eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: პოლიტიკის მეცნიერებები
განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
ხელმძღვანელი: შალვა ძებისაშვილი
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა: 240
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (საბაკალავრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ლიბერალურ-ჰუმანური ღირებულებების მაღალი კომპეტენციის პოლიტიკის მეცნიერებების სპეციალისტი და ამგავარად ხელი შეუწყოს საზოგადოების დემოკრატიულ განვითარებას, ქართველი ერისა და კაცობრიობის კეთილდღეობას. პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სტუდენტთა ფუნდამენტალური თეორიული მომზადება პოლიტიკურ თეორიაში არსებული ძირითადი ტენდენციებისა და მიდგომების კვლევისა და გაანალიზების უნარი. პოლიტიკის მეცნიერებების საბაკალვრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს კურსდამთავრებულები, რომელთაც შესაძლებლობა ექნებათ დასაქმედნენ, საქართველოში აკრედიტებულ საერთაშორისო ორგანიზაციასა თუ ინსტიტუტში, ასევე შესაბამის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებში, როგორც პროგრამის ასისტენტის, კოორდინატორის ან/და სპეციალისტის პოზიციაზე, ადგილობრივი თვითმართველობის უწყებებში სპეციალისტის პოზიციაზე, აგრეთვე პოლიტიკური პარტიების კამპანიის კოორდინატორის და მენეჯერის პოზიციაზე, საქართველოს პარლამენტში ასისტენტის პოზიციაზე, ასევე, საჯარო სამსახურებში, მათ შორის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, როგორც საგარეო მომსახურების სპეციალისტი, საკონსულო თანამშრომელი და სხვადასხვა დეპარტამენტის სპეციალისტის პოზიციაზე,

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები
 • მცირე კვლევების ჩატარება
 • პრობლემის დასმა და მათი გადაჭრა
 • კრიტიკული ანალიზი
 • დისკუსია
 • დებატები
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული დავალებები
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study)
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ექნება:
  • პოლიტიკური სისტემების, ფუნქციების, რეჟიმების და მმართველობის ფორმების პრინციპების ცოდნა
  • პოლიტიკური იდეოლოგიების, ცნებების, ბაზისური პრინციპების და პოლიტიკური აზრის ფილოსოფიის ცოდნა
  • პოლიტიკური თეორიების, პოლიტიკური ინსტიტუტების, კულტურისა და მექანიზმების ცოდნა
  • სხვადასხვა სახელმწიფოს პოლიტიკური სისტემის შემადგენელი ელემენტების და პროცესების ცოდნა
  • საერთაშორისო პოლიტიკური მოვლენების, პროცესების ისტორიულ-ფაქტობრივი ცოდნა
  • საერთაშორისო ურთიერთობების, როგორც დისციპლინის, და მისი ძირითადი თეორიების ცოდნა
  • საერთაშორისო ურთიერთობების ომისა და მშვიდობის გამომწვევი მიზეზების, ნაციონალიზმის განვითარების და შემადგენელი ფაქტორების ცოდნა
  • საერთაშორისო ორგანიზაციების თავისებურებების ცოდნა
  • საქართველოს სახელმწიფოებრივი მოწყობის სტრუქტურის, განვითარების, ეტაპების და განხორციელების მექანიზმების ცოდნა შიდა და საგარეო სახელმწიფო პოლიტიკაში
  • სახელმწიფოს მართვის თეორიების, დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებების, პოლიტიკური კულტურის და პოლიტიკური სოციალიზაციის ცოდნა;
  • ევროპეიზაციის ძირითადი მახასიათებლების ცოდნა, ევროპული ინტეგრაციის თეორიების, ევროკავშირის გაფართოების და ინტეგრაციის ცოდნა
  • გაცნობიერებული სამხრეთ კავკასიის კონტექსტი, პოლიტიკური და ისტორიული მნიშვნელობა
  • დემოკრატიის ცნების და პრინციპების, მისი პოლიტიკურ სისტემებში ასახვის, მოდელებისა და პროცესების ცოდნა
  • პოლიტიკური სოციოლოგის რაობის, განვითარების, ეტაპების, პოლიტიკის, როგორც სოციალური მოვლენის და პოლიტიკის სოციოლოგიზაციის რაობის ცოდნა
  • პოლიტიკური პარტიების ფუნქციების, დემოკრატიული თანამონაწილეობის ძირითადი ტენდენციების ცოდნა 
  • კვლევის მეთოდების და მეთოდოლოგიის ცოდნა პოლიტიკის მეცნიერებებში
  • რელიგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საერთაშორისო ასპექტების და პოლიტიკური გავლენების ცოდნა
  • გაცნობიერებული პოლიტიკის მეცნიერებების ურთიერთკავშირი სხვა სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებთან;
  • გაცნობიერებული გეოპოლიტიკისა და სტრატეგიული კვლევების მნიშვნელობა

 • ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე პოლიტიკურ საკითხებზე კვლევების დაგეგმვის, მეთოდოლოგიის შერჩევის და კვლევის განხორციელების უნარი
  • მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებთან მიმართებაში კრიტიკული მიდგომების და კვლევის განხორციელებისას აკადემიური სტანდარტების გათვალისწინების უნარი;
  • მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე დაკვირვების და მათთან როგორც ქეისური, ისე  მეორადი კვლევების განხორციელებისა უნარი წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე

 • დასკვნის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • მმართველობის ფორმების, პოლიტიკურ რეჟიმების, სისტემების თავისებურებების და პოლიტიკური ფილოსოფიის ძირითადი იდეების გაანალიზების უნარი;
  • განსხვავებული საარჩევნო სისტემების და პოლიტიკური შედეგების შეფასების უნარი
  • პოლიტიკური კულტურისა და ინსტიტუტების თავისებურებების გაანალიზების უნარი -
  • პოლიტიკურ იდეათა და იდეოლოგიათა კატეგორიზაციის და პოლიტიკურ პროცესებში მათი როლის შეფასების უნარი
  • განსხვავებული სახელმწიფოების მაგალითებზე პოლიტიკური სისტემების შეფასების უნარი
  • სახმრეთ კავკასიაში რეგიონალური და ტრანსრეგიონალური საკითხების,მათი ურთიერთკავშირის და მთავარი მოთამაშეების ინტერესების გაანალიზების უნარი
  • საერთაშორისო სისტემაში წესრიგისა და ფუნქციონირების, აქტუალური პრობლემების ანალიზის უნარი
  • ისტორიული ანალოგების საფუძველზე პოლიტიკური მოვლენების ინტერპრეტაციისა და დასკვნების გამოტანის უნარი
  • ევროკავშირის გაფართოებისა და ინტეგრაციის საკითხების გაანალიზების უნარი
  • ნაციონალიზმის თეორიის, მისი განვითარების ეტაპების და ამ ჭრილში თანამედროვე პროცესების შეფასების და ახალი თეორიული მიმდინარეობების შეფასების უნარი
  • თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკიაზე რელიგიის, მათი ურთიერთკავშირის შეფასების უნარი
  • ისეთი საკითხების გაანალიზებისა და შეფასების უნარი, როგორიცაა სოციალური ცვლილებები და მოძრაობების თავისებურებები, პოლიტიკური სისტემის თავისებურებები, პოლიტიკური რეჟიმის ლეგიტიმურობისა და ეფექტურობის განმსაზღვრელი ფაქტორები
  • მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე განხორციელებული მეორადი და პირველადი კვლევის შედეგების ინტერპრეტაციისა და გაანალიზების უნარი
  • სხვა მონათესავე დარგების შეფასების უნარი მიღებულ თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნაზე დაყრნობით.

 • კომუნიკაციის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • სპეციალისტებსა და არასპეციალისტებთან ისეთ კომპლექსურ საკითხებზე მსჯელობის უნარი, როგორიცაა მმართველობის ფორმები, პოლიტიკური სისტემები და რეჟიმები, პოლიტიკური იდეოლოგიები, დემოკრატიის პრინციპები, სახელმწიფოს ტიპები და მათი თავისებურებები და გლობალური მმართველობები
  • საგარეო პოლიტიკის სახელმწიფო განვითარების ეტაპების, საშინაო პოლიტიკის ფორმირები, კონსტიტუციონალიზმის შესახებ კომუნიკაციის უნარი
  • ისეთ პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით კომუნიკაციის უნარი, როგორიცაა საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემა, მათი შემადგენელი ნაწილები და მთავარი ელემენტები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ფინანსური ინტერესები და გლობალიზაციის საკითხები
  • ევროპული ინტეგრაციის მნიშვნელობასა და გავლენებზე მსჯელობის უნარი
  • ანგარიშების,  მოხსენებების წერითი და ზეპირი პრეზენტაციის მომზადების და წარდგენის უნარი;
  • ეთნოსის სტრუქტურაზე, იერარქიასა და პროცესებზე მსჯელობის უნარი
  • ისეთ საკითხზე კომუნიკაციის უნარი, როგორიცაა მსოფლიო რელიგიები და მასზე გლობალიზაციის გავლენა,ამასთანავე, რელიგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა თეორიული ასპექტების და პოლიტიკური გავლენის მქონე ძირითადი რელიგიების მიმოხილვის უნარი
  • პოლიტიკურ რეალიზმსა და ძალთა თანასწორობაზე მსჯელობის უნარი
  • პოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით განხორციელებული პირველადი და მეორადი კვლევის შედეგების წარდგენის უნარი სპეციალისტებსა და არასპეციალისტებთან
  • მონათესავე სპეციალობების წარმომადგენლებთან ინტერაქციის უნარი;

 • სწავლის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • პოლიტიკის მეცნიერებებში საბაზისო თეორიული და მეთოდოლოგიური ცოდნის მუდმვივი განახლების უნარი; -
  • საჭიროებიდან გამომდინარე პროფესიული სრულყოფის მიზნით შესაბამისი სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის განსაზღვრის უნარი;
  • პროფესიულ ასოციაციებში და კავშირებში, ელექტრონულ პროფესიულ და სხვა წყაროებთან მუშაობის, ლიტერატურის და დოკუმენტების შესწავლის და დამუშავების უნარი;
  • სამეცნიერო და პროფესიულ ლიტერატურასთან დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი

 • ღირებულებები
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • გათავისებული პროფესიული, ეთიკური და აკადემიური (როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო) ნორმებით განსაზღვრული მოთხოვნები;
  • გათავისებული დემოკრატიული პოლიტიკური სისტემისა და თავისუფალი საზოგადოების პრინციპები
  • გათავისებული ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების (რელიგიური, ეთიკური, კულტურული, ტრადიციული, თანასწორუფლებიანობა და სხვა) პროცესში მონაწილეობის მიღებისა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვის საჭიროება;
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 01-09-2006
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 03-06
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 48-18
  პროგრამის დეტალები:

  საუნივერსიტეტო, სკოლის (ძირითადი და არჩევითი) და პროგრამის ძირითადი კომპონენტების გარდა სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა 72 კრედიტი დააგროვოს დამატებითი სპეციალობით, პროგრამის ან სკოლის არჩევითი კომპონენტებით ან თავისუფალი კრედიტებით. პროგრამა შედგენილია იმგვარად, რომ გათვალისწინებულია სტუდენტების დიფერენციაცია ენობრივი კომპეტენციების მიმართულებით. კერძოდ: სტუდენტი იწყებს ინგლისურ ენას იმ ეტაპიდან, რომელიც შეესაბამება მის ცოდნას, რაც დგინდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების საფუძველზე: თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (0-50]–A2; თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (51-75]- B1/1;თუ სტუდენტის ქულა მოთავსდება შუალედში (76-100)–B1/2. სტუდენტს რომელსაც არ ჩაუბარებია ინგლისური ენა, უტარდება დონის დასადგენი ტესტი და შემდეგ ხდება მისი რეგისტრაცია შესაბამის დონეზე, არაუმაღლეს B1/2 - სა. სტუდენტს სკოლის არჩევითი საგნების ფარგლებში ასევე შეეთავაზება ორი დამატებითი ინგლისური დონის კომპონენტი - ინგლისური ენა I (A1) და ინგლისური ენა II (A2).

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად პოლიტიკის მეცნიერებაში სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 240 კრედიტი, რაც გულისხმობს საუნივერსიტეტო ძირითად საგნებს 24 კრედიტს; სპეციალობის 144 კრედიტს, რომელიც მოიცავს სკოლის ძირითადი საგნებს 24 კრედიტს, პოლიტიკის მეცნიერების პროგრამის ძირითად სასწავლო კურსების საფუძველზე 120 კრედიტის დაგროვებას:მათ შორის, საბაკალავრო ნაშრომის შესრულებას პოლიტიკის მეცნიერებაში, რომლის მოცულობა 18 კრედიტითაა განსაზღვრული; 72 კრედიტის პროგრამის ასარჩევი, სკოლის ასარჩევი, თავისუფალი კრედიტებით ან დამატებითი სპეციალობის არჩევის საფუძველზე. სტუდენტებმა დამატებითი სპეციალობა შეიძლება აირჩიონ შემდეგი სპეციალობებიდან: არქეოლოგია, ინგლისური ფილოლოფია, ქართული ფილოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, აღმოსავლეთმცოდნეობა, მასწავლებლის მომზადების პროგრამა, ამერიკათმცოდნეობა, ისტორია, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ჟურნალისტიკა.

  საუნივერსიტეტო ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  HIST1119შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I6 1
  BUSN1210ეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები6 2
  HIST1219შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II6 2
  KART1220აკადემიური წერა6 8

  კრედიტების ჯამი:

  24

  სკოლის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ENGL2217ინგლისური ენა IV (B1/2)6 1
  MATH1214კვლევის რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლები6 1
  ENGL3149ინგლისური ენა V (B2/1)6 2
  ENGL3213ინგლისური ენა VI (B2/2)6 3

  კრედიტების ჯამი:

  24

  სკოლის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  ENGL1147ინგლისური ენა I (A1)6
  ENGL1247ინგლისური ენა II (A2)6
  ENGL2147ინგლისური ენა III (B1/1)6
  FRAN1147ფრანგული ენა I (A1)6
  GERM1118გერმანული ენა A/16
  ITAL1147იტალიური ენა I (A1)6
  SPAN1147ესპანური ენა I (A1)6
  FRAN1247ფრანგული ენა II (A2)6
  GERM1218გერმანული ენა A/26
  ITAL1247იტალიური ენა II (A2)6
  SPAN1247ესპანური ენა II (A2)6
  FRAN2147ფრანგული ენა III (B1/1)6
  GERM2147გერმანული ენა III (B1/1)6
  ITAL2147იტალიური ენა III (B1/1)6
  SPAN2147ესპანური ენა III (B1/1)6
  FRAN2247ფრანგული ენა IV (B1/2)6
  GERM2247გერმანული ენა IV (B1/2)6
  ITAL2247იტალიური ენა IV (B1/2)6
  SPAN2247ესპანური ენა IV (B1/2)6

  კრედიტების ჯამი:

  114

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  POLI1220პოლიტიკის შესავალი6 1
  PSYC1488სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები6 1
  POLI1145შესავალი საქართველოს პოლიტიკაში6 2
  POLI1225პოლიტიკის შესავალი - პოლიტიკური პროცესი, კულტურა და ინსტიტუტები6 2
  POLI2120საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი6 3
  POLI2220მსოფლიო პოლიტიკა6 3
  POLI2240პოლიტიკური იდეოლოგიები6 3
  POLI3105თვისებრივი კვლევის მეთოდები პოლიტიკაში6 3
  POLI2230პოლიტიკური სოციოლოგია6 4
  POLI3130ევროპული პოლიტიკა6 4
  POLI3230შესავალი შედარებით პოლიტიკაში6 4
  POLI4105დემოკრატია, არჩევნები და საარჩევნო სისტემები6 4
  POLI1221გეოპოლიტიკა და სტრატეგიული კვლევები6 5
  POLI2210ნაციონალიზმი და ეთნიკური კონფლიქტები6 5
  POLI3205სამხრეთ კავკასიის შედარებითი პოლიტიკა6 6
  POLI3145ევროკავშირის გაფართოების და ინტეგრაციის საკითხები და გამოწვევები: ვიშეგრადის ქვეყნების მაგალითზე.6 7
  POLI4110რელიგია და პოლიტიკა6 7
  POLI4228საბაკალავრო ნაშრომის მომზადება18 8

  კრედიტების ჯამი:

  120

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  HIST1230შესავალი საქართველოს ისტორიაში6
  COMM4120საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი6
  INFO1115საოფისე კომპიუტერული პროგრამები6
  POLI4111დემოკრატია და პოპულიზმი6
  POLI4112მაკიაველი, მორი, ჰობსი6
  SOCL2525დემოკრატია და მოქალაქეობა6
  IREL1225მსოფლიო პოლიტიკა II: ცივი ომი6
  JMMB3120მედია და პოლიტიკა6
  POLI3110საერთაშორისო ორგანიზაციები6
  POLI3250პოლიტიკური პარტიები და პარტიული სისტემები6
  POLI3251შესავალი სტატისტიკაში პოლიტიკისა და საერთშორისო ურთიერთობებისთვის6
  PUBL4110შესავალი საჯარო პოლიტიკის ანალიზში6
  ANTH3130კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები6
  IREL1230კვლევის დიზაინი6
  IREL1315თურქეთის პოლიტიკა და მთავრობა6
  JMMB3140მასმედია და საზოგადოება6
  MGMT2110მენეჯმენტის საფუძვლები6
  IREL1320რუსეთის პოლიტიკა და მთავრობა6
  POLI3215აშშ-ს საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკა6

  კრედიტების ჯამი:

  114

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2019 საქართველოს უნივერსიტეტი