eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: სამართალი
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: ლალი ლაზარაშვილი
ანა ხურციძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სამართლის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება შემდეგი კუმულატიური წინაპირობებით: • საერთო სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად; • ინლისურ ენაში (წერითი) გამოცდის წარმატებით გავლის შემთხვევაში ან ინგლისური ენის არანაკლებ B2 (Upper Intermediate) დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატის არსებობისას; • სპეციალობაში (ზეპირი) გამოცდის წარმატებით გავლის შემთხვევაში; • ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე. პროგრამაზე ჩაირიცხებიან სამართლის ბაკალავრის ხარისხის მქონე პირები. პროგრამაზე მიღების გამოცხადების შემთხვევაში, გააქტიურდება ბმული, რომელიც მსურველს საშუალებას მიცემს იხილოს ინგლისური ენის ტესტების და სპეციალობის საგამოცდო საკითხების ნიმუშები.

პროგრამის მიზანი:

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია ბაკალავრის შემდგომი დონის სპეციალისტის მომზადება, მისი პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა. კურსდამთავრებულს შეეძლება პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელება და გამოუმუშავდება დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევისთვის საჭირო კომპეტენციები. პროგრამა ითვალისწინებს სამართლის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნის მიცემას, რაც უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულის მონაწილეობას  სამართლებრივი და დემოკრატიული სახელმწიფოს განმტკიცებაში. პრაქტიკული საქმიანობისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები, კერძო, საჯარო და/ან სისხლის სამართლის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა მისცემს საშუალებას კურსდამთავრებულს გახდეს შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისი, კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი. კურსდამთავრებულები შეძლებენ დასაქმდნენ ყველა პოზიციაზე, სადაც მოითხოვება სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და არ არის აუცილებელი სახელმწიფო სასერთიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება. კვლევითი უნარების გამომუშავების შედეგად კურსდამთავრებულს შეეძლება სწავლა განაგრძოს დოქტორანტურის საფეხურზე.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
 • ინტერაქციული მეთოდი;
 • დისკუსია/დებატები;
 • ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი;
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები;
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (Case Study);
 • გუნდური მუშაობა;
 • როლური თამაშები;
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან
 • ბიბლიოთეკაში;
 • წერითი მუშაობის მეთოდი;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • პრაქტიკული მუშობის მეთოდი;
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • პრეზენტაციების წარდგენა;
 • სიახლეთა გარჩევა.​
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
 • პროგრამის კურსდამთავრებული:

  • ფლობს კომპლექსური ან/და ინტერდისციპლუნური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირებისათვის აუცილებელ ღრმა და სისტემურ თეორიულ ცოდნას კერძო, სისხლის ან/და საჯარო სამართლის სფეროში; კურსდამთავრებული აღწერს ეროვნული და უცხოური სამართლის მიღწევებს, განვითარების პერსპექტივებსა და ძირითად ტენდენციებს, საერთაშორისო და ეროვნული სამართლის ურთიერთკავშირისა და ურთიერთმიმართების პრობლემებს;
  • აღწერს იურიდიული მეცნიერების აქტუალური პრობლემებს, სამეცნიერო კვლევის თანამედროვე დარგობრივი მეთოდებს, აკადემიური პატიოსნების წესებს და აკადემიური ეთიკის საკითხებს ასევე, პროფესიული სამეცნიერო ტექსტების შექმნის ძირითადი წესებსა და პრინციპებს;
  • აღწერს სასამართლო პრაქტიკაში, დოგმატიკასა და კანონმდებლობაში არსებული ტენდენციებს, ასევე, ხარვეზებისა და უზუსტობების გადაჭრის გზებს;
  • აღწერს ნაციონალური და/ან საერთაშორისო სასამართლოების პრაქტიკასა და პრეცენდენტებს, რომელთა განზოგადებითაც სტუდენტი აღწერს პრაქტიკული პრობლემების გადაწყვეტის ძირითად მეთოდოლოგიურ პრინციპებს;
  • აღწერს სამოსამართლო ეთიკის წესებს, მათ შორის, მოსამართლის საზოგადოებასთან კომუნიკაციის საკითხებსა და მოსამართლეთა დისციპლინური სამართალწარმოების თავისებურებებს;
  • ხსნის ქართული სამართლის განვითარებაზე ევროკავშირის სამართლის გავლენის მნიშვნელობას;
  • განსაზღვრავს შედარებითი სამართლის არსს და შედარებითსამართლებრივი მეთოდის გამოყენების დანიშნულებას.

 • უნარი
 • პროგრამის კურსდამთავრებული:

  • ამოიცნობს და კომპლექსურად აფასებს რთულ სამართლებრივ პრობლემებს, შეიმუშავებს პრობლემის გადაწყვეტის ორიგინალურ გზებს;
  • მოიძიებს სამართლებრივ ნორმებს, იყენებს ნორმის განმარტების სხვადასხვა მეთოდებს  და დასაბუთებულად შეაფარდებს მათ, შიდასახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო სამართლის ნორმების ურთიერთკავშირის გათვალისწინებით;
  • აანალიზებს სასამართლო პრაქტიკას, საკანონმდებლო სფეროს და შესაბამის სიახლეებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
  • კონკრეტულ შემთხვევასთან მიმართებით აანალიზებს და განაზოგადებს სასამართლო პრაქტიკას, გამოკვეთს სამართლებრივად მნიშვნელოვან საკითხებს და ავითარებს საკუთარი პოზიციის შესაბამის არგუმენტაციას;
  • შეაჯერებს საკანონმდებლო  ხარვეზებს, არაერთგვაროვან სასამართლო პრაქტიკას  და სამეცნიერო კვლევების არასრულ ან ურთიერთგამომრიცხავ მონაცემების და ჩამოყალიბებს მათი სრულყოფისათვის არგუმენტირებულ დასკვნებს; შეაფასებს საკუთარი გადაწყვეტილებების დადებით და უარყოფით შედეგებს   და გამოიტანს შესაბამისი დასკვნებს;
  • დამოუკიდებლად განახორციელებს კვლევას, რაც მოიცავს აქტუალურ სამართლებრივი პრობლემის ამოცნობას, სამეცნიერო-კვლევითი პროცესის დაგეგმვას, კვლევის  მეთოდების გამოყენებით სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული რთული ან არასრული ინფორმაციის სისტემატიზაციას, მეცნიერული მიდგომების განხილვა-ანალიზს, პოზიციათა  შეფასებას, დასაბუთებული დასკვნის გამოტანას, აკადემიური ეთიკის სტანდარტების დაცვით  სამეცნიერო კვლევითი პროექტის/ნაშრომის შემუშავებას.
  • დამოუკიდებლად შეადგენს იურიდიულ დოკუმენტებს;
  • ქართულ და ინგლისურ ენაზე ავტონომიურად მოიძიებს ინფორმაციას (სასამართლო პრაქტიკას, საკანონმდებლო ცვლილებებს, მეცნიერული შეხედულებებს);
  • პროფესიულ და აკადემიურ საზოგადოებას ისევე, როგორც არაიურისტებს, იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით წარუდგენს საკუთარ სამართლებრივად არგუმენტირებულ შეხედულებებს და აკეთებს მოხსენებებს;
  • უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენებითა და აკადემიური წერის პატიოსნების სტანდარტების დაცვით ზეპირად და წერილობით წარუდგენს საკუთარი კვლევის შედეგებს პროფესიულ და აკადემიურ საზოგადოებას ისევე, როგორც არაიურისტებს.

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
 • პროგრამის კურსდამთავრებული:

  • მიღებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის სინთეზით, პირველადი წყაროების, სამეცნიერო სტატიებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების ანალიზის მეშვეობით გაიფართოვებს ცოდნას და დამოუკიდებლად წარმართავს სწავლას სამართლის სფეროში;
  • აფასებს უმაღლესი განათლების შემდეგ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების საჭიროებას/უნარს და განავითარებს საფუძვლიან ბაზის სადოქტორო კვლევის წარმართვისათვის;
  • იღებს მითითებებს კომპლექსური, არაპროგნოზირებადი ან მულტიდისციპლინური მასალისა თუ გარემოს სამართავად, რაც მოიცავს სამუშაო დროის დაგეგმვასა და მართვას, კვლევასთან მიმართებით, ნაშრომის მოსამზადებლად სტრატეგიული მიდგომების შემუშავებას;
  • თავისი საქმიანობით მონაწილეობს პროფესიული ცოდნისა და სამართლებრივი პრაქტიკის განვითარებაში, იყენებს სტრატეგიულ მიდგომებს და/ან პრობლემის გადაჭრის ინოვაციურ გზებს, ეხმარება კოლეგებს და უზიარებს მათ საკუთარ გამოცდილებას;
  • იღებს პასუხისმგებლობას საკუთარი, სხვების საქმიანობასა და პროფესიულ განვითარებაზე, ქმნის პირობებს საერთო გუნდური გადაწყვეტილების მისაღწევად;
  • აანალიზებს სამართლებრივ ღირებულებებს და, საჭიროების შემთხვევაში, შეაქვს წვლილი ახალი ღირებულებების ფორმირებაში;
  • აღიარებს და პატივს სცემს აკადემიური პატიოსნების წესებს, სამეცნიერო კვლევის ეთიკურ შედეგებს;
  • პატივს სცემს სამოსამართლო ეთიკის სტანდარტებს, მოსამართლის ღირებულებებით ასპექტებს (მიუკერძოებლობა, შეუვალობა, თანასწორობა, კომპეტენცია და გულისხმიერება), რაც საშუალებას მისცემს საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობა მიიღოს აღნიშნული ღირებულებების განვითარებაში, მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 10-24-2005
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 3
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი:
  პროგრამის დეტალები:
  • LAWC6114 სამართლის კლინიკა მაგისტრანტებისთვის კომპონენტის წინაპირობაა სტუდენტის მიერ მინიმუმ 36 კრედიტის გავლა;​
  • ​LAWC8080 სამაგისტრო ნაშრომი სამართალში წინაპირობაა სტუდენტის მიერ მინიმუმ 78 კრედიტის გავლა.​

  ინგლისურ ენაზე ხორციელდება პროგრამის შემდეგი კომპონენტები: LAWC5315 იმიტირებული სასამართლო პროცესი; LAWP5255 აშშ-ის სამართლებრივი სისტემა; LAWC5125 საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი; LAWP9090 მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  პროგრამა შედგება: 

  1. პროგრამის ძირითადი 48 კრედიტიანი სავალდებულო კომპონენტისგან, რომლის ფარგლებშიც მაგისტრანტს მოეთხოვება აკადემიური წერის უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე ორიენტირებული 6 კრედიტიანი კომპონენტის ჩაბარება და სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება, რომელიც ფასდება 30 კრედიტით; პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავების მიზნით სტუდენტი სავალდებულოდ გადის 12 კრედიტიან კომპონენტს - სამართლის კლინიკას. 

  2. სამაგისტრო პროგრამის შემადგენელ დანარჩენ 72 კრედიტს სტუდენტი ირჩევს საკუთარი ინტერესების შესაბამისად.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  LAWC5420აკადემიური წერა - კვლევის მეთოდები6 3
  LAWC6114სამართლის კლინიკა მაგისტრანტებისთვის12 3
  LAWC8080სამაგისტრო ნაშრომი სამართალში30 4

  კრედიტების ჯამი:

  48

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  INFO5598ხელოვნური ინტელექტი და სამართალი6
  LAWC5280გადაწყვეტილების მიღების ტექნიკა (რელაცია) სამოქალაქო საქმეებზე6
  LAWCR5192ნარკოტიკული დანაშაული და სისხლის სამართლის პოლიტიკა6
  LAWCR5253მედიცინის სისხლის სამართალი - დოგმატიკა და პრაქტიკა6
  LAWP5254გამოხატვის თავისუფლება შედარებით პერსპექტივაში6
  LAWPA5237სამართლის უზენაესობა და მისი პათოლოგიები6
  BLCH5118კრიპტოვალუტის სამართლებრივი რეგულაცია6
  BLCH5119სმარტ კონტრაქტის სამართლებრივი რეგულაცია6
  LAWC5125საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი6
  LAWC5131კომერციული მედიაცია მაგისტრებისთვის6
  LAWC5170სანივთო სამართლის პრაქტიკუმი6
  LAWC5210ზოგადი ვალდებულებითი სამართლის პრაქტიკუმი6
  LAWC5331მტკიცებითი სამართალი6
  LAWC5340შედარებითი სახელშეკრულებო სამართალი6
  LAWCR5120დანაშაულის კვალიფიკაციის პრობლემები6
  LAWCR5126მოწმის დაკითხვის მეთოდები სისხლის სამართლის პროცესში6
  LAWCR5140შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი6
  LAWCR5150ადამიანის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთა სუბსუმციისა და კვალიფიკაციის პრობლემები6
  LAWCR5330ევროპული სისხლის სამართალი და ლისაბონის ხელშეკრულება6
  LAWCR6120ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში6
  LAWCR6140სისხლის სამართლის დოგმატიკა და სასამართლო პრაქტიკა6
  LAWCR6160გამოძიების საფუძვლები6
  LAWP 5260შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი6
  LAWP5250ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის სამართლებრივი ფორმები6
  LAWP5255აშშ-ის სამართლებრივი სისტემა6
  LAWP5310იურიდიულ პროფესიათა ეთიკა6
  LAWP5470განათლების სამართალი6
  LAWP5490საკუთრების კონსტიტუციურ–სამართლებრივი საფუძვლები6
  LAWPA5340საგადასახადო სამართლის პრაქტიკუმი6
  LAWC5140კორპორაციული მართვა6
  LAWC5220საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი და სასამართლო პრაქტიკა6
  LAWC5250ფასიანი ქაღალდების სამართალი6
  LAWC5275საარბიტრაჟო სამართალი6
  LAWC5310სახელშეკრულებო სამართლის სასამართლო პრაქტიკა6
  LAWC5320სადაზღვევო დავების გადაწყვეტა6
  LAWC5390კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობების სასამართლო პრაქტიკა6
  LAWC5410მოთხოვნის უზრუნველყოფის სამართალი6
  LAWC5510ვადები სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო სამართალში6
  LAWC5521კონსტიტუციური კონტროლის სასამართლო პრაქტიკა საქართველოში და საზღვარგარეთ6
  LAWC5522ადმინისტრაციული ნორმაშემოქმედება6
  LAWCR5210ქონებრივი და სხვა დანაშაულების სუბსუმციისა და კვალიფიკაციის პრობლემები6
  LAWCR6145საერთაშორისო სისხლის სამართლის დოქტრინა და პრეცედენტული სამართალი6
  LAWCR6165ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობა - პრაქტიკული კურსი6
  LAWP5137რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება6
  LAWP5460სამოხელეო სამართალი6
  LAWP5510პოლიტიკური პარტიების სამართალი6
  LAWPA5220ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სასამართლო პრაქტიკა6
  LAWC5230სასარჩელო წარმოების თავისებურებები სამოქალაქო საპროცესო სამართალში6
  LAWC5270ევროპის კავშირის შრომის სამართალი6
  LAWC5316იმიტირებული სასამართლო პროცესი მაგისტრებისათვის18
  LAWC5317სამედიცინო სამართალი6
  LAWP9090მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია6

  კრედიტების ჯამი:

  324

  პრერეკვიზიტების მატრიცა

  მატერიალური რესურსები

  პროგრამის რუკები


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი