eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: სამართალი
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: ანა ხურციძე
ლალი ლაზარაშვილი
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სამართლის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ინგლისურ/გერმანულ ენაში (წერითი) და სპეციალობაში (ზეპირი) გამოცდის წარმატებით გავლის ან ინგლისური/გერმანული ენის არანაკლებ B2 (Upper Intermediate) დონეზე ფლობის დამადასტურებელ საერაშორისო სერთიფიკატის, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და რექტორის ბრძანების საფუძველზე. პროგრამაზე ჩაირიცხებიან სამართლის ბაკალავრის ხარისხის მქონე პირები.

პროგრამაზე მიღების გამოცხადების შემთხვევაში, 1 მაისიდან გააქტიურდება ბმული, რომელიც მსურველს საშუალებას მიცემს იხილოს ინგლისური/გერმანული ენის ტესტების და სპეციალობის საგამოცდო საკითხების ნიმუშები.

პროგრამის მიზანი: სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია ბაკალავრის შემდგომი დონის სპეციალისტის მომზადება, მისი პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა. კურსდამთავრებულს შეეძლება პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელება და გამოუმუშავდება დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევისთვის საჭირო კომპეტენციები. პროგრამა ითვალისწინებს სამართლის სფეროს კომპლექსური ცოდნის მიცემას, რაც უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულის მონაწილეობას მაღალგანვითარებული სამართლებრივი და დემოკრატიული სახელმწიფოს განმტკიცებაში. პრაქტიკული საქმიანობისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები, კერძო, საჯარო და/ან სისხლის სამართლის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა მისცემს საშუალებას კურსდამთავრებულს გახდეს შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისი, კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი.
კურსდამთავრებულები შეძლებენ დასაქმდნენ ყველა პოზიციაზე, სადაც მოითხოვება სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და არაა აუცილებელი სახელმწიფო სასერთიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება.
კვლევითი უნარების გამომუშავების შედეგად კურსდამთავრებულს შეეძლება სწავლა განაგრძოს დოქტორანტურის საფეხურზე.
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
 • ინტერაქციული მეთოდი;
 • დისკუსია/დებატები;
 • ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი;
 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები;
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (Case Study);
 • გუნდური მუშაობა;
 • როლური თამაშები;
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში;
 • წერითი მუშაობის მეთოდი;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • პრაქტიკული მუშობის მეთოდი;
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 • პრეზენტაციების წარდგენა;
 • სიახლეთა გარჩევა.​
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ექნება:
  • კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირებისათვის აუცილებელი ღრმა და სისტემური თეორიული ცოდნა კერძო, სისხლის და/ან საჯარო სამართლის სფეროში, რაც საშუალებას აძლევს მოახდინოს დასმული კომპლექსური და ინტერდისციპლინური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებული ხედვის ფორმირების შესაძლებლობას;
  • გაცნობიერებული სასამართლო პრაქტიკაში, დოგმატიკასა და კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზებისა და უზუსტობების გადაჭრის არსებული გზები;
  • ნაციონალური და/ან საერთაშორისო სასამართლოების პრაქტიკისა და პრეცენდენტების ცოდნა;
  • სამეცნიერო კვლევის ფარგლებში, აკადემიური წერის შინაარსობრივი მოთხოვნებისა და საერთაშორისოდ დამკვიდრებული ტექნიკური სტანდარტების ცოდნა.

 • ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • საჯარო, კერძო და/ან სისხლის სამართლებრივი პრობლემის კომპლექსურად შეფასების და პრობლემის გადაწყვეტის ორიგინალური გზების შემუშავების უნარი;
  • განმარტების მეთოდებით (მაგ: ისტორიული–სამართლებრივი, შედარებით–სამართლებრივი, სისტემური, დოგმატური, ფორმალურ–ლოგიკური, სტატისტიკური, დედუქცია–ინდუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ანალოგიაზე დაფუძნებული მსჯელობა) სამართლებრივი პრობლემის მრავალმხრივი შეფასების უნარი;
  • მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების მიზნით, არაპროგნოზირებად გარემოში მოქმედებისას, პრობლემების კომპლექსურად შეფასების გზით, რთული სამართლებრივი შემთხვევის მაქსიმალურად ეფექტურად გადაწყვეტის უნარი;
  • სამართლებრივი ნორმის მოძიების, ნორმის განმარტების სხვადასხვა მეთოდების (მაგ: ახსნა-განმარტებითი მეთოდი) გამოყენებისა და და საბუთებული შეფარდების უნარი;
  • განვითარებული კვლევის დამოუკიდებლად ჩატარებისთვის საჭირო კომპეტენცია.

 • დასკვნის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  •  სასამართლო პრაქტიკის და საკანონმდებლო სფეროს სიახლეების ანალიზის უნარი;
  • იურიდიული მეცნიერული მიდგომების განხილვა-ანალიზისა და განსხვავებულ აზრთა მეცნიერულად დასაბუთებული და პრაქტიკულად გამართლებული შეხედულების გამოყოფისა და შეფასების უნარი;
  • ურთიერთსაწინააღმდეგო პოზიციების განხილვის შედეგად დასაბუთებული სამართლებრივი დასკვნის გამოტანის უნარი;
  • უკვე დამკვიდრებული მოსაზრებებისა და შეხედულებების კრიტიკული გაანალიზებისა და პრობლემურ საკითხთა გადაჭრის ორიგინალური გზების შემუშავებისა და დასაბუთების უნარი;
  • კონკრეტულ შემთხვევასთან მიმართებაში არსებულისა სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის, განზოგადების, სამართლებრივად მნიშვნელოვან საკითხთა გამოცალკევებისა და საკუთარი აზრის არგუმენტირების უნარი;
  • საკანონმდებლო  ხარვეზების, სასამართლო პრაქტიკის არაერთგვაროვნების და სამეცნიერო კვლევების არასრული ან ურთიერთგამომრიცხავი მონაცემების შეჯერებისა და მათი სრულყოფისათვის არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი.

 • კომუნიკაციის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • პროფესიული და აკადემიური საზოგადოებისთვის (დოქტორები, აკადემიური თანამდებობის პირები, იურისტები) ქართულ და ინგლისურ ენაზე იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით საკუთარი სამართლებრივად არგუმენტირებული შეხედულებების გადაცემისა და მოხსენებების გაკეთების უნარი;
  • განსხვავებული პოზიციის ჩამოაყალიბებისა და დაცვის მიზნით, დებატებში თავისუფლად ჩართვის უნარი:
  • უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენებით, აკადემიური წერის პატიოსნების სტანდარტების დაცვით, მონაცემთა ანალიზისა და დამუშავებით კვლევის შედეგის აკადემიური საზოგადებისათვის წერილობით წარდგენის უნარი.

 • სწავლის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • მიღებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის სინთეზით, პირველადი წყაროების, სამეცნიერო სტატიებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების ანალიზის მეშვეობით შემდგომი საქმიანობისა და სამეცნიერო კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელების უნარი;
  • ცოდნის გაფართოების გზით პროფესიული განვითარებისადმი სწრაფვის უნარი. სწავლის შემდეგ საფეხურზე გაგრძელების მიზანშეწონილობის დადგენისა და სადოქტორო კვლევის წარმართვისათვის საფუძვლიანი ბაზის განვითარების უნარი.

 • ღირებულებები
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • გათავისებული პრაქტიკულ თუ სამეცნიერო საქმიანობაში საზოგადოებრივი, აკადემიური, რელიგიური, მორალური თუ ნაციონალური ფაქტორებისა და ღირებულებების მიმართ სხვათა დამოკიდებულება;
  • მხარეთა ინტერესების ბალანსის დაცვისა და საჭიროების შემთხვევაში, ახალი ღირებულებების ფორმირებაში წვლილის შეტანის მნიშვნელობა სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეის განსამტკიცებლად;
  • გათავისებული აკადემიური პატიოსნების ღირებულებათა კატეგორია.​
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 10-24-2005
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 3
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 20-15
  პროგრამის დეტალები:
  • LAWC6114 სამართლის კლინიკა მაგისტრანტებისთვის კომპონენტის წინაპირობაა სტუდენტის მიერ მინიმუმ 36 კრედიტის გავლა;​
  • LAWC 5420 აკადემიური წერა-კვლევის მეთოდების წინაპირობაა სტუდენტის მიერ მინიმუმ 36 კრედიტის გავლა;
  • ​LAWC 8080 სამაგისტრო ნაშრომი სამართალში წინაპირობაა სტუდენტის მიერ მინიმუმ 78 კრედიტის გავლა.​

  LAWC5315 იმიტირებული სასამართლო პროცესი მაგისტრებისთვის და კერძო სამართალი - სპეციალობის ასარჩევი კომპონენტიების: LAWC5125 საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი და LAWP9090 მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია სწავლების ენაა ინგლისური.
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები: პროგრამა შედგება:
  1. კვლევის 36 კრედიტიანი სავალდებულო კომპონენტისგან, რომლის ფარგლებშიც მაგისტრანტს მოეთხოვება სამეცნიერო წერის კულტურის სწავლებაზე მიმართული 6 კრედიტიანი კომპონენტის ჩაბარება და სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება, რომელიც ფასდება 30 კრედიტით;
  2. პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავების მიზნით სტუდენტი სავალდებულოდ გადის 12 კრედიტიან კომპონენტს - სამართლის კლინიკას.
  3. სამაგისტრო პროგრამის შემადგენელ დანარჩენ 72 კრედიტს სტუდენტი ირჩევს საკუთარი ინტერესების შესაბამისად.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  LAWC5420აკადემიური წერა - კვლევის მეთოდები6 3
  LAWC6114სამართლის კლინიკა მაგისტრანტებისთვის12 3
  LAWC8080სამაგისტრო ნაშრომი სამართალში30 4

  კრედიტების ჯამი:

  48

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  LAWC5316იმიტირებული სასამართლო პროცესი მაგისტრებისათვის18

  კრედიტების ჯამი:

  18

  სისხლის სამართალი - სპეციალობის ასარჩევი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  LAWCR6120ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში61
  LAWCR5150ადამიანის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთა სუბსუმციისა და კვალიფიკაციის პრობლემები61
  LAWCR6160გამოძიების საფუძვლები61
  LAWCR5120დანაშაულის კვალიფიკაციის პრობლემები61
  LAWCR5330ევროპული სისხლის სამართალი და ლისაბონის ხელშეკრულება61
  LAWCR5125კიბერუსაფრთხოების სამართალი61
  LAWCR5126მოწმის დაკითხვის მეთოდები სისხლის სამართლის პროცესში61
  LAWC5331მტკიცებითი სამართალი61
  LAWCR6140სისხლის სამართლის დოგმატიკა და სასამართლო პრაქტიკა61
  LAWCR5140შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი61
  LAWCR5230კრიმინოლოგია62
  LAWCR5220საერთაშორისო სისხლის სამართალი (სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოების იურისდიქცია)62
  LAWCR5210ქონებრივი და სხვა დანაშაულების სუბსუმციისა და კვალიფიკაციის პრობლემები62

  კრედიტების ჯამი:

  78

  საჯარო სამართალი - სპეციალობის ასარჩევი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  LAWP5250ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის სამართლებრივი ფორმები61
  LAWP5255აშშ-ის სამართლებრივი სისტემა61
  LAWP5470განათლების სამართალი61
  LAWP5310იურიდიულ პროფესიათა ეთიკა61
  LAWP5430რელიგიური უფლებების სამართალი61
  LAWPA5340საგადასახადო სამართლის პრაქტიკუმი61
  LAWP5490საკუთრების კონსტიტუციურ–სამართლებრივი საფუძვლები61
  LAWP 5260შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი61
  LAWC5522ადმინისტრაციული ნორმაშემოქმედება62
  LAWPA5220ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სასამართლო პრაქტიკა62
  LAWP5420ევროკავშირის კონკურენციის სამართალი62
  LAWP5160ევროპის კავშირის ადმინისტრაციული სამართალი62
  LAWC5521კონსტიტუციური კონტროლის სასამართლო პრაქტიკა საქართველოში და საზღვარგარეთ62
  LAWP5510პოლიტიკური პარტიების სამართალი62
  LAWP5460სამოხელეო სამართალი62
  LAWI5220ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი63

  კრედიტების ჯამი:

  96

  კერძო სამართალი - სპეციალობის ასარჩევი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  LAWC5210ზოგადი ვალდებულებითი სამართლის პრაქტიკუმი61
  LAWC5131კომერციული მედიაცია მაგისტრებისთვის61
  BLCH5118კრიპტოვალუტის სამართლებრივი რეგულაცია61
  LAWC5160საავტორო სამართალი61
  LAWC5125საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი61
  LAWC5130საერთაშორისო კოლიზიური სამართალი61
  LAWC5170სანივთო სამართლის პრაქტიკუმი61
  BLCH5119სმარტ კონტრაქტის სამართლებრივი რეგულაცია61
  LAWC5340შედარებითი სახელშეკრულებო სამართალი61
  LAWC5510ვადები სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო სამართალში62
  LAWC5330ვალაუვალობის სამართალი62
  LAWC5390კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობების სასამართლო პრაქტიკა62
  LAWC5140კორპორაციული მართვა62
  LAWC5410მოთხოვნის უზრუნველყოფის სამართალი62
  LAWC5150საბანკო ზედამხედველობის სამართალი62
  LAWC5320სადაზღვევო დავების გადაწყვეტა62
  LAWC5370საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟი62
  LAWC5220საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი და სასამართლო პრაქტიკა62
  LAWC5310სახელშეკრულებო სამართლის სასამართლო პრაქტიკა62
  LAWC5250ფასიანი ქაღალდების სამართალი62
  LAWC5270ევროპის კავშირის შრომის სამართალი63
  LAWP9090მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია63
  LAWC5315სამედიცინო სამართალი63
  LAWC5230სასარჩელო წარმოების თავისებურებები სამოქალაქო საპროცესო სამართალში63

  კრედიტების ჯამი:

  144

  პრერეკვიზიტების მატრიცა

  მატერიალური რესურსები

  ადამიანური რესურსები


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2019 საქართველოს უნივერსიტეტი