პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: ეკა გეგეშიძე
სწავლების ენა: ინგლისური
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ინგლისური ენის (B2 დონე) და სხვა საკანონმდებლო მოთხოვნები. კერძოდ, საქართველოს მოქალაქეებმა წარმატებით უნდა ჩააბარონ საერთო სამაგისტრო გამოცდები. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა და მოქალაქეობის არმქონე პირებმა, რომლებმაც მიიღეს სრული საბაკალავრო განათლება საზღვარგარეთ ან მისი ექვივალენტი, ან/და ბოლო ორი წლის განმავლობაში ისწავლეს საზღვარგარეთ, ან სტუდენტები, რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო ორი ან მეტი წლის განმავლობაში და სწავლობენ საზღვარგარეთ მასპინძელი ქვეყნის კანონმდებლობით აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში შეძლებენ პროგრამაში ჩარიცხვას ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე №224 / ნ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (29 დეკემბერი, 2011) ბრძანების თანახმად. ინგლისური ენის კომპეტენციას განსაზღვრავს უნივერსიტეტი შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგად მინიმალური ზღვარით 70%
პროგრამის მიზანი: ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი პროგრამის მთავარი მიზანია, საერთაშორისო და ადგილობრივი შრომის ბაზრების მოთხოვნის შესაბამისად უზრუნველყოს თანამედროვე, მულტიდისციპლინარული თეორიული ცოდნის, შემოქმედებითი და პრაქტიკული უნარების მქონე კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით მოამზადოს დამოუკიდებელი კვლევითი და შემოქმედებითი უნარების მქონე სპეციალისტი, რომელსაც ექნება ბიზნესის მართვის თეორიებისა და პრინციპების ღრმა და სისტემური ცოდნა, ორგანიზაციისა და გარემოს კრიტიკული ანალიზის, სტრატეგიული ალტერნატივების შეფასების, კონკურენტული ბიზნეს-სტრატეგიების შემუშავების, ფინანსური აღრიცხვის წარმოების უნარი როგორც მთლიანად კომპანიის, ისე მასში მიმდინარე ბიზნეს პროცესების დონეზე. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულები შეძლებენ დასაქმდნენ ბანკებში, სადაზღვევო კომპანიებში, მარკეტინგულ და საფინანსო განყოფილებებში და სხვა კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციებში მაღალი რგოლის მენეჯერების პოზიციაზე. ასევე, შექმნან და ეფექტიანად მართონ საკუთარი კომპანიები.
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარები
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • დემონსტირების მეთოდი
 • ვიდეო-აუდიო სასწავლო მასალის გამოყენება
 • ინტერაქტიულ მეცადინეობები
 • სიტუაციური ამოცანები
 • როლური თამაში
 • სიახლეთა გარჩევა
 • მცირე კვლევების ჩატარება
 • პრაქტიკული მუშაობა
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • იმიტირებული შესრულება
 • პრობლემების დასმა და მათი გადაჭრა
 • მზარდი სირთულის, თუნდაც მცირე მოცულობის კვლევის წარმოება
 • რიტიკული ანალიზი
 • დისკუსიურ-დებატური თემების წარმოდგენა და დაცვა
 • ჯგუფური დავალებები
 • პროექტები
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study)
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
 • საკუთარი სამუშაოს კრიტიკული შეფასება
 • სხვათა სამუშაოს კონსტრუქციული კრიტიკა
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში
 • წერითი მუშაობის მეთოდი
 • თემების დაწერა
 • პრეზენტაციების წარდგენა
 • ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ექნება:
  • ახალ და გაუთვალისწინებელ გარემოში გადაწყვეტილების მისაღებად ეკონომიკური თეორიებისა და პრინციპების მმართველობითი ასპექტების ღრმა და სისტემური ცოდნა;
  • მათემატიკური და სტატისტიკური მოდელების ცოდნა პროგნოზირებასთან, წარმოების დაგეგმვასთან, ოპტიმიზაციის სტრატეგიებთან დაკავშირებული ბიზნესის ადმინისტრირების პრობლემების გადასაჭრელად;
  • სიღრმისეულად გაცნობიერებული ბიზნესის ეთიკური და ლეგალური ასპექტები;
  • ორგანიზაციის და გარემოს კრიტიკული ანალიზის მეთოდების, მოვლენების შეფასებისა და მოდელირების თანამედროვე ინსტრუმენტების, ორგანიზაციული განვითარების შესაძლებლობათა შეფასების მეთოდების ღრმა და სისტემური ცოდნა;
  • ახალი იდეების განვითარებისათვის სტრატეგიული ალტერნატივების და კონკურენტული ბიზნეს სტრატეგიების შეფასების მეთოდოლოგიის ღრმა და სისტემური ცოდნა;
  • ბიზნეს ოპერაციების დაგეგმვის პროცესის ოპტიმიზაციის თეორიული ასპექტების სიღრმისეული ცოდნა;
  • დანახართა კლასიფიკაციის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესის პრობლემებთან დაკავშირებული რელევანტური ინფორმაციის, ფასდადების სტრატეგიების და ბიუჯეტირების სიღრმისეული ცოდნა;
  • გაცნობიერებული ფირმის საქმიანობის შესაფასებელი ფინანსური კოეფიციენტები;
  • კაპიტალის ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრის და ბიუჯეტირების თანამედროვე მეთოდების სიღრმისეული ცოდნა;
  • გაცნობიერებული პროექტის მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები და მათი ბიზნეს ოპერაციების დაგეგმვაში გამოყენების მნიშვნელობა;
  • გაცნობიერებული წარმოების მოცულობა დაგეგმვის, ხარისხის მართვის, ადგილმდებარეობის დაგეგმვისა და მიწოდების ჯაჭვის მართვის საკითხები;
  • უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნისა და ეთიკურ საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემის გადაჭრის საშუალებების ღრმა და სისტემური ცოდნა;
  • საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ ახალი და ორიგინალური იდეების ჩამოსაყალიბებლად საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების თეორიისა და გლობალური ეკონომიკური მოვლენებისა და პროცესების შესახებ ფუნდამენტური ცოდნა;
  • გაცნობიერებული ბიზნესის სტრატეგიული, ინოვაციური, საწარმოო, ფინანსური, საერთაშორისო, ადმინისტრაციული, სოციო-ფსიქოლოგიური, კულტურული, ეთიკური ასპექტები;

 • ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • მულტიდისციპლინურ და გაუთვალისწინებელ გარემოში ქცევის ეკონომიკური მოდელების შემუშავების უნარი კომპლექსური ბიზნეს-პრობლემების გადასაჭრელად სპეციფიკური კვლევითი მეთოდების პრაქტიკაში გამოყენების გზით;
  • ბიზნეს პროცესების და მასთან დაკავშირებული ადამიანური კაპიტალის მართვის, დაგეგმვის, ორგანიზების, მოტივაციისა და კონტროლისათვის საჭირო ლიდერული უნარები;
  • სპეციფიკური და კომპლექსური ამოცანების გადასაჭრელად როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფში ეფექტური მუშაობის უნარი;
  • საინვესტიციო პორტფელის დაგეგმვისა და მართვის, ასევე კომპანიის საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავების უნარი;
  • კონფლიქტურ და კრიზისულ სიტუაციებში სხვათა ქცევის მართვის უნარი;
  • სტრატეგიული ხედვის ჩამოყალიბების, ბიზნეს გეგმის შექმნის, რესურსების ალოკაციისა და საოპერაციო გეგმის შემუშავების უნარი;
  • პრობლემების გადასაჭრელად და ახალი იდეების იდენტიფიცირებისათვის ორგანიზაციული ცვლილებების დაგეგმვისა და იმპლემენტაციის უნარი;
  • მარკეტინგული და სხვა სახის კვლევის დამოუკიდელად განხორციელების უნარი თანამედროვე მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;
  • ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღების და კრიტიკულ სიტუაციებში სტრატეგიული გეგმის გარემო ცვლილებების შესაბამისად ადაბტირების უნარი;
  • დავალების შესრულების წასახალისებლად და პოზიტიური სამუშაო გარემოს შესაქმნელად ლიდერული უნარები;
  • კვლევის შედეგების სტატისტიკური დამუშავებისა და სტატისტიკური მახასიათებლების დადგენის უნარი;
  • სპეციფიკურ და გაუთვალისწინებელ მარკეტინგულ გარემოში კომპლექსური პრობლემების გადასაჭრელად კრეატიული გზების მოძიების უნარი;
  • ბიზნეს პრობლემების ახალი და ორიგინალური მეთოდებით გადასაჭრელად შესაბამისი მათემატიკური და სტატისტიკური ინსტრუმენტების გამოყენების უნარი;
  • ფინანსური აღრიცხვის წარმოებისა და ფინანსური ანგარიშების მომზადების უნარი კონკრეტული სამეურნეო ოპერაციების შესაბამისად;
  • შედეგების შესაფასებლად კოეფიციენტების გამოთვლის უნარი;
  • სპეციფიკური ბიზნეს აქტივობების შესაბამისად დანახარჯთა აღრიცხვის წარმოების უნარი;
  • მთავარი ბიუჯეტის და ფულის ბიუჯეტის შედგენის უნარი;
  • ფინანსურ ბაზრების ინსტრუმენტების შესახებ ინფორმაციის დამუშავების უნარი;
  • საინვესტიციო პროექტებისა და პორტფელების დამოუკიდებლად მართვის უნარი;

 • დასკვნის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • კვლევის შედეგად მიღებული კომპლექსური და ხშირად არასრული რაოდენობრივი და თვისობრივი ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის უნარი;
  • მარკეტინგული და სხვა კვლევების შედეგად მიღებული სტატისტიკური ინფორმაციის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი;
  • გაყიდვების, ფასების და სხვა ფაქტორების პროგნოზირების უნარი ისტორიული სტატისტიკური მონაცემების ანალიზისა და ინოვაციური სინთეზის გზით;
  • უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით გარემოსა და საბაზრო ძალების ანალიზის, კონკურენტების შეფასებისა და კომპანიის სიძლიერეების თუ სისუსტეების, შესაძლებლობების თუ საფრთხეების გაანალიზების უნარი;
  • ფინანსური ანგარიშების ანალიზისა და ფირმის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი;
  • კონკრეტული ბიზნეს ერთეულისა და საბაზრო კოეფიციენტების შედარების საფუძველზე დასკვნების ჩამოყალიბებისა და სინთეზირებული მონაცემების ანალიზის უნარი;
  • საინვესტიციო პროექტების შეფასების საფუძველზე ოპტიმალური საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღების უნარი;
  • სპეციფიკური საინვესტიციო კლიმატისა და საერთაშორისო ვაჭრობის ძირითადი ინდიკატორების დამოუკიდებლად ანალიზის უნარი კონკრეტული ქვეყნის ოპტიმალური გაცვლითი კურსის სისტემების შესახებ დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების მიზნით;
  • ბიუჯეტირებული და რეალური მონაცემების ანალიზისა და გადახრების მიზეზების იდენტიფიცირების უნარი;

 • კომუნიკაციის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • საკუთარი იდეების წერილობით ან ზეპირად ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით წარდგენის უნარი;
  • კვლევის მეთოდების, მოდელებისა და დაშვებების, შერჩევის მეთოდების უპირატესობების აღწერის უნარი;
  • დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა და აკადემიური წრის წინაშე წარდგენის უნარი თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით;
  • კვლევითი ნაშრომის წარდგენის უნარი აკადემიური წერის სტანდარტების დაცვით

 • სწავლის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • საკუთარი პროფესიული ინტერესების ინდეტიფიცირების, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერების, ცოდნის სრულყოფის მიმართულებით საჭიროებათა დაგეგმვის უნარი, რომელიც საშუალებას მისცემს დამოუკიდებლად განსაზღვროს, რა მიმართულებით გააგრძელებს პროფესიულ განვითარებას და სტრატეგიულად დაგეგმოს სწავლის პროცესის მომდევნო ეტაპი;
  • სწავლის დამოუკიდებლად გაგრძელების უნარი პროფესიული ლიტერატურის, აკადემიური ჟურნალებისა და საგაზეთო სტატიების გამოყენებით;

 • ღირებულებები
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • ლიბერალურ-დემოკრატიული ღირებულებები, რაც გამოიხატება პიროვნებისა და საკუთრების პატივისცემაში;
  • გაცნობიერებული, როგორც ფიზიკურ, ისე ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული ღირებულებები. როგორც პირადი, ისე გუნდური პაუხისმგებლობის საკითხები;
  • გააზრებული პირადი და გუნდური პასუხისმგებლობა და ჯგუფის წევრების დამოკიდებულება საერთო ღირებულებების მიმართ;
  • ლიბერალური ღირებულებების დამკვიდრების პროცესში მონაწილეობის უნარი, რაც გამოიხატება პიროვნებისა და საკუთრების პატივისცემაში;
  •  გაცნობიერებული საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე პასუხისმგებლობა, რაც გამოიხატება კანონისა და ბიზნეს ეთიკის ნორმების დაცვაში.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 10-31-2012
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 38-12
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 46-14
  პროგრამის დეტალები:
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  პროგრამის ძირითადი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  ECON0511მენეჯერული ეკონომიკა6 1
  FINA0511ფინანსური აღრიცხვა6 1
  MGMT0511ოპერაციათა მენეჯმენტი6 1
  MKTG0511მარკეტინგის მენეჯმენტი6 1
  STAT0511ბიზნეს სტატისტიკა6 1
  ACCT0521მმართველობითი აღრიცხვა6 2
  BUSN6200სამაგისტრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში30 4

  კრედიტების ჯამი:

  66

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდისაგანიკრედიტი
  BUSN0521ბიზნეს-კომუნიკაციები6
  ECON6110საერთაშორისო ეკონომიკური პოლიტიკა6
  FINA0521ფინანსების მენეჯმენტი6
  LAWC0511ბიზნეს სამართალი6
  MGMT0521ორგანიზაციული ქცევა6
  ADVM5210რეკლამა6
  BUSN7779ქეისების შესწავლა6
  COMM5111საზოგადოებასთან ურთიერთობა6
  FINA0611ფინანსურ ბაზრებზე ვაჭრობის ტექნიკა6
  MGMT0611სტრატეგიული მენეჯმენტი6
  MGMT0612ადამიანური რესურსების მართვა6
  MGMT0613პროექტის მენეჯმენტი6

  კრედიტების ჯამი:

  72

  პრერეკვიზიტების მატრიცა

  შეფასების სისტემა


  ყოველკვირეული შეფასება (ქვიზი)

  24 ქულა / 24%;

  რეფერატი ან სხვა აქტივობა, რომელიც შეიძლება ითვალისწინებდეს პრეზენტაციას.

  16 ქულა/ 16%;

  შუალედური გამოცდა

  25 ქულა / 25%;

  დასკვნითი გამოცდა

  35 ქულა / 35%


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2018 საქართველოს უნივერსიტეტი