eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ჟურნალისტიკა
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: ლელი ბიბილაშვილი
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ჟურნალისტიკის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ლიბერალურ-ჰუმანური ღირებულებების მქონე ჟურნალისტები და ამგავარად ხელი შეუწყოს საზოგადოების დემოკრატიულ განვითარებას, ქართველი ერისა და კაცობრიობის კეთილდღეობას. ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა სტუდენტებს, ტრადიციული ამერიკული და ევროპული ჟურნალისტიკის საფუძვლებზე დაყრდნობით, პრაქტიკულ და პროფესიონალურ უნარ–ჩვევებს შეასწავლის. პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულებს გამოუმუშაოს სხვადასხვა წყაროსა და მეთოდის გამოყენებით ინფორმაციის მოძიების უნარი, მულტიმედიური პროდუქტების შექმნის უნარი,სხვადასხვა საკითხზე გაშუქების უნარი, როგორც ონლაინ და ბეჭდური, ისე ტელევიზიისა და რადიოსთვის, ჟურნალისტური გამოძიების დაგეგმვისა და წარმოების უნარი, ფოტორეპორტაჟებისა და დოკუმენტური ფილმების შექმნის უნარი. ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის დასაქმების სფეროებად შეიძლება ჩაითვალოს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ არსებული როგორც ონლაინ, ისე ბეჭვდითი და ელექტრონული (გაზეთი, რადიო, სააგენტო, ტელეკომპანია, ჟურნალი) მედია კომპანიები. აგრეთვე, მათ შეეძლებათ დასაქმდნენ ნებისმიერ კერძო ან სახელმწიფო სტრუქტურების, საერთაშორისო ან არასამათავრობო ორგანიზაციების და მედიასთან ურთიერთობების სამსახურში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ინტერაქტიული ლექციები
 • პრაქტიკული მუშაობა
 • გუნდური მუშაობა
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (casestudy)
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან  ბიბლიოთეკაში
 • პრეზენტაციების წარდგენა
 • როლური თამაშები
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ექნება:
  • ჟურნალისტიკის ფართო ცოდნა, რაც მოიცავს ეთიკური სტანდარტებისა და ჟურნალისტიკის ე.წ.  9 პრინციპის ცოდნას;
  • გაცნობიერებული სიტყვის თავისუფლების მნიშვნელობა, ასევე, გაცნობიერებული ისეთი კომპლექსური საკითხები, როგორიცაა გამოხატვის თავისუფლების საერთაშორისო პრინციპები და გამოხატვის თავისუფლების სამართლებრივი აქტები და ნორმები;
  • მსოფლიო ჟურნალისტიკის განვითარების ეტაპების ცოდნა;
  • გაცნობიერებული სახელმწიფოს როლი მსოფლიო პოლიტიკაში;
  • ჟურნალისტიკაში ისეთი კომპლექსური საკითხების ცოდნა, როგორიცაა ახალი ამბების წერისა და გაშუქების თავისებურებები, წყაროებთან მუშაობის სპეციფიკის, ინფორმაციისა მოძიებისა და გადმოწმების ხერხები;
  • სოციალურ–ფსიქოლოგიური ფენომენების, მათი მოქმედების მექანიზმების, ადამიანის სოციალური აქტიობების ძირითადი კანონზომიერებების და მათთან დაკავშირებული ფაქტორების ცოდნა;
  • ახალი ამბების გაშუქების, სიუჟეტების, რეპორტაჟებისა და ინტერვიუების დაგეგმვისა და მომზადების თავისებურებების ცოდნა რადიოსა და ტელევიზიისთვის;
  • მასალის გადაღების, დამონტაჟების, ხმის დადების და განათების ძირითადი პრინციპების ცოდნა, ასევე,ისეთ სამონტაჟო პროგრამებში მუშაობის თავისებურებების ცოდნა, როგორიცაა Adobe Premiere, Audicity ;
  • კომუნიკაციის რაობის, მიზნებისა და პრინციპების ცოდნა, საზოგადოებასთან ურთიერთობის გეგმის შემუშავების თავისებურებების ცოდნა;
  • რასტრული გრაფიკული რედაქტორის Adobe Photoshop-ის, ვექტორული გრაფიკული რედაქტორის Adobe Illustrator-ის, საგამომცემლო რედაქტორის Adobe InDesign-ის, საგამომცემლო რედაქტორის QuarkXPress-ის, გამოსახულების სწრაფი დამუშავების მიზნით Adobe Bridge პროგრამის ცოდნა;
  • ფოტოგადაღების მეთოდების, ფოტოგადაღების დაგეგმვის ეტაპების ცოდნა, ასევე, თემის წარმოჩენის, ძირითადი აქცენტების გამოყოფისა და ფოტოკომპოზიციის შექმნის თავისებურებების ცოდნა;
  • გაცნობიერებული სიღრმისეული (feature) საჟურნალე სტატიის წერის თავისებურებები;
  •  
  • მულტიმედიური პროდუქტების შექმნის თავისებურებების ცოდნა;
  • მედია ბაზრის ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპების ცოდნა, მედია კომპანიების მუშაობის დაგეგმვისა და მართვის საფუძვლების ცოდნა;
  • დოკუმენტური ფილმისთვის სცენარის დაწერის, გადაღებისა და დამონტაჟების თავისებურებების ცოდნა;
  • ჟურნალისტური გამოძიებისა წარმოების თავისებურებების ცოდნა;
  • პოლიტიკური ახალი ამბების მოძიების, მათთვის საინტერესო კუთხის პოვნის, პირველად და მეორად წყაროებთან წარმატებული ურთიერთობის შედეგად პოლიტიკისა და არჩევნების საკითხებზე ჟურნალისტური სტატიებისა და რეპორტაჟების შექმნის თავისებურებების ცოდნა ;
  • ბიზნეს ეკონომიკური თემების მოძიების და გაშუქების თავისებურების ცოდნა;

 • ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • ფაქტების გადამოწმებისა და წყაროების დაბალანსებულად წარმოდგენით ახალი ამბის შექმნის უნარი  წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე;
  • ონლაინ და ბეჭდური მედიისთვის ინტერვიუს დაგეგმვის უნარი წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე;
  • საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის უნარი;
  • საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებთან მუშაობის უნარი;
  • ახალი ამბების გაშუქების, სიუჟეტების, რეპორტაჟებისა და ინტერვიუების დაგეგმვისა და მომზადების უნარი რადიოსა და ტელევიზიისთვის;
  • მასალის გადაღების, დამონტაჟების, ხმის დადების და განათების სწორად შერჩევის უნარი;
  • სამონტაჟო პროგრამებში Adobe Premiere, Audicity მუშაობის უნარი ;
  • რასტრულ გრაფიკულ რედაქტორში Adobe Photoshop, ვექტორულ გრაფიკულ რედაქტორში Adobe Illustrator, საგამომცემლო რედაქტორში Adobe InDesign, საგამომცემლო რედაქტორში QuarkXPress, გამოსახულების სწრაფი დამუშავების მიზნით Adobe Bridge პროგრამაში მუშაობის უნარი;
  • ფოტოამბის მომზადების უნარი, ფოტოილუსტრაციებისა და ფოტორედაქტირების უნარი;
  • ბლოგის, საიტის, სოციალური მედიის მართვის უნარი;
  • წყაროებთან მუშაობის უნარი სიღრმისეული (feature) საჟურნალე სტატიის მომზადების პროცესში;
  • ადამიანებზე, სენსიტიურ, უმცირესობების, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და ურბანულ საკითხებზე, ასევე, პროფაილ ტიპის სტატიებზე მუშაობის უნარი;
  • მულტიმედიური პროექტისთვის ვიდეოს შექმნის, აუდიო მასალის დამუშავების, ინფოგრაფიკების გამოყენების, აღწერითი ფოტოების დატანის  უნარი წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე ;
  •  
  • დოკუმენტური ფილმის შექმნის უნარი წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე ;
  • ჟურნალისტური გამოძიების წარმართვის უნარი, მათ შორის ფარული გამოძიების წარმართვის უნარი ეთიკური ნორმების გათვალისწინებით;
  • პოლიტიკური ახალი ამბების მოძიების, მათთვის საინტერესო კუთხის პოვნის, პირველად და მეორად წყაროებთან წარმატებული ურთიერთობის შედეგად პოლიტიკისა და არჩევნების საკითხებზე ჟურნალისტური სტატიებისა და რეპორტაჟების შექმნის უნარი ;
  • ბიზნეს ეკონომიკური თემების მოძიებისა და ეთიკური ნორმების დაცვით გაშუქების უნარ წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე ;
  • გუნდური მუშაობის უნარი - ყველა საგანი ძირითადი ჩვენი ჟურნალისტიკის;
  • დროის მართვის უნარი - ყველა ჟურნალისტური საგანი ძრითადი;

 • დასკვნის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • ჟურნალისტური 9 პრინციპის გაანალიზების უნარი;
   მედიის როლის და მნიშვნელობის გაანალიზებისა და შეფასების უნარი;
  • ინფორმაციის წყაროების განსაზღვრის და წყაროებთან მუშაობის, მოპოვებული ინფორმაციის
  • გადამოწმების,გაანალიზების და დასკვნების გაკეთების უნარი, როგორც რეპორტაჟის, სიუჟეტის, ახალი ამბების, ისე სიღრმისეული საჟურნალე სტატიის მოსამზადებლად;
  • ჟურნალისტური გამოძიების წარმართვის პროცესში შესაბამისი მონაცემების მოძიებისა და დასკვნების გამოტანის უნარი;
  • მედიაზე პოლიტიკური აქტორების ზეგავლენის, საარჩევნო პროგრამების, კამპანიის გაშუქებისა და მედიის როლის ურთიერთმიმართები, ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხების შეფასების უნარი მათი გაშუქების პროცესში;
  • ანალიზი მათი გაშუქების მიზნით პოლიტიკის გაშუქება;
   მულტიმედიური პროექტების გაანალიზებისა და შეფასების უნარი მულტიმედია;
  • მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ჰიპოთეზის შეფასებისა და შეცვლის უნარი ჟურნალისტური ნამუშევრის შექმნისას;

 • კომუნიკაციის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • წყაროსთან კითხვების სწორად დასმისა და ინტერვიუირების უნარი;
  • კოლეგებთან და სხვა დაინტერესებულ ჯგუფებთან (მედია აუდიტორია, მოქალაქეები, საჯარო მოხელეები) საკუთარი სტატიის, რეპორტაჟის, სიუჟეტის, დოკუმენტური ფილმის, ფოტორეპორტაჟის წარდგენის უნარი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);
  • თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით ინფორმაციის თავისუფლად გადმოცემის და გასაშუქებელი საკითხის წარმოჩენის უნარი;
  • წერითი (მაგალითად, სტატიის, ახალი ამბის, ჩანახატის, ნარკვევის) და ზეპირი (ინფორმაციის წარმოდგენა) პრეზენტაციის უნარი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);
  • დებატებში, დისკუსიებში და საჯარო განხილვებში (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) ეფექტიანი მონაწილეობის უნარი;

 • სწავლის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • საჭიროებიდან გამომდინარე პროფესიული სრულყოფის მიზნით სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის საჭიროებების განსაზღვრის უნარი;საბოლოო პროექტი
  • თვითგანვითარებაზე, ცოდნის გაფართოებაზე და ახალი ცოდნის შეძენაზე ორიენტაციის უნარი;
  • ჟურნალისტიკასა და მედიაში საბაზისო თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მუდმივად განახლების უნარი;

 • ღირებულებები
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • პროფესიული საქმიანობისადმი ერთგულება;
  • საზოგადოებისთვის ინფორმაციის კეთილსინდისიერად  წარმოჩენის საჭიროება;
  • დემოკრატიული ღირებულებები (სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება, ადამიანის უფლებები);
  • ინფორმაციის წყაროების დაცვის საჭიროება;
  • ინფორმაციის გამჭირვალობა და სანდოობის საჭიროება;
  • ეთიკური ნორმები და პროფესიული სტანდარტები;
  • გათავისებული საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მრავალმხრივ წარმოჩენის საჭიროება;
  • გათავისებული ინფორმაციის წყაროების დაცვის საჭიროება;
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 12-12-2005
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 04-05
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 48-18
  პროგრამის დეტალები:

  საუნივერსიტეტო, სკოლის (ძირითადი და არჩევითი) და პროგრამის ძირითადი კომპონენტების გარდა სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა 66 კრედიტი დააგროვოს დამატებითი სპეციალობით, პროგრამის არჩევითი კომპონენტებით ან თავისუფალი კრედიტებით. პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ: სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების საფუძველზე: თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (0-50]–A2; თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (51-75]- B1/1;თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (76-100)–B1/2. სტუდენტს რომელსაც არ ჩაუბარებია ინგლისური ენა, უტარდება დონის დასადგენი ტესტი და შემდეგ ხდება მისი რეგისტრაცია შესაბამის დონეზე, არაუმაღლეს B1/2 - სა. სტუდენტს სკოლის არჩევითი საგნების ფარგლებში ასევე შეეთავაზება ორი დამატებითი ინგლისური დონის კომპონენტი - ინგლისური ენა I (A1) და ინგლისური ენა II (A2).

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ჟურნალისტიკაში სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს საუნივერსიტეტო ძირითადი, სკოლის ძირითადი და პროგრამის ძირითადი საგნებიდან 174 კრედიტს;:მათ შორის, საბოლოო პროექტს ჟურნალისტიკაში, რომლის მოცულობა 12 კრედიტითაა განსაზღვრული; და 66 კრედიტის დაგროვებას პროგრამის ასარჩევით, თავისუფალი კრედიტებით ან მაინორით. სტუდენტებმა დამატებითი სპეციალობა შეიძლება აირჩიონ შემდეგი სპეციალობებიდან: არქეოლოგია, ინგლისური ფილოლოფია, ქართული ფილოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, აღმოსავლეთმცოდნეობა, მასწავლებლის მომზადების პროგრამა, ამერიკათმცოდნეობა, ისტორია, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, პოლიტიკის მეცნიერებები.

  საუნივერსიტეტო ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 1
  BUSN1210ეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები6 3
  KART1220აკადემიური წერა6 8

  კრედიტების ჯამი:

  18

  სკოლის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6 1
  MATH1214კვლევის რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლები6 1
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6 2
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 3

  კრედიტების ჯამი:

  24

  სკოლის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ENGL1147ინგლისური ენა I (A1)6
  ENGL1247ინგლისური ენა II (A2)6
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
  FRAN1147ფრანგული ენა I (A1)6
  GERM1118გერმანული ენა A/16
  ITAL1147იტალიური ენა I (A1)6
  SPAN1147ესპანური ენა I (A1)6
  FRAN1247ფრანგული ენა II (A2)6
  GERM1218გერმანული ენა A/26
  ITAL1247იტალიური ენა II (A2)6
  SPAN1247ესპანური ენა II (A2)6
  FRAN2147ფრანგული ენა III (B1/1)6
  GERM2147გერმანული ენა III (B1/1)6
  ITAL2147იტალიური ენა III (B1/1)6
  SPAN2147ესპანური ენა III (B1/1)6
  FRAN2247ფრანგული ენა IV (B1/2)6
  GERM2247გერმანული ენა IV (B1/2)6
  ITAL2247იტალიური ენა IV (B1/2)6
  SPAN2247ესპანური ენა IV (B1/2)6

  კრედიტების ჯამი:

  114

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  JMMB1210მედიის შინაარსი და მნიშვნელობა6 1
  JMMB2130მსოფლიო ჟურნალისტიკის ისტორია6 1
  COMM4120საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი6 2
  HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6 2
  JMMB2111ჟურნალისტური ოსტატობა I/ახალი ამბები6 2
  PSYC1488სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები6 2
  INFO1115საოფისე კომპიუტერული პროგრამები6 3
  JMMB2125მედია და ანგარიშვალდებულების სისტემები6 3
  JMMB2210ჟურნალისტური ოსტატობა II/ტელევიზია-რადიო6 3
  INFO4115საგამომცემლო საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები6 4
  JMMB4120ფოტოჟურნალისტიკა6 4
  JMMB4235ახალი მედია ტექნოლოგიები6 4
  KART3150ქართული ენა და სტილისტიკა6 4
  JMMB3111ჟურნალისტური ოსტატობა III/სიღრმისეული წერა6 5
  JMMB3125მულტიმედია ჟურნალისტიკა6 5
  JMMB4110მედია მენეჯმენტი6 5
  JMMB3210ჟურნალისტური ოსტატობა IV/საგამოძიებო ჟურნალისტიკა6 6
  JMMB4130ჟურნალისტური ოსტატობა VI/პოლიტიკის და არჩევნების გაშუქება6 6
  JMMB4210დოკუმენტური ფილმის მომზადება6 7
  JMMB4220ჟურნალისტური ოსტატობა VII/ბიზნესისა და ეკონომიკის გაშუქება6 7
  JMMB3115საბოლოო პროექტი ჟურნალისტიკაში12 8

  კრედიტების ჯამი:

  132

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  JMMB1212კრიტიკული წერა6
  JMMB2313სოციალური მედიის სტრატეგია და კამპანიები6
  SOCL3110სოციოლოგიის საფუძვლები6
  JMMB2250ციფრული მედია ტექნოლოგიები - სოციალური მედია ბიზნესი, პლატფორმები და აუდიტორია6
  JMMB2310რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში6
  JMMB2317სოციალური მედიის ანალიტიკა6
  MKTG2210მარკეტინგის საფუძვლები6
  POLI1220პოლიტიკის შესავალი6
  PSYC1225შესავალი ფსიქოლოგიაში6
  SOCL2525დემოკრატია და მოქალაქეობა6
  COMM4135საჯარო გამოსვლის ტექნიკა6
  JMMB2312მონაცემთა ჟურნალისტიკა6
  JMMB2316ჯანდაცვისა და გარემოს დაცვის საკითხების გაშუქება6
  JMMB4230პრაქტიკა ჟურნალისტიკაში6
  POLI1225პოლიტიკის შესავალი - პოლიტიკური პროცესი, კულტურა და ინსტიტუტები6
  JMMB2311თვისებრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში6
  JMMB2314ციფრული მარკეტინგული სტრატეგიის საფუძვლები6
  JMMB2315კონტენტ მარკეტინგი6
  JMMB2317სოციალური მედიის ანალიტიკა6
  JMMB3120მედია და პოლიტიკა6
  POLI1145შესავალი საქართველოს პოლიტიკაში6
  POLI2120საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი6

  კრედიტების ჯამი:

  132

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2019 საქართველოს უნივერსიტეტი