eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: მაია ამაშუკელი
ეკა გეგეშიძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და დირექტორის ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია თანამედროვე ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში უახლესი ცოდნის მიწოდება და მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, პროფესიონალი სპეციალისტების მომზადება ბიზნესის ძირითად მიმართულებებში - მენეჯმენტში, მარკეტინგში, ფინანსებში, საბუღალტრო აღრიცხვაში. პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს გამოუმუშავდება ძირითადი სამეწარმეო უნარები, მიიღებს იმ ცოდნას და გამოცდილებას, რაც საჭიროა საშუალო და დაბალი რგოლის მენეჯერისათვის ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე. კურსდამთავრებულებს ექნებათ მენეჯმენტის სტრატეგიული, საწარმოო, ფინანსური, ადმინისტრაციული, გლობალური, სოციალურ-ფსიქოლოგიური, კულტურულ-ეთიკური ასპექტების გათვალისწინებით სტრატეგიული ალტერნატივების შეფასების, კონკურენტული ბიზნეს სტრატეგიების შემუშავების, მენეჯმენტის ფუნქციური ქვესისტემების ორგანიზებისა და ბიზნეს ოპერაციების ოპტიმიზაციის ზოგადი მეთოდიკის ცოდნა და წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად ბიზნესის გარემო ფაქტორების იდენტიფიცირების, მარკეტინგული სტრატეგიის გათვალისწინებით ეფექტური ორგანიზაციული სტრატეგიის შექმნისა და ორგანიზაციის მისიის მიაღწევად მისი განხორციელების, მენეჯერული გეგმებისა და მიზნების დასახვის, ეფექტური სამუშაო ძალის შერჩევის, ოპერაციების დაგეგმვისას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობის მიღების უნარები. კურსდამთავრებულებს გაცნობიერებული ექნება საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე პასუხისმგებლობა, რაც გამოიხატება ქმედებების კანონისა და ბიზნეს–ეთიკის ფარგლებში მოქცევაში და ამ ღირებულებების დამკვიდრებისკენ მზაობა, რომ წვლილი შეიტანონ დარგის განვითარებაში. კურსდამთავრებულები ასევე შეძლებენ გამოკვეთონ საკუთარი პროფესიული ინტერესები და მოახდინონ ცოდნის სრულყოფა სწავლების უფრო მაღალ საფეხურზე.
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარები
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • ინტერაქტიული ლექციები
 • დისკუსია/დებატები
 • გუნდური მუშაობა
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი
 • პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
 • ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება
 • პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ექნება:
 • • მენეჯმენტის სტრატეგიული, საწარმოო, ფინანსური, ადმინისტრაციული, გლობალური, სოციალურ-ფსიქოლოგიური, კულტურულ-ეთიკური ასპექტების გათვალისწინებით სტრატეგიული ალტერნატივების შეფასების, კონკურენტული ბიზნეს სტრატეგიების შემუშავების, მენეჯმენტის ფუნქციური ქვესისტემების ორგანიზებისა და ბიზნეს ოპერაციების ოპტიმიზაციის ზოგადი მეთოდიკის ცოდნა;
  • გაცნობიერებული მარკეტინგის ძირითადი ცნებები, კონკურენტული პოზიციონირების საფუძვლები და ბაზარზე ორიენტირებული მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავების კონცეფციები მომხმარებლებთან და ფასეულობის ჯაჭვის დანარჩენ მონაწილეებთან თანამშრომლობის ეფექტიანი ქსელის შექმნის მიზნით;
  • კომუნიკაციის პროცესის, კანონზომიერებების, მულტიკულტურულ გარემოში ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის საკითხების და გლობალურ ბიზნეს გარემოში ეფექტური ფუნქციონირებისათვის მათი მნიშვნელობის შესახებ ზოგადი ცოდნა;
  • გაცობიერებული ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები, ძირითადი ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებასა და შედგენასთან დაკავშირებული ეტაპები, საწარმოს საქმიანობის ფინანსური კუთხით შეფასების მეთოდები, სხვადასხვა ტიპის ბიზნესისათვის დანახარჯთა მართვის სისტემები, თვითღირებულების გამოთვლისა და ბიუჯეტირების პრინციპები, საინვესტიციო პროექტების შეფასების მეთოდები;
  • გაცნობიერებული ორგანიზაციის ეთიკურ-სამართლებრივი და უსაფრთხო გარემოს შექმნის მექანიზმები, ორგანიზაციის განივთარების შესაძლებლობები და მათი გავლენა ორგანიზაციის სტრუქტურასა და სისტემებზე;
  • გაცნობიერებული მიკროეკონომიკისა და მაკროეკონომიკის ფუძემდებლური თეორიები და პრინციპები: კონკურენციის როლი წარმოებასა და ფასწარმოქმნაში, მთლიანი შიდა და ეროვნული პროდუქტის მნიშვნელობა, უმუშევრობის გამომწვევი ფაქტორები და საბაზრო კანონზომიერებები;
  • ბიზნესის სფეროში გამოყენებადი მათემატიკური თეორიების, სტატისტიკურ–ალბათური მოდელების ცოდნა;


 • ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
 • • წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად ბიზნეს პროცესების მართვის, დაგეგმვის, ორგანიზების, მოტივაციისა და კონტროლის უნარი;
  • წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად ბიზნესის გარემო ფაქტორების იდენტიფიცირების, მარკეტინგული სტრატეგიის გათვალისწინებით ეფექტური ორგანიზაციული სტრატეგიის შექმნისა და ორგანიზაციის მისიის მიაღწევად მისი განხორციელების, მენეჯერული გეგმებისა და მიზნების დასახვის, ეფექტური სამუშაო ძალის შერჩევაში მონაწილეობის მიღების,ოპერაციების დაგეგმვისას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობის მიღების უნარი;
  • ბიზნეს–ამოცანების გადაჭრისას სათანადო მათემატიკური, სტატისტიკურ–ალბათური აპარატის გამოყენების უნარი;
  • ბაზრის კვლევის შედეგების და კონკურენტების ანალიზის საფუძველზე ეფექტური მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში მონაწილეობის მიღების უნარი
  • კომპანიის დანახარჯების შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე ბიუჯეტების შედგენის; ფინანსური უწყისების მომზადების პროცესში ფინანსური აღრიცხვის ჩარჩოების, პრინციპების და პროცედურების გამოყენების; ასევე კომპანიის ფინანსური ანგარიშგებების დამუშავების, ინტერპრეტირების უნარი;
  • საინვესიტიო პროექტების მომგებიანობისა და რისკის გამოთვლის და მომგებიანი ინვესტიციის შეფასების უნარი;


 • დასკვნის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
 • • უნარი გაანალიზოს კვლევის შედეგად მიღებული რაოდენობრივი თუ თვისობრივი ინფორმაცია;
  • გარემოს და საბაზრო ძალების ანალიზის; კონკურენტების შეფასების; ბიზნესის ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების (SWOT) ანალიზის უნარი;
  • ფინანსური ანგარიშგებების გაანალიზებას და ფირმის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ შესაბამისი დასკვნების გამოტანის უნარი;
  • საინვესტიციო პროექტის შეფასებასთან დაკავშირებით დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი;
  • სხვადასხვა სახის ბიზნეს დოკუმენტების შესაქმნელად საჭირო მასალის ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების გაკეთების უნარი;
  • ეკონომიკური, სამართლებრივი, პოლიტიკური, სოციო-კულტურული გარემოს ანალიზის საფუძველზე სტრატეგიის გენერირებისა და შერჩევის პროცესის, ოპერაციების და სამუშაო ძალის მართვის მიმდინარე გამოწვევების, მარკეტინგული სტრატეგიების შესახებ დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი;


 • კომუნიკაციის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
 • • უნარი წარმოადგინოს საკუთარი მოსაზრებები როგორც წერილობით, ისე სიტყვიერად და ტექნიკური საშუალებების თანხლებით პრეზენტაციის ფორმით;
  • უნარი კომუნიკაციისას გამოიყენოს დარგისთვის სპეციფიკური ლექსიკა და ტერმინები;
  • უნარი დაინტერესებულ პირებს, როგორც სპეციალისტებს, ისე არა სპეციალისტებს მიაწოდოს სათანადო ინფორმაცია, აღწეროს დასმული პრობლემა და გასაგებად გადასცეს პრობლემის გადაჭრის მისეული მოსაზრებები;
  • უნარი მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიებში;
  • უნარი მოამზადოს და წარმოადგინოს შედეგების დეტალური წერილობითი ანგარიში;


 • სწავლის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
 • • უნარი გამოკვეთოს საკუთარი პროფესიული ინტერესები და დამოუკიდებლობლად გამოკვეთოს სწავლების შემდგომ საფეხურზე გაგრძელების საჭიროება ან გაიღრმავოს ცოდნა სხვადასხვა სასერთიფიკატო კურსების საშუალებით;
  • უნარი დამოუკიდებლად მოიძიოს ინფორმაცია ელექტრონული ბიბლიოთეკებისა და ინტერნეტის გამოყენებით;


 • ღირებულებები
  კურსდამთავრებულს ექნება:
 • • გაცნობიერებული საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე პასუხისმგებლობა, რაც გამოიხატება კანონისა და ბიზნეს–ეთიკის პატივისცემაში;
  • გათავისებული ეთიკისა და სამართლიანი ქცევის მნიშვნელობა ორგანიზაციაში მუშაობისას; ასევე განსხვავებული შეხედულებებისა და კულტურის მქონე ბიზნეს-პარტნიორებთან საქმიანობის განხორციელებისას აუცილებელი ეთიკური პრინციპები, რაც განაპირობებს წარმატებულ ბიზნეს კომუნიკაციას;

 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 11-23-2004
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 14-12
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 31-16
  პროგრამის დეტალები: სწავლების საწყის სემესტრებში, გათვალისწინებულია ძირითადი კურსების შესწავლა, რომელთა სწავლის შედეგებიც შეესაბამება პროგრამის მიზნებსა და შედეგებს და ემსახურება ზოგადი დარგობრივი კომპეტენციების გამომუშავებას. ძირითადი კურსების შინაარსობრივი და ლოგიკური თანმიმდევრობა უზრუნველყოფს კონკრეტულ მოდულებში ჩაღრმავების შესაძლებლობას, რაც კურსდამთავრებულს გამოუმუშავებს კვალიფიკაციის შესაბამის და დასაქმების ბაზარზე ორიენტირებულ კომპეტენციებს. პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი და მათემატიკური კომპეტენციების მიმართულებით. ინგლისურის ენის მიმართულებით სტუდენტმა უნდა მიაღწიოს B2/2 დონეს და პროგრამის ძირითად საგნებში გათვალისწინებულია ინგლისურის 18 კრედიტი. თუმცა დაბალი ინგლისურის დონით ჩაბარების შემთხვევაში სტუდენტმა შეიძლება არჩევითი კრედიტების ხარჯზე 18 კრედიტი გახარჯოს ინგლისურის დონეებში (A1-დან B1/1 ჩათვლით). კერძოდ: სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების საფუძველზე. თუ სტუდენტს ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული არ აქვს ინგლისური ენა, მისი კომპეტენცია დგინდება შიდა გამოცდის საფუძველზე. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ინგლისურ ენაში მიღებული 50 ქულა ან ნაკლები შეესაბამება A2-ის კომპეტენციას, 51 ქულიდან 75 ქულის ჩათვლით სტუდენტის კომპეტენცია განისაზღვრება B1/1 დონით, 76 ქულიდან 100 ქულის ჩათვლით შეესაბამება B1/2 დონის კომპეტენციას. სტუდენტებს, რომლებსაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე არ ჩაუბარებიათ ინგლისური ენა, უტარდებათ დონის დასადგენი ტესტი და შემდეგ ხდება მათი რეგისტრაცია შესაბამის დონეზე, არაუმაღლეს B1/2-სა. სტუდენტებს ასევე უტარდებათ ტესტი მათემატიკაში, რომლის 50%-ზე დაბალი შეფასებისას სტუდენტს ეძლევა რეკომენდაცია გაიაროს პრეკურსი მათემატიკაში, რომელიც არჩევით კრედიტებში ჩაეთვლება. პროგრამა სტუდენტს აძლევს საშუალებას გაიაროს 12 ECTS თავისუფალი კრედიტების ფარგლებში.
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები: ბიზნესის ადმინისტრირებაში ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 ECTS, რაც გულისხმობს: პროგრამის ძირითადი საგნების გავლას, რაც მოიცავს 150 ECTS, ხოლო დარჩენილი 90 ECTS შევსება სტუდენტს შეუძლია საბაკალავრო პროგრამის დანარჩენი საგნებიდან (როგორც პროგრამის ასარჩევი, ასევე სხვადასხვა სპეციალობის ძირითადი თუ ასარჩევი საგნებიდან). ფინანსების, მარკეტინგის, მენეჯმენტისა თუ საბუღალტრო აღრიცხვის სპეციალობის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა აიღოს პროგრამის ძირითადი საგნები - 150 ECTS, ასევე სპეციალობის ძირითადი საგნები - 48 ECTS. დარჩენილი 42 ECTS-ის შევსება სტუდენტს შეუძლია ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის ასარჩევი ან სპეციალობების ასარჩევი საგნებიდან.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  BUSN1111ბიზნესის ეთიკურ-სამართლებრივი გარემო6 1
  BUSN1310ბიზნესი და ეკონომიკა6 1
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6 1
  INFO1115საოფისე კომპიუტერული პროგრამები6 1
  MATH1010მათემატიკური მეთოდები I6 1
  ECON1290მიკროეკონომიკის პრინციპები6 2
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6 2
  MATH1015მათემატიკური მეთოდები II6 2
  MGMT2015მენეჯმენტის საფუძვლები6 2
  MKTG2210მარკეტინგის საფუძვლები6 2
  ACCT2122ფინანსური აღრიცხვა I6 3
  ECON2190მაკროეკონომიკის პრინციპები6 3
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 3
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 3
  STAT2219სტატისტიკა6 3
  ACCT2210მმართველობითი აღრიცხვის საფუძვლები6 4
  ACCT2221ფინანსური აღრიცხვა II6 4
  MGMT3221საქმიანი ურთიერთობები6 4
  FINA3115ფინანსების საფუძვლები6 5
  MGMT3110ოპერაციათა მენეჯმენტის საფუძვლები6 5
  BUSN4251პრაქტიკული სამუშაო და საბაკალავრო პროექტი ბიზნესის მართვაში30 8

  კრედიტების ჯამი:

  150

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ENGL1147ინგლისური ენა I (A1)6
  ENGL1247ინგლისური ენა II (A2)6
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
  MATH1210მათემატიკის საფუძვლები6
  FRAN1147ფრანგული ენა I (A1)6
  GERM1116გერმანული ენა A1/16
  ITAL1147იტალიური ენა I (A1)6
  SPAN1147ესპანური ენა I (A1)6
  FRAN1247ფრანგული ენა II (A2)6
  GERM1216გერმანული ენა A1/26
  ITAL1247იტალიური ენა II (A2)6
  SPAN1247ესპანური ენა II (A2)6
  FRAN2147ფრანგული ენა III (B1/1)6
  GERM2116გერმანული ენა A2/16
  ITAL2147იტალიური ენა III (B1/1)6
  SPAN2147ესპანური ენა III (B1/1)6
  ENGL1717ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (TOEFL)6
  ENGL1718ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (IELTS)6
  FRAN2247ფრანგული ენა IV (B1/2)6
  GERM2216გერმანული ენა A2/26
  INTR4215სტაჟირება ბიზნესში12
  ITAL2247იტალიური ენა IV (B1/2)6
  SPAN2247ესპანური ენა IV (B1/2)6

  კრედიტების ჯამი:

  144

  ფინანსები - კონცენტრაციის ძირითადი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  FINA3220ინვესტმენტის საფუძვლები65
  MATH1413მათემატიკური მეთოდები III65
  FINA2211დაზღვევის საფუძვლები66
  FINA4115კორპორაციათა ფინანსები (საშუალო დონე)66
  FINA2210რისკების მართვა66
  FINA4250საერთაშორისო ფინანსები66
  INFO3212გადაწყვეტილებათა მოდელირება MS EXCEL-ში67
  FINA2212შესავალი საბანკო საქმეში67

  კრედიტების ჯამი:

  48

  ფინანსები - კონცენტრაციის ასარჩევი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  MGMT1515ბიზნეს ეთიკა64
  MGMT4220პროექტის მენეჯმენტი64
  ECON3279საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპები65
  LAWB4991სამეწარმეო სამართალი65
  BUSN3210პროგნოზირება ეკონომიკასა და ბიზნესში66
  ECON4279საქართველოს სახელმწიფოს ბიუჯეტი66
  ACCT4212ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები66
  ACCT4230აუდიტის საფუძვლები67
  FINA4260ვაჭრობა ფინანსურ ბაზრებზე67
  ACCT3216ფინანსური აღრიცხვა (საშუალო დონე)67

  კრედიტების ჯამი:

  60

  მარკეტინგი - კონცენტრაციის ძირითადი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  MKTG4110ბრენდის მენეჯმენტი65
  MKTG3210მომხმარებელთა ქცევის საფუძვლები65
  MKTG4550სოციალური მედია მარკეტინგი65
  MKTG4220ელექტრონული კომერცია და ონლაინ მარკეტინგი66
  MKTG3279მომსახურების მარკეტინგი66
  COMM4120საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი66
  STAT1122სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავების ინფორმაციული სისტემები SPSS66
  MKTG3220მარკეტინგული კვლევა67

  კრედიტების ჯამი:

  48

  მარკეტინგი - კონცენტრაციის ასარჩევი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  MGMT1515ბიზნეს ეთიკა64
  MGMT4220პროექტის მენეჯმენტი64
  COMM4315ივენთ მენეჯმენტი65
  LAWB4991სამეწარმეო სამართალი65
  JMMB2315კონტენტ მარკეტინგი66
  MKTG4190მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი66
  COMM4130რეკლამის საფუძვლები66
  JMMB2317სოციალური მედიის ანალიტიკა66
  MGMT6203სტრატეგიული მენეჯმენტის სიმულაცია66
  COMM4150გაყიდვების სტრატეგია67
  MKTG4230გლობალური მარკეტინგული სტრატეგიები67
  COMM4252კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა67
  MKTG2609მარკეტინგული კომუნიკაციები67

  კრედიტების ჯამი:

  78

  მენეჯმენტი - კონცენტრაციის ძირითადი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  MGMT2212მეწარმეობა65
  LAWB4991სამეწარმეო სამართალი65
  MGMT2210სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები65
  MGMT3211ადამიანური რესურსების მართვა66
  MGMT3121ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები66
  MGMT4220პროექტის მენეჯმენტი66
  INFO3212გადაწყვეტილებათა მოდელირება MS EXCEL-ში67
  MGMT3151ცვლილებების მართვა67

  კრედიტების ჯამი:

  48

  მენეჯმენტი - კონცენტრაციის ასარჩევი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  MGMT1515ბიზნეს ეთიკა64
  BUSN4310ბიზნეს სამართალი64
  MGMT2211საერთაშორისო ბიზნესი65
  FINA2211დაზღვევის საფუძვლები66
  MKTG4190მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი66
  BUSN3210პროგნოზირება ეკონომიკასა და ბიზნესში66
  FINA2210რისკების მართვა66
  COMM4120საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი66
  ECON4279საქართველოს სახელმწიფოს ბიუჯეტი66
  MGMT6203სტრატეგიული მენეჯმენტის სიმულაცია66
  MGMT2213ISO და ხარისხის ტოტალური მართვა67
  COMM4252კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა67
  MGMT2121ლიდერობა67
  FINA2212შესავალი საბანკო საქმეში67

  კრედიტების ჯამი:

  84

  საბუღალტრო აღრიცხვა - კონცენტრაციის ძირითადი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  ECON3279საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპები65
  ECON4279საქართველოს სახელმწიფოს ბიუჯეტი65
  ACCT3216ფინანსური აღრიცხვა (საშუალო დონე)65
  INFO3212გადაწყვეტილებათა მოდელირება MS EXCEL-ში66
  LAWB4991სამეწარმეო სამართალი66
  ACCT4212ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები66
  ACCT4230აუდიტის საფუძვლები67
  ACCT3320მმართველობითი აღრიცხვა (საშუალო დონე)67

  კრედიტების ჯამი:

  48

  საბუღალტრო აღრიცხვა - კონცენტრაციის ასარჩევი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  MGMT1515ბიზნეს ეთიკა64
  MGMT4220პროექტის მენეჯმენტი64
  FINA3220ინვესტმენტის საფუძვლები65
  FINA2211დაზღვევის საფუძვლები66
  FINA4115კორპორაციათა ფინანსები (საშუალო დონე)66
  ACCT3440ფინანსური აღრიცხვა (უმაღლესი დონე)66
  ACCT3540არამომგებიანი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა67
  ACCT2216გადასახადების ადმინისტრირება67
  ACCT3110სააღრიცხვო ინფორმაციული სისტემები67
  ACCT1315ფროდები ბუღალტერიაში67
  FINA2212შესავალი საბანკო საქმეში67

  კრედიტების ჯამი:

  66

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2018 საქართველოს უნივერსიტეტი