eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამა
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: ელზა ნიკოლეიშვილი
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ფარმაციის მაგისტრი

პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამა) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის (ინგლისური ენა B2 დონე) ჩაბარებისა და სპეციალობაში ზეპირი გასაუბრების შედეგად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე. ინგლისური ენის ცოდნის დადასტურება შესაძლებელია საერთაშორისო ენის სერტიფიკატის წარდგენით (TOEFL (87), IELTS (6.5) ან სხვა B2 დონის შესაბამისი შედეგით) ან უნივერსიტეტის ინსტიტუციური გამოცდის 70%-იანი ზღვარის გადალახვით. ფარმაციის სპეციალიზაციის მიმართულებით მიიღება ფარმაციის, საექთნო საქმის, ოკუპაციური მედიცინის, ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაციის ბაკალავრები, მედიცინისა და სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი განათლების მქონე აპლიკანტები, რომლებიც ეროვნულ გამოცდებს აბარებენ ქვეყანაში დადგენილი კანონმდებლობის შესაბამისად.
პროგრამის მიზანი:

პრაქტიკული და კლინიკური ფარმაციის სფეროში გლობალურ და ადილობრივ გამოწვევებზე მოპასუხე თანამედროვე სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც ექნება ღრმა და სისტემური ცოდნა სამედიცინო ფარმაკოლოგიის, კლინიკური ფარმაციისა და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის, კლინიკური ტოქსიკოლოგიის, პაციენტზე ორიენტირებული ფარმაცევტული ზრუნვისა და სათანადო ფარმაცევტული პრაქტიკის, აგრეთვე, კლინიკური კვლევების მეთოდების შესახებ; აგრეთვე, სტუდენტს მისცეს სისტემური ცოდნა მედიკამენტების ძირითადი ქიმიური და ფარმაკოლოგიური ჯგუფების, მათი ორგანიზმში შეყვანის გზების, ფარმაკოკინეტიკის, ფარმაკოდინამიკის, მედიკამენტების გვერდით ეფექტების და თერაპიული მნიშვნელობის შესახებ.

მაგისტრანტს შეეძლება დამოუკიდებლად აწარმოოს საგნობრივი სამეცნიერო კვლევები, საქმიანობა წარმართოს ფარმაცევტული პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და როგორც ამბულატორიულ, ასევე ჰოსპიტალურ სერვისებში, საერთაშორისოდ აღიარებული პრინციპების დაცვით განახორციელოს რაციონალური ფარმაკოთერაპია.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:

• ლექცია-სემინარები

• დემონსტრირების მეთოდი

• ვიდეო-აუდიო სასწავლო მასალის გამოყენება

• ინტერაქტიული მეცადინეობები

• სიტუაციური ამოცანები

• სიახლეთა გარჩევა

• მზარდი სირთულის, თუნდაც მცირე მოცულობის კვლევის წარმოება

• პრობლემების დასმა და მათი გადაჭრა

• კრიტიკული ანალიზი

• ჯგუფური დავალებები

• შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study)

• ლიტერატურის მიმოხილვა

• წიგნზე მუშაობის მეთოდი

• შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში

• პრეზენტაციების წარდგენა

პროექტი

• ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი

•  თემების დაწერა

სიმულაცია

ელექტრონული და არაელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების წარმოება

კლინიკურ გარემოში სწავლება

პრაქტიკული მუშაობა

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • ცოდნა მენეჯმენტის უნივერსალური ფუნქციების, ჯანდაცვის ორგანიზაციის მართვის პროცესის თავისებურებების, გუნდური მუშაობისა და ლიდერობის, გადაწყვეტილების მომზადების, მიღებისა და განხორციელების ეტაპების შესახებ, რაც განაპირობებს სისტემის, მის თითოეული სეგმენტის მართვის ახალი იდეებისა თუ წინადადებების შემუშავებას;

  ფარმაცევტული ეკონომიკისა და ფარმაცევტული პოლიტიკის საკითხების: ფარმაცევტულ ინდუსტრიის, კლასტერის თანამონაწილე ბაზრის სხვა  სტეიკჰოლდერების, რეგულაციების, ზედამხედველობის და ადმინისტრირების - სახელმწიფოს მხრიდან პირდაპირი და ირიბი ინტერვენციის სახით, ფარმაცევტული სერვისების კვლევის, ფარმაკოეპიდემიოლოგიის, კვლევის გამოსავლებისა და ჯანდაცვის პროდუქტიულობის ოპტიმიზაციაზე გავლენების სისტემური ცოდნა;

  გაცნობიერებული ექნება სარგებელი-რისკის, მიზეზების იდენტიფიცირების, ინდივიდუალური შემთხვევის უსაფრთხოების ანგარიშისათვის მტკიცებითი და კლინიკური მონაცემების შეგროვების, მედიკამენტების გამოყენებისას გვერდითი მოვლენების და გართულებების დროს წამოჭრილი ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზები და ამ გზების მოძიებისას ახალი იდეების შემუშავების საშუალება;

  ცოდნა მედიკამენტების ძირითადი ქიმიური და ფარმაკოლოგიური ჯგუფების, ფარმაკოკინეტიკის და ფარმაკოდინამიკის, თერაპიული ჩვენებების და უკუჩვენებების იდენტიფიცირების, გვერდითი მოვლენების და სხვა წამლებთან ურთიერთქმედების შესახებ;

  ცოდნა სპეციფიური შხამების და ტოქსიური დოზების, მოწამვლის დონეების, მოწამვლებთან დაკავშირებული გართულების დროს-კომა, კრუნჩხვები, შოკური მდგომარეობები და სხვ. დეკონტამინაციის, დიალიზის და შესაბამისი მკურნალობის

  გაცნობიერებული ექნება სათანადო ფარმაცევტული პრაქტიკის (Good Pharmacy Practice) და მედიკამენტური თერაპიის ხარისხის გაუმჯობესების, აგრეთვე, დაავადების დადებითი კლინიკური გამოსავლის მიღწევის გზაზე წარმოქმნილი პრობლემების გადაწყვეტის გზები;

   


 • უნარი
 • ჯანდაცვის ორგანიზაციის ფუნქციონირების შეფასების, პრობლემური საკითხების (პაციენტთა კმაყოფილების დაბალი დონე, შემოსავლების სიმწირე, სერვისების არადროული მიწოდება, არაეფექტური მართვა, სტრუქტურული და ინფრასტრუქტურული პრობლემები) კვლევისა და იდენტიფიცირების, მათ გადაჭრაზე მიმართული პროექტების დამოუკიდებლად შემუშავების უნარი;

  ფარმაკოლოგიური კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელების უნარი როგორც კლინიკური, ასევე ეპიდემიოლოგიური მიმართულებით. მედიკამენტების უტილიზაციის კვლევისა და ვაქცინების უსაფრთხოების ფარმაკოეპიდემიოლოგიური კვლევისთვის უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენების უნარი;

  გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში, შხამსაწინააღმდეგო პრევენციული ზომების გატარებისა და წამოჭრილი პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით მოიძიოს ორიგინალური გზა;

  მულტიდისციპლინურ ან გაუთვალისწინებელ გარემოში (აფთიაქი, ამბულატორიული ან ჰოსპიტალური დაწესებულება, ლაბორატორია) კონკრეტული შემთხვევის ფარმაკოთერაპიული ასპექტის უზრუნველყოფისათვის მოქმედების უნარი;

  ურეცეპტოდ გასაცემი მედიკამენტების დანიშვნის, მედიკამენტური თერაპიის მონიტორინგის ან მედიკამენეტის შეცვლის პროცესში, კომპეტენციის ფარგლებში, დამოუკიდებლად კვლევის ჩატარების და განხორციელების გზების ძიების უნარი;

  ჯანდაცვის პოლიტიკისა და ზოგადად საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პირველადი, მეორეული და მესამეული დონის სერვისების სტრუქტურის, დაფინანსების, ორგანიზებისა და მიწოდების სეგმენტებში არსებული და უახლესი ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე მტკიცებულებითი დასკვნის გაკეთების უნარი;

  ფარმაკოზედამხედველობისა და ფარმაკოეპიდემიოლოგიის აქტუალური საკითხების -სასიცოცხლო ნიშნებისა და ფიზიკური მაჩვენებლების დაკვირვებისა და ინტეგრირებული ანალიზის, სპონტანური ანგარიშგების, მონაცემების ავტომატიზებული სისტემების შესახებ უახლესი კვლევების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე შესწავლის მიზნით, დასაბუთებული დასკვნების გაკეთების უნარი;

  ჩატარებული უახლესი ფარმაცევტული და კლინიკური კვლევების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე, რაციონალური ფარმაკოთერაპიის განხორციელების, ფარმაცევტული ზრუნვისა და ფარმაცევტული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მტკიცებულებითი გადაწყვეტილებების მიღების უნარი;


 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • გათავისებული ექნება საზოგადოებრივი, აკადემიური თუ ეროვნული ფაქტორებისა და ღირებულებების მიმართ ეთიკური დამოკიდებულება, მხარეთა ინტერესების ბალანსის დაცვა; ახალი ღირებულებების ფორმირებაში საკუთარი წვლილის შეტანის მნიშვნელობა სამედიცინო და მენეჯერულ,  ამბულატორიულ და ჰოსპიტალურ სექტორში, ასევე თემის დონეზე, კლინიკურ ფარმაციაში სამეცნიერო და პრაქტიკული საქმიანობისას;

 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 02-26-2016
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 07-16
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 19/16
  პროგრამის დეტალები:

  საქართველოს უნივერსიტეტის სიმუალციურ აფთიაქში მოხდება სასწავლო შემთხვევების (კლინიკური, ლაბორატორიული, ფარმაცევტული) შესწავლა-გარჩევა, ხოლო უშუალოდ პრაქტიკები კი შესრულდება მაგისტრანტისთვის არჩევითი მიმართულებების (საგნობრივი ინტერესიდან გამომდინარე) მიხედვით (პირველადი ჯანდაცვის ორგანიზაცია, ამბულატორიული დაწესებულება, ჰოსპიტალი, ფსიქიური ჯანმრთელობის სერვისები, კლინიკური ლაბორატორია) მრავალპროფილურ ჰოსპიტალურ და ამბოლატორიული ტიპის დაწესებულებებში, რომლებსაც გამართული აქვთ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და მენეჯმენტი, ჩართულნი არიან ჯანდაცვით სახელმწიფო პროგრამებში, სადაზღვევო კომპანიებში, შესაბამისი პროვაიდერული ქსელით. პრაქტიკული კურსის სწავლების ბოლოს მაგისტრანტი ასრულებს თვითშეფასებისა და განვითარების პროექტს.

  მაგისტრანტი შეთავაზებული 60 ECTS არჩევითი კრედიტიდან ირჩევს 18 ECTS კრედიტს, მათ შორის 6 ECTS კრედიტს მეორე სემესტრში. ამ სემესტრის არჩევით ბლოკში მოწოდებულია 24 ECTS კრედიტი -ეპიდემიოლოგიური, ცხოვრების წესისა და ქცევების, ეთიკისა და საინფორმაციო -სამედიცინო სოციალური სისტემების მიმართულებებით. მესამე სემეტრში არჩევითი ბლოკის 36 კრედიტიდან სტუდენტი ირჩევს 12 ECTS კრედიტს. ამ ბლოკში ძირითადად წარმოდგენილია კლინიკური მიმართულებები.

  სამაგისტრო ნაშრომი სრულდება ფარმაციის მიმართულებით ფარმაკოეპიდემიოლოგიური და სხვა საგნობრივი კვლევის მეთოდების საფუძველზე.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ფარმაციის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 120 ECTS, რაც გულისხმობს პროგრამის ძირითად საგნებს –102 ECTS მათ შორის-სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება - 30 ECTS და არჩევით საგნებს– 18 ECTS, რომლებსაც სტუდენტი ირჩევს შეთავაზებული არჩევითი საგნების 60 ECTS-დან.

  ფარმაციის სფეროში სტუდენტი შეასრულებს კვლევით სამუშაოებს, დაწერს რეფერატებსა და პროექტებს, გაივლის პრაქტიკას, მოახდენს მიღებული შედეგების პრეზენტაციას, შეასრულებს სამაგისტრო ნაშრომს.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  CLPH5110ფარმაკოეპიდემიოლოგია და ფარმაკოზედამხედველობა6 1
  CLPH5120სამედიცინო ფარმაკოლოგია I6 1
  PHAR5110ფარმაკოეკონომიკა და პოლიტიკა (PEP)6 1
  PHMA5110საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის პოლიტიკა6 1
  PHMA5210ჯანდაცვის მენეჯმენტი6 1
  CLPH5210კლინიკური ფარმაცია და ფარმაკოთერაპია I6 2
  CLPH5220სამედიცინო ფარმაკოლოგია II6 2
  CLPH5230ფარმაკოთერაპიის თავისებურებები ასაკობრივ ჯგუფებში (პედიატრიული და გერიატრიული ფარმაკოთერაპია)6 2
  CLPH5240კლინიკური კვლევები: დიზაინი, შედეგები, ბიომარკერები, წამალთუსაფრთხოება6 2
  CLPH 6110კლინიკური ფარმაცია და ფარმაკოთერაპია II6 3
  CLPH6120კლინიკური ტოქსიკოლოგია6 3
  CLPH6130ფარმაცევტული ზრუნვა და სათანადო ფარმაცევტული პრაქტიკა6 3
  CLPH6210სამაგისტრო ნაშრომი ფარმაციაში30 4

  კრედიტების ჯამი:

  102

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  PHAR6110წამლები -ეთიკა და პრაქტიკა6
  PHMA5240ეპიდემიოლოგიური და სოციალურ-სტატისტიკური კვლევის მეთოდები6
  PHMA6120ცხოვრების ჯანსაღი წესი და ქცევების ცვლილება6
  PHMA6140სამედიცინო-სოციალური საინფორმაციო სისტემები და მართვა6
  CLPH6140ფარმაცევტული პრაქტიკა ჰოსპიტალურ სერვისებში6
  CLPH6150ფარმაცევტული პრაქტიკა პირველადი ჯანდაცვის სერვისებსა და აფთიაქებში6
  CLPH6160ფარმაცევტული პრაქტიკა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში6
  CLPH6170ლაბორატორიული მონაცემების ინტერპრეტაცია პრაქტიკოსი ფარმაცევტებისთვის6
  CLPH6180ფარმაცევტული ზრუნვა-პრაქტიკული კურსი6
  CLPH6190ალტერნატიული და კომპლემენტარული მედიცინა6

  კრედიტების ჯამი:

  60

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2022 საქართველოს უნივერსიტეტი