eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: საჯარო მმართველობა
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: მაია ამაშუკელი
ეკა გეგეშიძე
ნოდარ ხერხეულიძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და დირექტორის ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი: საქართველოს უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია დემოკრატიული აზროვნების, კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება საჯარო სექტორში დასაქმების ბაზარზე არსებული მოთხოვნის ფართო არეალის გათვალისწინებით. საჯარო ადმინისტრირების სფეროს მულტიდისციპლინარული ხასიათიდან გამომდინარე, პროგრამა მიზნად ისახავს კურსდამთავრებულებს მისცეს მრავალმხრივი განათლება საჯარო ადმინისტრირების მენეჯერულ, პოლიტიკურ და სამართლებრივ კონტექსტში ისტორიული და თანამედროვე მიდგომების, თეორიებისა და პრაქტიკული ასპექტების შესახებ, რაც მნიშვნელვნია როგორც მათი პროფესიული კუთხით დასაქმებისა და კარიერული წინსვლისთვის, ასევე უფრო ვიწრო პროფესიული ინტერესების გამოკვეთისა და სწავლის შემდგომ საფეხურზე გაგრძელებისათვის. გარდა აღნიშნულისა, პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულთათვის საჯარო მმართველის პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავება, რაც გულისხმობს საჯარო და არაკომერციულ ორგანიზაციებში წარმატებული მოღვაწეობისთვის აუცილებელი ზოგადი უნარ-ჩვევების, ასევე საჯარო პოლიტიკის შემუშავებისა და სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების პროცესში ობიექტური, რაციონალური, პოლიტიკურად მიუკერძოებელი და ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მიღების, მართვისა და შეფასების მექნიზმების გამოყენების პრაქტიკული უნარებისა და ჩვევების გამომუშავებას. კურსდამთავრებულთათვის დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული სახელმწიფოებრივი და სამოქალაქო აზროვნების ჩამოყალიბება, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე პასუხისმგებლობის, კეთილსინდისიერებისა და პატიოსნების, საჯარო ადმინისტრირების პროფესიული ეთიკის საკითხების გააზრება და გათავისება საჯარო მმართველობის პროგრამის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. პროგრამა ასევე მიმართულია კურსდამთავრებულს განუვითაროს საჯარო მმართველობის სფეროში მეცნიერული თუ პრაქტიკული პროფესიული საქმიანობის სიყვარული, საკუთარი თავის რწმენა და პროფესიული წარმატების მიღწევის სურვილი, გამოავლინოს მათში თვითრეალიზებისა და ლიდერობის პოტენციალი, რაც მათი წარმატების მნიშვნელოვან წინაპირობას წარმოადგეს.
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარები
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • ინტერაქტიულ ლექციები
 • სიახლეთა გარჩევა
 • პრაქტიკული მუშაობა
 • გუნდური მუშაობა
 • კრიტიკული ანალიზი
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study)
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში
 • წერითი მუშაობის მეთოდი
 • ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
 • დისკუსიები
 • ლექცია-სემინარები
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ექნება:
  • საჯარო ადმინისტრირების სფეროს ფართო ცოდნა;
  • პოლიტიკის მეცნიერებების ძირითადი თეორიების, სახელმწიფო მოწყობის, პოლიტიკური იდეოლოგიებისა და სისტემების ცოდნა;
  • საჯარო პოლიტიკის შემუშავების, განხორციელებისა და შეფასების პროცესების, ასევე პოლიტიკის ანალიზისა და შედეგების შეფასების ეტაპებისა და მეთოდოლოგიის ცოდნა.
  • გაცნობიერებული სახელმწიფო უწყებების, სამოქალაქო სექტორის, არასამთავრობო ორგანიზაციების (არაკომერციული, არასამეწარმეო) როლი პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში, ასევე მათი ურთიერთქმედება სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფებთან, კერძო სექტორსა და საერთაშორისო მოთამაშეებთან.
  • გაცნობიერებული ეკონომიკური აზროვნების პრინციპები, საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირების მიკროეკონომიკური და მაკროეკონომიკური კანონზომიერებები, სახელმწიფოს ბიუჯეტის არსი, ასევე საგადასახადო პოლიტიკის ზეგავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე.
  • სახელმწიფო ფინანსების, სახელმწიფოს საბიუჯეტო და საგადასახადო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპების, ბაზრის ტიპების, ინფლაციის გამოთვლისა და შეფასების მეთოდების, ასევე ეკონომიკური სუბიექტების პრეფერენციებისა და მათი რეალიზაციის ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების ცოდნა.
  • სამართლის ფუნდამენტური პრინციპებისა და სამართლებრივი სისტემების, სამართლებრივი ტერმინოლოგიის, საქართველოს სახელმწიფო მმართველობის ფორმის, ხელისუფლების შტოებს შორის ძალაუფლების გადანაწილების, ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის, ასევე ადმინისტრაციული სამართლის ძირითადი პრინციპების ცოდნა.
  • საჯარო სექტორში ლიდერობის ძირითადი თეორიების, ორგანიზაციული მენეჯმენტის თავისებურებების, ლიდერობისა და მართვის ფორმების, ორგანიზაციული კულტურის, გუნდური მუშაობისა და ეფექტური კომუნიკაციის, სოციალური აქტივობების ძირითადი კანონზომიერებების, ორგანიზაციული სტრუქტურის ტიპებისა და პერსონალის მართვასთან დაკავშირებული პოლიტიკისა და პრაქტიკული ასპექტების ცოდნა.
  • მენეჯმენტისა და მარკეტინგის ძირითადი თეორიებისა და ფინანსებისა და აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების ცოდნა

 • ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • საჯარო პოლიტიკისა და საზოგადოებრივი პრობლემების ინდენტიფიცირების, პრობლემის სტრუქტურირების, პოლიტიკის კურსისა და ალტერნატიული გადაწყვეტილებების შემუშავებისა და ფორმულირების უნარი.
  • სამართლებრივ დოკუმენტებთან მუშაობის, კანონისა და სასამართლო გადაწყვეტილების გაგების, ასევე ნორმატიული საფუძვლების მოძიებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების უნარი.
  • საბიუჯეტო (როგორც სახელმწიფო ასევე ორგანიზაციის) პროცესის მართვისა და მონიტორინგის განხორციელების, მთლიანი შიდა პროდუქტისა და მთლიანი ეროვნული პროდუქტის გამოანგარიშების, ინფლაციისა და უმუშევრობის გამოთვლის უნარი.
  • ეკონომიკური გეგმების პროექტირების, ძირითადი სახელმწიფო სექტორების გაუმჯობესებისთვის მონაცემების დამუშავებისა და გადაწყვეტილებების შემუშავების, ეკენომიკაზე საზოგადოებრივი არჩევანის ეფექტების განსხვავებისა და აღწერის უნარი.
  • ორგანიზაციიის მისიისა და პოლიტიკის განსაზღვის, სტრატეგიული და ოპერაციული გეგმის შემუშავების, ორგანიზაციული სტრუქტურის შერჩევისა და დაპროექტების, თანამდებობრივი ინსტრუქციების შემუშავების, ასევე თანამშრომელთა შერჩევისა და მართვის უნარი.
  • მართვის სხვადასხვა მეთოდების ამოცნობისა და გამოყენების, საჯარო ორგანიზაციაში უკეთ ადაპტირების, საჯარო მართვის პრაქტიკისთვის დამახასიათებელი სტანდარტული სიტუაციების ამოცნობისა და სწრაფი რეაგირების, ასევე დროისა და რესურსების ეფექტურად განაწილებისა და მართვის უნარი.
  • ეფექტური გუნდის ჩამოყალიბების, გუნდური და ინდივიდუალური მუშაობის უნარი.
  • სხვადასხვა კვლევის მეთოდის გამოყენების, ინფორმაციის მოძიების, სტატისტიკური მონაცემების აღქმისა და დამუშავების უნარი.

 • დასკვნის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • საჯარო პოლიტიკისა და ადმინისტრირების სფეროში მიმდინარე პროცესების ანალიზის, მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენის, სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურის საქმიანობის გაანალიზების და შესაბამისი მიუკერძოებელი დასკვნის გამოტანის უნარი;
  • სამართლებრივი პრობლემის არსის იდენტიფიცირების და ცალკეული სამართლის დარგისთვის მიკუთვნების, ასევე კონსტიტუციური ცვლილებების სამართლებრივი ანალიზისა და დასკვინის გამოტანის უნარი.
  • საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის, ეკონომიკური სფეროსთვის დამახასიათებელი მონაცემების, ქვეყნის ეკონომიკაზე სახელმწიფო ფინანსების და პოლიტიკის გავლენის, საჯარო სექტორის ეფექტიანობის, ასევე ამომრჩეველთა და ინტერეს-ჯგუფების ქცევისა და ბიუროკრატიასთან ურთიერთქმედების ანალიზისა და შესაბამისი დასკვნის გამოტანის უნარი.
  • ლიდერობის თეორიებისა და მართვის მოდელების შედარების, შიდა და გარე ფაქტორების ორგანიზაციულ შედეგებზე გავლენის, საჯარო სექტორისათვის დამახასიათებელი სიტუაციების ანალიზის, ასევე ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროდან შეგროვების და შესაბამისი არგუმენტირებული დასკვნების გამოტანის უნარი
  • კრიტიკული აზროვნების, თეორიული ცოდნის და ანალიზის საფუძველზე პროცესების ინტერპრეტაციის, ასევე თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების ანალიზისა და მათ საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის გაკეთების უნარი;

 • კომუნიკაციის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • საკუთარი მოსაზრებების სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად ზეპირად და წერილობით, ასევე ტექნიკური საშუალებების თანხლებით წარმოდგენის უნარი.
  • დაინტერესებულ პირებთან, სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებსთან პროფესიული ინფორმაციის ეფექტური კომუნიკაციის, მოცემულობის ან პრობლემის და საკუთარი ხედვის გადმოცემის უნარი.
  • საჯარო მმართველობის, პოლიტიკისა და პოლიტიკის ანალიზის, სამართლის, ეკონომიკის, სპეციფიკური ტერმინოლოგიის გამოყენების უნარი.
  • პროფესიულ მოლაპარაკებებში, დისკუსიებსა და დებატებში მონაწილეობის მიღების უნარი
  • უნარი აწარმოოს აკადემიურად გამართული წერილობითი და ელექტრონული კორესპონდენცია
  • საჯარო სექტორში მიმდინარე პროცესების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა და წარდგენის უნარი

 • სწავლის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • საკუთარი პროფესიული ინტერესებისა და ცოდნის გასაღრმავებლად საჭირო მიმართულებების იდენტიფიცირების, ასევე სწავლის შემდეგ საფეხურზე მიმართულების დამოუკიდებლად შერჩევისა და სხვადასხვა პროფესიული პროგრამების საშუალებით ცოდნის გაღრმავების უნარი
  • ქართული თუ ინგლისურენოვანი ლიტერატურის, პროფესიული ჟურნალებისა და სტატიების მეშვეობით ცოდნის დამოუკიდებლად გაღმავების უნარი

 • ღირებულებები
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • გააზრებული საჯარო სექტორში ადმინისტრაციული ლიდერობის, სახელმწიფოებრივი აზროვნების, რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობათა პატივისცემის, ასევე საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე პასუხისმგებლობისა და საჯარო მმართველობის სფეროში მორალური, ეთიკური და პრაქტიკული პასუხისმგებლობის საკითხები, რაც გამოიხატება კანონისა და ეთიკის ფარგლებში მოქცევაში.
  • გააზრებული სამუშაო გარემოსადმი პოზიტიური დამოკიდებულების მნიშვნელობა, საჯარო ადმინისტრირებისა და პოლიტიკის შემუშავების პროცესში კეთილსინდისიერი, მიუკერძოებელი და რაციონალური მიდგომის აუცილებლობა.
  • ღირებულებები, რომლებიც საშუალებას მისცემს მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა ქვეყნებისა და ერების მიმართ განსხვავებული შეხედულებების ფორმირების პროცესში

  საზოგადოების არჩევანის, სახელმწიფოს ეკონომიკისა და პოლიტიკურ-ეკონომიკური პროცესების მიმართ ლიბერალური და დემოკრატიული დამოკიდებულების დამკვიდრებისკენ სწრაფვის მზაობა

 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 01-11-2010
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 14-12
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 31-16
  პროგრამის დეტალები: პროგრამაში გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ინგლისური ენის ცოდნის მიხედვით. სტუდენტი პირველი სემესტრიდან იწყებს ინგლისური ენის შესწავლას იმ დონიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას და პროგრამის განმავლობაში დაფარვს B2/2 დონეს. სტუდენტის ინგლისური ენის ცონის დონე დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული ქულის შესაბამისად: 50 ქულა და ნაკლები შეესაბამება A2 დონეს, 51-75 ქულის ჩათვლით - B1/1 დონეს, ხოლო 76-100 ქულის ჩათვლით - B1/2 დონეს. ინგლისური ენის შესასწავლად პროგრამის ძირითად საგნებში გათვალისწინებულია 18 კრედიტი (B1/2, B2/1, B2/2). შესაბამისად, სტუდენტი, რომელიც B1/2 კომპეტენციით ჩააბარებს, ინგლისურ ენას შეისწავლის ძირითადი საგნების ფარგლებში. ხოლო ინგლისურის დაბალი ქულით ან ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სხვა ენის ჩაბარების შემთხვევაში, არჩევითი კრედიტების ხარჯზე შეუძლია დამატებით 18 კრედიტის გამოყენება მისთვის საჭირო ინგლისურის დონეების დასაფარად (A1-დან B1/1 ჩათვლით). თუ სტუდენტს ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული არ აქვს ინგლისური ენა, მისი კომპეტენცია დგინდება შიდა გამოცდის საფუძველზე და ხდება მათი რეგისტრაცია შესაბამის დონეზე, არაუმაღლეს B1/2-სა. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია გაიაროს 12 კრედიტის შესაბამისი თავისუფალი კრედიტები.
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები: ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი. 156 კრედიტის შესაბამის საგნებს სტუდენტი გაივლის პროგრამის ძირითადი საგნების ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი 84 კრედიტის აღების საშუალება აქვს არჩვევითი საგნების მრავალფეროვანი ბლოკიდან, რომელიც შეადგენს 330 კრედიტის. პროგრამის ფარგლებში ასევე შესაძლებელია 12 კრედიტის გამოყენება თავისუფალი კრედიტების სახით.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  BUSN1310ბიზნესი და ეკონომიკა6 1
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6 1
  INFO1115საოფისე კომპიუტერული პროგრამები6 1
  MATH1214კვლევის რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლები6 1
  PUBL3212შესავალი საჯარო ადმინისტრირებაში6 1
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6 2
  HIST1118ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება6 2
  LAWB1135შესავალი სამართალმცოდნეობაში6 2
  MGMT2015მენეჯმენტის საფუძვლები6 2
  POLI1220პოლიტიკის შესავალი6 2
  ECON1290მიკროეკონომიკის პრინციპები6 3
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 3
  LAWB1220კონსტიტუციური სამართალი 1 – სახელმწიფო მოწყობის სამართალი6 3
  MGMT3121ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები6 3
  PUBL1010თანამედროვე პოლიტიკა და ადმინისტირება საქართველოში6 3
  ECON2190მაკროეკონომიკის პრინციპები6 4
  LAWB1250ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი6 4
  MGMT3221საქმიანი ურთიერთობები6 4
  PUBL1216საჯარო პოლიტიკის პროცესი6 4
  STAT2219სტატისტიკა6 4
  ECON3113სახელმწიფოს ეკონომიკა I (ფისკალური თეორია და პოლიტიკა)6 5
  PUBL3280ადმინისტრაციული ლიდერობა და ეთიკა საჯარო სექტორში6 5
  PUBL2010საჯარო ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარება6 6
  PUBL4112შესავალი საჯარო პოლიტიკის ანალიზში6 6
  PUBL3000საჯარო სერვისების მენეჯმენტი6 7
  PUBL4000სამოქალაქო საზოგადოება და არასამთავრობო ორგანიზაციები6 7

  კრედიტების ჯამი:

  156

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ENGL1147ინგლისური ენა I (A1)6
  ENGL1247ინგლისური ენა II (A2)6
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
  ACCT2122ფინანსური აღრიცხვა I6
  ECON3279საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპები6
  FRAN1147ფრანგული ენა I (A1)6
  GERM1116გერმანული ენა A1/16
  ITAL1147იტალიური ენა I (A1)6
  LAWB2130კონსტიტუციური სამართალი 2 – ადამიანის ძირითადი უფლებები6
  MGMT3211ადამიანური რესურსების მართვა6
  MGMT4220პროექტის მენეჯმენტი6
  MKTG2210მარკეტინგის საფუძვლები6
  PUBL3277შესავალი საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ინსტიტუტებში6
  SPAN1147ესპანური ენა I (A1)6
  ACCT2210მმართველობითი აღრიცხვის საფუძვლები6
  ACCT2221ფინანსური აღრიცხვა II6
  COMM4120საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი6
  ECON3213სახელმწიფოს ეკონომიკა II (პოლიტიკური ეკონომიკა და საზოგადოებრივი არჩევანი)6
  FRAN1247ფრანგული ენა II (A2)6
  GERM1216გერმანული ენა A1/26
  ITAL1247იტალიური ენა II (A2)6
  LAWB2140საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი6
  LAWB4991სამეწარმეო სამართალი6
  MGMT3151ცვლილებების მართვა6
  POLI3230შესავალი შედარებით პოლიტიკაში6
  SPAN1247ესპანური ენა II (A2)6
  ACCT4230აუდიტის საფუძვლები6
  FINA2211დაზღვევის საფუძვლები6
  FINA3115ფინანსების საფუძვლები6
  FRAN2147ფრანგული ენა III (B1/1)6
  GERM2116გერმანული ენა A2/16
  ITAL2147იტალიური ენა III (B1/1)6
  MKTG4550სოციალური მედია მარკეტინგი6
  POLI2240პოლიტიკური იდეოლოგიები6
  PUBL1000პროფესიული ინგლისური საჯარო მმართველთათვის6
  PUBL2000კვლევის მეთოდები საჯარო ადმინისტრირებაში6
  SPAN2147ესპანური ენა III (B1/1)6
  COMM4135საჯარო გამოსვლის ტექნიკა6
  ECON4279საქართველოს სახელმწიფოს ბიუჯეტი6
  ENGL1717ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (TOEFL)6
  ENGL1718ინგლისური ენა აკადემიური გამოცდისთვის (IELTS)6
  FRAN2247ფრანგული ენა IV (B1/2)6
  GERM2216გერმანული ენა A2/26
  INTR1278სტაჟირება საჯარო სექტორში12
  ITAL2247იტალიური ენა IV (B1/2)6
  POLI2230პოლიტიკური სოციოლოგია6
  POLI4105დემოკრატია, არჩევნები და საარჩევნო სისტემები6
  POLI4111დემოკრატია და პოპულიზმი6
  PUBL3278შესავალი არასამთავრობო სექტორის მართვაში6
  PUBL5000საბაკალავრო კვლევითი ნაშრომი საჯარო ადმინისტრირებაში18
  SPAN2247ესპანური ენა IV (B1/2)6
  STAT1122სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავების ინფორმაციული სისტემები SPSS6

  კრედიტების ჯამი:

  330

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2018 საქართველოს უნივერსიტეტი