კულტურათა და ფასეულობათა თანაბარუფლებიანობა;
  • არქეოლოგის პროფესიულ/ეთიკური ნორმები.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 11-15-2007
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 13
  პროგრამის დეტალები: პროგრამის ძირითადი და ასარჩევი საგნების გარდა სტუდენტს აქვს თავისუფალი კრედიტები (სტუდენტს რომელსაც არ აქვს ჩაბარებული ინგლისური ენა ეროვნულ გამოცდებზე ან საჭიროებს ენობრივი ცოდნის გაუმჯობესებას ამ მიზნით შეუძლია გამოიყენოს თავისუფალი კრედიტის ფორმატში ინგლისური ენა I (A1), ინგლისური ენა II (A2), ინგლისური ენა II (B1/1), და შესაძლებლობა აირჩიოს: კონცენტრაცია კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში ან დამატებითი სპეციალობა. დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა სკოლაში; (დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, თუმცა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციაში, აღრმავებს სტუდენტის ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს და /ან აძლევს შესაძლებლობას, შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც ძირითად სპეციალობასთან ერთად ჩამოუყალიბებს მას დასაქმებისთვის ან განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო დარგობრივ კომპეტენციებს);
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები: ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში (არქეოლოგია) სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს: ა) კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში კონცენტრაციის არჩევის შემთხვევაში: • პროგრამის ძირითად საგნებს– 162 ECTS ( მათ შორის ინგლისური ენა 18 ECTS); • არჩევით საგნებს–12 ECTS; • თავისუფალ კრედიტს 18 ECTS; • საგანთა კონცენტრაციას კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტში - 42 ECTS. ბ) დამატებითი სპეციალობის არჩევის შემთხვევაში:; • პროგრამის ძირითად საგნებს– 162 ECTS ( მათ შორის ინგლისური ენა 18 ECTS); • თავისუფალ კრედიტს 18 ECTS; • დამატებით სპეციალობის საგნებს 60 ECTS.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ARCH1120შესავალი არქეოლოგიაში6 1
  ARTS1110მსოფლიო ხელოვნების ისტორია ზოგადი კურსი6 1
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6 1
  HIST1119შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I6 1
  KART1220აკადემიური წერა6 1
  ARTS2140ქართული ხელოვნების ისტორია6 2
  ARTS2237ხატვა6 2
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6 2
  HIST1219შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II6 2
  HIST2220საქართველოსა და კავკასიის გეოგრაფიისა და ისტორიული გეოგრაფიის საფუძვლები6 2
  ARCH4120არქეოლოგიური კვლევის მეთოდიკა6 3
  ARTS2210ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები6 3
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 3
  HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6 3
  LATN2217ლათინური ენა6 3
  ARCH3110ქვისა და ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგია6 4
  ARTS4117ქართული ლითონმქანდაკებლობა6 4
  MATH1214კვლევის რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლები6 4
  PALE2237ნუმიზმატიკის, პალეოგრაფიისა, ეპიგრაფიკისა და დიპლომატიკის საფუძვლები6 4
  ARCH3220რკინის ხანის არქეოლოგია6 5
  INFO1220გეოინფორმატიკა6 5
  ARCH3210კლასიკური ხანის არქეოლოგია6 6
  ARTS4157მინის, კერამიკული ნაწარმისა და ლითონის ნაკეთობათა ტექნოლოგია და კონსერვაცია6 6
  GREK2217ძველი ბერძნული ენა6 6
  ARCH2237პრაქტიკა არქეოლოგიაში6 7
  ARCH4110შუა საუკუნეების არქეოლოგია6 7
  ARCH4240საბაკალავრო ნაშრომი არქეოლოგიაში12 8

  კრედიტების ჯამი:

  168

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ARTS1210დეკორატიულ გამოყენებითი ხელოვნება: სტილი და ეპოქა6
  PHIL2130ფილოსოფიური აზრის ისტორია6
  ARCH4141ზუსტი და სბუნებისმეტყველო მეცნიერბის მეთოდები არქეოლოგიაში6
  HIST2230ელინიზმი და საქართველო6
  ARCH3212ლანდშაფტის არქეოლოგია6
  ARTS3130შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნება6
  BUSN1210ეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები6
  BYZN1217ბიზანტიური ცივილიზაცია6
  HIST1250ახლო აღმოსავლეთის ისტორია და ცივილიზაცია6
  HIST2130ეპოქა და რელიგია6
  HIST2157ანტიკური კულტურის საფუძვლები6
  ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6
  ENGL1717ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (TOEFL)6
  ENGL1718ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (IELTS)6
  KART4227ქართული მითოლოგია და ფოლკლორი6

  კრედიტების ჯამი:

  90

  თავისუფალი კრედიტი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ARTS1117ეთნოგრაფიული დიზაინი6
  FRAN1147ფრანგული ენა I (A1)6
  GERM1116გერმანული ენა A1/16
  ITAL1147იტალიური ენა I (A1)6
  SPAN1147ესპანური ენა I (A1)6
  ENGL1147ინგლისური ენა I (A1)6
  ENGL1247ინგლისური ენა II (A2)6
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
  GERM1216გერმანული ენა A1/26
  FRAN1247ფრანგული ენა II (A2)6
  GERM2116გერმანული ენა A2/16
  HIST3125"ქართველთა ცხოვრება" - მატიანე და ისტორია6
  HIST4140საქართველოს ისტორიის უცხოენოვანი წყაროები6
  HIST4180ქართული ნარატიული წყაროები (შესავალი კურსი)6
  ITAL1247იტალიური ენა II (A2)6
  SPAN1247ესპანური ენა II (A2)6
  FRAN2147ფრანგული ენა III (B1/1)6
  GERM2216გერმანული ენა A2/26
  ITAL2147იტალიური ენა III (B1/1)6
  SPAN2147ესპანური ენა III (B1/1)6
  FRAN2247ფრანგული ენა IV (B1/2)6
  ITAL2247იტალიური ენა IV (B1/2)6
  SPAN2247ესპანური ენა IV (B1/2)6

  კრედიტების ჯამი:

  138

  კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი - სპეციალიზაციის ძირითადი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  ARTS3120საქართველოს სამუზეუმო კოლექციები65
  CULT3237კულტურული მემკვიდრეობის საკანონმდებლო ბაზა66
  MGMT2110მენეჯმენტის საფუძვლები66
  CULT4117კულტურის სფეროს პროექტების მენეჯმენტი67
  ARTS4167საგამოფენო საქმის საფუძვლები67
  ARTS4215არტმარკეტინგი და მენეჯმენტი68
  ARTS4147საერთაშორისო ანტიკვარული ბაზარი, კანონმდებლობა, აუქციონები68

  კრედიტების ჯამი:

  42

  პრერეკვიზიტების მატრიცა

  შეფასების სისტემა


  ყოველკვირეული შეფასება (ქვიზი)

  36 ქულა / 36%;

  რეფერატი ან სხვა აქტივობა, რომელიც შეიძლება ითვალისწინებდეს პრეზენტაციას.

  10 ქულა/ 10%;

  შუალედური გამოცდა

  24 ქულა / 24%;

  დასკვნითი გამოცდა

  30 ქულა / 30%


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2018 საქართველოს უნივერსიტეტი