პროგრამები
eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR)
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: მარინე დარსაველიძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სოციალურ მეცნიერებების ბაკალავრი საზოგადოებრივ ურთიერთობებში
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და დირექტორის ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყნის განვითარებას კვალიფიციური, მაღალი კომპეტენციის მქონე საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მრავალმხრივ განათლებული, საზოგადოებრივად მოაზროვნე, აქტიური მოქალაქეების მომზადებით, რომელთა ცოდნაც დაფუძნებული იქნება დემოკრატიულ ღირებულებებზე. საზოგადოებასთან ურთიერთობის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს კურსდამთავრებულები საზოგადოებასთან ურთიერთობის მრავალპროფილიანი კუთხით, კერძოდ, მოამზადოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტები, რომელთაც შეეძლებათ სტრატეგიული გეგმების განხორციელება, მედიასთან ეფექტური ურთიერთობის დამყარება, კვლევების წარმოება, დაგეგმილი ღონისძიების მართვა და პროფესიული საქმიანობის შესრულებისას ონლაინ კომუნიკაციების გამოყენება. პროგრამის მიზანია მოამზადოს კურსდამთავრებულები, რომლებიც შეძლებენ დასაქმდნენ ბიზნესს და ფინანსურ სექტორში, სხვა კერძო და საჯარო უწყებებში, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, კვლევით და საკონსულტაციო სამსახურში, რეკლამისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომპანიებსა და სააგენტოებში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის თანამდებობაზე.
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი
 • ვიზუალური ლექციები
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები
 • სიტუაციური ამოცანები
 • იმიტირებული შესრულება
 • როლური თამაშები
 • სიახლეთა გარჩევა
 • მცირე კვლევების ჩატარება
 • მზარდი სირთულის, თუნდაც მცირე მოცულობის კვლევის წარმოება
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
 • პრაქტიკული მუშაობა
 • გუნდური მუშაობის უნარები
 • პრობლემის დასმა და მათი გადაჭრა
 • კრიტიკული ანალიზი
 • დისკუსია
 • დებატები
 • ჯგუფური დავალებები
 • პროექტები
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული დავალებები
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study)
 • საკუთარი სამუშაოს კრიტიკული შეფასება
 • სხვათა სამუშაოს კონსტრუქციული კრიტიკა.
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში
 • წერითი მუშაობის მეთოდი
 • თემების დაწერა
 • პრეზენტაციის წარდგენა
 • ვერბალური და ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ექნება:
   • კომუნიკაციის მოდელების და თეორიების (საბაზისო, ნარატიული, აუდიტორიაზე ცენტრირებული და სხვა) ცოდნა;
   • საზოგადოებასთან ურთიერთობის პრაქტიკოსის ფუნქცია/მოვალეობების და როლების ცოდნა;
   • საბაზისო დონეზე სტრატეგიული დაგეგმვის თავისებურებების ცოდნა;
   • იმიჯის ფორმირების ძირითადი პრინციპების ცოდნა;
   • კვლევის თვისობრივი და რაოდენობრივი მეთოდების (მაგალითად, ჩაღრმავებული ინტერვიუები, ფოკუს ჯგუფები, კონტენტ ანალიზი) ცოდნა ;
   • გაცნობიერებული ექნება საზოგადოებასთან ურთიერთობის მნიშვნელობა, როგორც ორგანიზაციის, ისე ქვეყნის დონეზე;
   • ძირითადი სარეკლამო საშუალებების ცოდნა;
   • გაცნობიერებული მულტიმედიური ტექნიკების მნიშვნელობა საზოგადოებასთან ურთიერთობაში;
   • გაცნობიერებული ურთიერთმიმართება მარკეტინგსა და საზოგადოებასთან ურთიერთობას შორის.
   • საზოგადოებასთან ურთიერთობის ფუნქციების, სამსახურეობრივი მოვალეობების (წერა-რედაქტირება, კვლევა, კონსულტირება, ტრენინგები და სხვა) ცოდნა;
   • გაცნობიერებული საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგის ფუნქციები, მათ შორის, ლობირება, საჯარო ინფორმირება, განვითარება, რეკლამირება, პრეს-აგენტობა და სხვა;
   • გაცნობიერებული რეკლამის არსი
   • გაცნობიერებული კულტურის, ჯგუფის, რელიგიის, სოციუმის, ურბანიზაციისა და კოლექტიური ქცევის ცნებები
   • გაცნობიერებული ბრენდის კაპიტალის, პროდუქტისა და ბრენდს შორის ურთიერთმიმართება
   • გაცნობიერებული საცალო და საბითუმო ვაჭრობის თავისებურებები
   • გაცნობიერებული საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის ურთიერთმიმართება
   • 4P (Product, Price, Place, Promotion) ცოდნა
   • გაცნობიერებული იმიჯის როლი და დანიშნულება თანამედროვე საზოგადოების სხვადასხვა სფეროებისათვის
   • პრ–ტექნოლოგიების, კომუნიკაციებისა და სტრატეგიების ცოდნა
   • აუდიტორიაზე ცენტრირებული გამოსვლის პროცესის თავისებურებების ცოდნა

 • ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
   • წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე სტრატეგიული გეგმის განხორციელების უნარი;
   • საზოგადოებასთან ურთიერთობის დროს მედია საშუალებების გამოყენების უნარი (სტატიის, რეპორტაჟის მომზადება);
   • სარეკლამო ბრიფის მომზადების უნარი;
   • მესიჯის განსაზღვრისა და გავრცელების უნარი;
   • სტრატეგიული კამპანიების წარმოების უნარი წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე;
   • ზედამხედველობის საფუძველზე კითხვარების შედგენის და კვლევის წარმოების უნარი;
   • ონლაინ კომუნიკაციების წარმოების უნარი;
   • საიმიჯო და სარეკლამო მასალების მომზადების უნარი.  
   • საინფორმაციო-სარეკლამო წერილების მომზადების უნარი
   • მედიაპაკეტის მომზადების უნარი
   • ახალი ამბების რელიზების მომზადების უნარი
   • სოციოლოგიური კვლევების წარმოების უნარი წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე
   • ბრენდის ელემენტების შედგენის უნარი წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე
   • ბრენდის კაპიტალის შექმნის მიზნით მარკეტინგული პროგრამების შემუშავების უნარი წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე
   • ბრენდის კონცეფციის შემუშავების უნარი წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე
   • მესიჯის გავრცელების უნარი შესაბამისი საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით
   • მიზნობრივი აუდიტორიის განსაზღვრის უნარი დემოგრაფიული, ფსიქოგრაფიული და ქცევითი მახასიათებლების გათვალისწინებით.

 • დასკვნის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
   • არსებული ვითარების და კონკურენტული გარემოს შეფასების და ანალიზის უნარი (SWOT და კონტენტ ანალიზი);
   • კვლევის შედეგების ინტერპრეტაციის უნარი;
   • საჭირო რესურსების გამოყენების შედეგად ინფორმაციის მოპოვების უნარი (მაგ: ონლაინ ღია-რესურსების და საარქივო მასალების ძიება, სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, ელექტრონული მონაცემების მოძიება);
   • კონკრეტული კამპანიის და მოვლენის შესაბამისად პრიორიტეტების განსაზღვრის და საკითხის გააზრების უნარი;
   • მესიჯის თვისობრივი და რაოდენობრივი ანალიზის უნარი;
   • განხორციელებული კამპანიების ანალიზის უნარი შედეგების, გაყიდვების და უკუკავშირის საფუძველზე;
   • თავისუფლად შეეძლება მონათესავე პროფესიების და დისციპლინების იდენტიფიცირება (მედია, მარკეტინგი, რეკლამა);
   • კრიტიკული და კრეატიული აზროვნების უნარები;
   • ეთიკური და პროფესიული სტანდარტების შეფასების უნარი.
   • განხორციელებული სარეკლამო აქტივობების შეფასების უნარი
   • განხორციელებული საკომუნიკაციო კამპანიების დადებითი და უარყოფითი მხარეების ანალიზის უნარი
   • ბრენდის წარმატება/წარუმატებლობის შეფასების უნარი დარგისთვის დამახასიათებელი მეთოდებით, მათ შორის ბრენდის აუდიტის საშუალებით

 • კომუნიკაციის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
   • საჯარო გამოსვლის უნარი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);
   • საზოგადოებასთან, მედიასთან, მედია აუდიტორიასთან, კოლეგებთან და სხვა მიზნობრივ სეგმენტებთან კომუნიკაციის დამყარების უნარი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);
   • წერითი (მაგალითად, ნიუს რელიზები, მედია კიტების, ბუკლეტების, მოხსენებების ) და ზეპირი (მაგალითად, საჯარო გამოსვლები,  ინტერვიუები) პრეზენტაციის უნარი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);
   • დებატებში, დისკუსიებში და საჯარო განხილვებში (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) ეფექტიანი მონაწილეობის უნარი;
   • მონათესავე სპეციალობების წარმომადგენლებთან ინტერაქციის უნარი;
   • თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროფესიულ დონეზე გამოყენების უნარი. 
   • სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფებთან ეფექტური კომუნიკაციის უნარი
   • ნიუს-რელიზებში, ბროშურებში, მედია კიტებსა და სხვა სარეკლამო საშუალებებში მესიჯის გადმოცემის უნარი მიზნობრივი სეგმენტის თავისებურებების გათვალისწინებით როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე
   • ტაქტიკურ გეგმაში გათვალისწინებული მესიჯების ტრადიციული და ახალი მედია ტექნოლოგიების საშუალებით გავრცელებისა და კომუნიკაციის უნარი

 • სწავლის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
   • საჭიროებიდან გამომდინარე პროფესიული სრულყოფის მიზნით შესაბამისი სასერტიფიკატო კურსების ან სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის განსაზღვრის უნარი;
   • პროფესიულ ასოციაციებში და კავშირებში გაწევრიანების და მასალების დამუშავების უნარი, როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე აგრეთვე, დამოუკიდებლად თვითგანვითარების უნარი;
   • პროფესიულ და სხვა წყაროებთან მუშაობის, ლიტერატურის და დოკუმენტების შესწავლის და დამუშავების უნარი;
   • თვითგანვითარებაზე, ცოდნის გაფართოებაზე და ახალი ცოდნის შეძენაზე ორიენტაციის უნარი;
   • საზოგადოებასთან ურთიერთობაში საბაზისო თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მუდმივად განახლების უნარი;
   • მიღებული ცოდნის გამოყენების უნარი, შემდგომ საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად. 
   • საზოგადოებასთან ურთიერთობების მიმართულებით მუდმივი თვითგანვითარების უნარი
   • საინტერესო საკითხების გამოკვეთისა და მათი დამუშავების უნარი
   • საზოგადოებასთან ურთიერთობის სიახლეების დამუშავების უნარი
   • საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით საკუთარი ინტერესების გამოკვეთის უნარი და ამ მიმართულებით სწავლის თანმიმდევრულად დაგეგმვისა და გაგრძელების (სხვადასხვა ტრენინგებში მონაწილეობის, სწვალების შემდგომა საფეხურზე გაგრძელება) უნარი

 • ღირებულებები
  კურსდამთავრებულს ექნება:
   • პროფესიული საქმიანობისადმი ერთგულება;
   • ეთიკური ნორმების და პროფესიული სტანდარტების დაცვა;
   • კონკურენტების პატივისცემა;
   • დემოკრატიული ღირებულებები (სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება, ადამიანის უფლებები და სხვა);
   • გათავისებული საზოგადოებასთან ურთიერთობის  ეთიკის ნორმები
   • გათავისებული საზოგადოებასთან ურთიერთობის პრაქტიკოსის, როგორც საზოგადოებისა და ორგანიზაციისთვის ორმხრივი და არა ცალმხრივი კომუნიკატორის პასუხისმგებლობა
   • რეკლამების კონცეფციების შემუშავებისას გათავისებული ეთიკური და მულტიკულტურული საკითხების  გათვალისწინების საჭიროება
   • კონკურენტების პატივისცემა
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 08-30-2016
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 27-16
  პროგრამის დეტალები: საუნივერსიტეტო, სკოლის (ძირითადი და არჩევითი) და პროგრამის ძირითადი კომპონენტების გარდა სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა 66 კრედიტი დააგროვოს დამატებითი სპეციალობით, პროგრამის არჩევითი კომპონენტებით ან თავისუფალი კრედიტებით. პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ: სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების საფუძველზე: თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (0-50]–A2; თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (51-75]- B1/1;თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (76-100)–B1/2. სტუდენტს რომელსაც არ ჩაუბარებია ინგლისური ენა, უტარდება დონის დასადგენი ტესტი და შემდეგ ხდება მისი რეგისტრაცია შესაბამის დონეზე, არაუმაღლეს B1/2 - სა. სტუდენტს სკოლის არჩევითი საგნების ფარგლებში ასევე შეეთავაზება ორი დამატებითი ინგლისური დონის კომპონენტი - ინგლისური ენა I (A1) და ინგლისური ენა II (A2).
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები: ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად საზოგადოებრივ ურთიერთობებში, სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს საუნივერსიტეტო ძირითად საგნებს 18 კრედიტს; სპეციალობის 156 კრედიტს, რომელიც მოიცავს სკოლის ძირითად საგნებს 24 კრედიტს, ძირითად სასწავლო კურსების საფუძველზე 132 კრედიტის დაგროვებას: 66 კრედიტის პროგრამის ასარჩევი, თავისუფალი კრედიტებით ან დამატებითი სპეციალობის არჩევის საფუძველზე.

  საუნივერსიტეტო ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  BUSN1210ეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები6 1
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1
  KART1220აკადემიური წერა6 8

  კრედიტების ჯამი:

  18

  სკოლის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6 1
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6 2
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 3
  MATH1214კვლევის რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლები6 3

  კრედიტების ჯამი:

  24

  სკოლის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ENGL1147ინგლისური ენა I (A1)6
  ENGL1247ინგლისური ენა II (A2)6
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
  FRAN1147ფრანგული ენა I (A1)6
  GERM1116გერმანული ენა A1/16
  ITAL1147იტალიური ენა I (A1)6
  SPAN1147ესპანური ენა I (A1)6
  FRAN1247ფრანგული ენა II (A2)6
  GERM1216გერმანული ენა A1/26
  ITAL1247იტალიური ენა II (A2)6
  SPAN1247ესპანური ენა II (A2)6
  FRAN2147ფრანგული ენა III (B1/1)6
  GERM2116გერმანული ენა A2/16
  ITAL2147იტალიური ენა III (B1/1)6
  SPAN2147ესპანური ენა III (B1/1)6
  FRAN2247ფრანგული ენა IV (B1/2)6
  GERM2216გერმანული ენა A2/26
  ITAL2247იტალიური ენა IV (B1/2)6
  SPAN2247ესპანური ენა IV (B1/2)6

  კრედიტების ჯამი:

  114

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  COMM4120საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი6 1
  JMMB2111ჟურნალისტური ოსტატობა I/ახალი ამბები6 1
  HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6 2
  INFO1115საოფისე კომპიუტერული პროგრამები6 2
  MKTG2210მარკეტინგის საფუძვლები6 2
  PSYC1488სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები6 2
  COMM4110მესიჯის ჩამოყალიბების და განვითარების ტექნიკა6 3
  COMM4130რეკლამის საფუძვლები6 3
  COMM4135საჯარო გამოსვლის ტექნიკა6 3
  COMM4210ბრენდინგი6 4
  COMM4230სტრატეგიული კომუნიკაციების საფუძვლები6 4
  JMMB3125მულტიმედია ჟურნალისტიკა6 4
  JMMB4235ახალი მედია ტექნოლოგიები6 4
  COMM4140ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები6 5
  COMM4150გაყიდვების სტრატეგია6 5
  COMM4215იმიჯმეიკინგი6 5
  SOCL3110სოციოლოგიის საფუძვლები6 5
  COMM4240საერთაშორისო მარკეტინგული კომუნიკაციები6 6
  INFO4115საგამომცემლო საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები6 6
  COMM4220სტრატეგიული კომუნიკაციების ქეისების შესწავლა6 7
  COMM5145საბოლოო პროექტი საზოგადოებასთან ურთიერთობაში12 8

  კრედიტების ჯამი:

  132

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  JMMB2250ციფრული მედია ტექნოლოგიები - სოციალური მედია ბიზნესი, პლატფორმები და აუდიტორია6
  SOCL2525დემოკრატია და მოქალაქეობა6
  COMM4315ივენთ მენეჯმენტი6
  JMMB3140მასმედია და საზოგადოება6
  PSYC1225შესავალი ფსიქოლოგიაში6
  COMM4250სტრატეგიული კამპანიების წარმოების ტექნიკა6
  COMM4255პრაქტიკა საზოგადოებასთან ურთიერთობაში6

  კრედიტების ჯამი:

  42

  პრერეკვიზიტების მატრიცა

  შეფასების სისტემა


  ყოველკვირეული შეფასება (ქვიზი)

  36 ქულა / 36%;

  რეფერატი ან სხვა აქტივობა, რომელიც შეიძლება ითვალისწინებდეს პრეზენტაციას.

  10 ქულა/ 10%;

  შუალედური გამოცდა

  24 ქულა / 24%;

  დასკვნითი გამოცდა

  30 ქულა / 30%


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2018 საქართველოს უნივერსიტეტი