eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ფარმაცია
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: ელზა ნიკოლეიშვილი
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ფარმაციის მაგისტრი

პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამა) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების შედეგების ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის (ინგლისური ენა B2 დონე) ჩაბარებისა და სპეციალობაში ზეპირი გასაუბრების შედეგად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლისა და პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე. ინგლისური ენის ცოდნის დადასტურება შესაძლებელია საერთაშორისო ენის სერტიფიკატის წარდგენით (TOEFL (87), IELTS (6.5) ან სხვა B2 დონის შესაბამისი შედეგით) ან უნივერსიტეტის ინსტიტუციური გამოცდის 70%-იანი ზღვარის გადალახვით. ფარმაციის სპეციალიზაციის მიმართულებით მიიღება ფარმაციის, საექთნო საქმის, ოკუპაციური მედიცინის, ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაციის ბაკალავრები, მედიცინისა და სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი განათლების მქონე აპლიკანტები, რომლებიც ეროვნულ გამოცდებს აბარებენ ქვეყანაში დადგენილი კანონმდებლობის შესაბამისად.
პროგრამის მიზანი:

პრაქტიკული და კლინიკური ფარმაციის სფეროში გლობალურ და ადილობრივ გამოწვევებზე მოპასუხე თანამედროვე სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც ექნება ღრმა და სისტემური ცოდნა სამედიცინო ფარმაკოლოგიის, კლინიკური ფარმაციისა და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის, კლინიკური ტოქსიკოლოგიის, პაციენტზე ორიენტირებული ფარმაცევტული ზრუნვისა და სათანადო ფარმაცევტული პრაქტიკის, აგრეთვე, კლინიკური კვლევების მეთოდების შესახებ; აგრეთვე, სტუდენტს მისცეს სისტემური ცოდნა მედიკამენტების ძირითადი ქიმიური და ფარმაკოლოგიური ჯგუფების, მათი ორგანიზმში შეყვანის გზების, ფარმაკოკინეტიკის, ფარმაკოდინამიკის, მედიკამენტების გვერდით ეფექტების და თერაპიული მნიშვნელობის შესახებ.

მაგისტრანტს შეეძლება დამოუკიდებლად აწარმოოს საგნობრივი სამეცნიერო კვლევები, საქმიანობა წარმართოს ფარმაცევტული პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და როგორც ამბულატორიულ, ასევე ჰოსპიტალურ სერვისებში, საერთაშორისოდ აღიარებული პრინციპების დაცვით განახორციელოს რაციონალური ფარმაკოთერაპია.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:

• ლექცია-სემინარები

• დემონსტრირების მეთოდი

• ვიდეო-აუდიო სასწავლო მასალის გამოყენება

• ინტერაქტიული მეცადინეობები

• სიტუაციური ამოცანები

• სიახლეთა გარჩევა

• მზარდი სირთულის, თუნდაც მცირე მოცულობის კვლევის წარმოება

• პრობლემების დასმა და მათი გადაჭრა

• კრიტიკული ანალიზი

• ჯგუფური დავალებები

• შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study)

• ლიტერატურის მიმოხილვა

• წიგნზე მუშაობის მეთოდი

• შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში

• პრეზენტაციების წარდგენა

პროექტი

• ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი

•  თემების დაწერა

სიმულაცია

ელექტრონული და არაელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების წარმოება

კლინიკურ გარემოში სწავლება

პრაქტიკული მუშაობა

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
  • ფლობს ცოდნას მენეჯმენტის უნივერსალური ფუნქციების, ჯანდაცვის ორგანიზაციის მართვის პროცესის თავისებურებების, გუნდური მუშაობისა და ლიდერობის, გადაწყვეტილების მომზადების, მიღებისა და განხორციელების ეტაპების შესახებ;
  • განსაზღვრავს, აანალიზებს და ინტერპრეტირებს ფარმაცევტული ეკონომიკისა და ფარმაცევტული პოლიტიკის საკითხებს (ფარმაცევტული ინდუსტრია, კლასტერის თანამონაწილე ბაზრის სხვა  დაინტერესებული მხარეები, რეგულაციები, ზედამხედველობა, ადმინისტრირება და სხვ.);
  • შეისწავლის ფარმაცევტულ სერვისებს, კვლევის გამოსავლებსა და ჯანდაცვის პროდუქტიულობის ოპტიმიზაციაზე გავლენებს;
  • აცნობიერებს, აგროვებს და აანალიზებს სარგებელი-რისკის, მიზეზების იდენტიფიცირების, ინდივიდუალური შემთხვევის უსაფრთხოების ანგარიშისათვის მტკიცებით და კლინიკურ მონაცემებს, მედიკამენტების გამოყენებისას გვერდითი მოვლენების და გართულებების დროს წამოჭრილ ცალკეულ პრობლემის გადაჭრის გზებს და იმუშავებს ამ გზების მოძიების ახალ იდეებს;
  • აღწერს და განმარტავს მედიკამენტების ქიმიურ და ფარმაკოლოგიურ ჯგუფებს, ფარმაკოკინეტიკის და ფარმაკოდინამიკის, თერაპიული ჩვენებების და უკუჩვენებების იდენტიფიცირების გზებს, წამალთა გვერდით მოვლენებს და მათ ურთუერთქმედებას სხვა წამლებთან;
  • ფლობს ცოდნას სპეციფიური შხამების და ტოქსიური დოზების, მოწამვლის დონეების, მოწამვლებთან დაკავშირებული გართულების დროს - კომა, კრუნჩხვები, შოკური მდგომარეობები და სხვ. დეკონტამინაციის, დიალიზიას და შესაბამისი მკურნალობის გზებს;
  • აცნობიერებს ფარმაცევტული პრაქტიკის (Good Pharmacy Practice) და მედიკამენტური თერაპიის ხარისხის გაუმჯობესების, აგრეთვე, დაავადების დადებითი კლინიკური გამოსავლის მიღწევისას წარმოქმნილ პრობლემების გადაწყვეტის გზებს.

 • უნარი
  • ჯანდაცვის ორგანიზაციის ფუნქციონირების შეფასებისას იკვლევს პრობლემურ საკითხებს (პაციენტთა კმაყოფილების დაბალი დონე, შემოსავლების სიმწირე, სერვისების არადროული მიწოდება, არაეფექტური მართვა, სტრუქტურული და ინფრასტრუქტურული პრობლემები) და იძიებს მათ გადაჭრაზე მიმართულ პროექტებს;
  • დამოუკიდებლად ახორციელებს ფარმაკოლოგიურ კვლევებს, როგორც კლინიკურ, ასევე ეპიდემიოლოგიურ მიმართულებით, ურეცეპტოდ გასაცემ მედიკამენტების დანიშვნის, მედიკამენტური თერაპიის მონიტორინგის ან მედიკამენეტის შეცვლის პროცესესებს, იყენებს მედიკამენტების უტილიზაციისა და ვაქცინების უსაფრთხოებისათვის ფარმაკოეპიდემიოლოგიური კვლევის უახლეს მეთოდებსა და მიდგომებს;
  • ფლობს მულტიდისციპლინურ ან გაუთვალისწინებელ გარემოში (აფთიაქი, ამბულატორიული ან ჰოსპიტალური დაწესებულება, ლაბორატორია) კონკრეტული შემთხვევის ფარმაკოთერაპიული ასპექტის უზრუნველყოფისათვის მოქმედების უნარს;
  • აკეთებს მტკიცებულებით დასკვნებს ჯანდაცვის პოლიტიკისა და ზოგადად საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პირველად, მეორეულ და მესამეული დონის სერვისების სტრუქტურის, დაფინანსების, ორგანიზებისა და მიწოდების სეგმენტებში;
  • ამზადებს და წარადგენს ფარმაკოზედამხედველობისა და ფარმაკოეპიდემიოლოგიის აქტუალურ საკითხებს - სასიცოცხლო ნიშნებისა და ფიზიკური მაჩვენებლების დაკვირვებისა და ინტეგრირებულ ანალიზს, სპონტანურ ანგარიშგებს, მონაცემებს ავტომატიზებული სისტემების შესახებ, უახლესი კვლევების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებულ დასკვნებს;
  • კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე ატარებს და იღებს მტკიცებით გადაწყვეტილებებს უახლეს ფარმაცევტულ და კლინიკურ კვლევებს რაციონალური ფარმაკოთერაპიის განხორციელების, ფარმაცევტული ზრუნვისა და ფარმაცევტული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
  • ითვალისწინებს საზოგადოებრივი, აკადემიური თუ ეროვნული ფაქტორებისა და ღირებულებების მიმართ ეთიკურ დამოკიდებულებას, მხარეთა ინტერესების ბალანსის დაცვას;
  • უზრუნველყოფს ახალი ღირებულებების ფორმირებაში საკუთარი წვლილის შეტანის მნიშვნელობას სამედიცინო და მენეჯერულ,  ამბულატორიულ და ჰოსპიტალურ სექტორში, ასევე თემის დონეზე, კლინიკურ ფარმაციაში სამეცნიერო და პრაქტიკულ საქმიანობას;
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 02-26-2016
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 07-16
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 19/16
  პროგრამის დეტალები:

  საქართველოს უნივერსიტეტის სიმუალციურ აფთიაქში მოხდება სასწავლო შემთხვევების (კლინიკური, ლაბორატორიული, ფარმაცევტული) შესწავლა-გარჩევა, ხოლო უშუალოდ პრაქტიკები კი შესრულდება მაგისტრანტისთვის არჩევითი მიმართულებების (საგნობრივი ინტერესიდან გამომდინარე) მიხედვით (პირველადი ჯანდაცვის ორგანიზაცია, ამბულატორიული დაწესებულება, ჰოსპიტალი, ფსიქიური ჯანმრთელობის სერვისები, კლინიკური ლაბორატორია) მრავალპროფილურ ჰოსპიტალურ და ამბოლატორიული ტიპის დაწესებულებებში, რომლებსაც გამართული აქვთ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და მენეჯმენტი, ჩართულნი არიან ჯანდაცვით სახელმწიფო პროგრამებში, სადაზღვევო კომპანიებში, შესაბამისი პროვაიდერული ქსელით. პრაქტიკული კურსის სწავლების ბოლოს მაგისტრანტი ასრულებს თვითშეფასებისა და განვითარების პროექტს.

  მაგისტრანტი შეთავაზებული 60 ECTS არჩევითი კრედიტიდან ირჩევს 18 ECTS კრედიტს, მათ შორის 6 ECTS კრედიტს მეორე სემესტრში. ამ სემესტრის არჩევით ბლოკში მოწოდებულია 24 ECTS კრედიტი -ეპიდემიოლოგიური, ცხოვრების წესისა და ქცევების, ეთიკისა და საინფორმაციო -სამედიცინო სოციალური სისტემების მიმართულებებით. მესამე სემეტრში არჩევითი ბლოკის 36 კრედიტიდან სტუდენტი ირჩევს 12 ECTS კრედიტს. ამ ბლოკში ძირითადად წარმოდგენილია კლინიკური მიმართულებები.

  სამაგისტრო ნაშრომი სრულდება ფარმაციის მიმართულებით ფარმაკოეპიდემიოლოგიური და სხვა საგნობრივი კვლევის მეთოდების საფუძველზე.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ფარმაციის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 120 ECTS, რაც გულისხმობს პროგრამის ძირითად საგნებს –102 ECTS მათ შორის-სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება - 30 ECTS და არჩევით საგნებს– 18 ECTS, რომლებსაც სტუდენტი ირჩევს შეთავაზებული არჩევითი საგნების 60 ECTS-დან.

  ფარმაციის სფეროში სტუდენტი შეასრულებს კვლევით სამუშაოებს, დაწერს რეფერატებსა და პროექტებს, გაივლის პრაქტიკას, მოახდენს მიღებული შედეგების პრეზენტაციას, შეასრულებს სამაგისტრო ნაშრომს.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  CLPH5110ფარმაკოეპიდემიოლოგია და ფარმაკოზედამხედველობა6 1
  CLPH5120სამედიცინო ფარმაკოლოგია I6 1
  PHAR5110ფარმაკოეკონომიკა და პოლიტიკა (PEP)6 1
  PHMA5110საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის პოლიტიკა6 1
  PHMA5210ჯანდაცვის მენეჯმენტი6 1
  CLPH5210კლინიკური ფარმაცია და ფარმაკოთერაპია I6 2
  CLPH5220სამედიცინო ფარმაკოლოგია II6 2
  CLPH5230ფარმაკოთერაპიის თავისებურებები ასაკობრივ ჯგუფებში (პედიატრიული და გერიატრიული ფარმაკოთერაპია)6 2
  CLPH5240კლინიკური კვლევები: დიზაინი, შედეგები, ბიომარკერები, წამალთუსაფრთხოება6 2
  CLPH 6110კლინიკური ფარმაცია და ფარმაკოთერაპია II6 3
  CLPH6120კლინიკური ტოქსიკოლოგია6 3
  CLPH6130ფარმაცევტული ზრუნვა და სათანადო ფარმაცევტული პრაქტიკა6 3
  CLPH6210სამაგისტრო ნაშრომი ფარმაციაში30 4

  კრედიტების ჯამი:

  102

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  PHAR6110წამლები -ეთიკა და პრაქტიკა6
  PHMA5240ეპიდემიოლოგიური და სოციალურ-სტატისტიკური კვლევის მეთოდები6
  PHMA6120ცხოვრების ჯანსაღი წესი და ქცევების ცვლილება6
  PHMA6140სამედიცინო-სოციალური საინფორმაციო სისტემები და მართვა6
  CLPH6140ფარმაცევტული პრაქტიკა ჰოსპიტალურ სერვისებში6
  CLPH6150ფარმაცევტული პრაქტიკა პირველადი ჯანდაცვის სერვისებსა და აფთიაქებში6
  CLPH6160ფარმაცევტული პრაქტიკა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში6
  CLPH6170ლაბორატორიული მონაცემების ინტერპრეტაცია პრაქტიკოსი ფარმაცევტებისთვის6
  CLPH6180ფარმაცევტული ზრუნვა-პრაქტიკული კურსი6
  CLPH6190ალტერნატიული და კომპლემენტარული მედიცინა6

  კრედიტების ჯამი:

  60

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი