eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ინგლისური ფილოლოგია
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: მაია ჩხეიძე
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინგლისური ფილოლოგიის მაგისტრი (MA in English Philology)
პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ინგლისურ ენაში (წერითი) და სპეციალობაში (ზეპირი) გამოცდის წარმატებით გავლის, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე (ინგლისური ენის სავალდებულო კომპეტენცია განისაზღვრება B2 დონით). სამაგისტრო პროგრამის სამუშაო ენა ქართულია, თუმცა მოიცავს ინგლისური ენის კომპონენტს (რიგი სასწავლო დისციპლინების მუშაობა მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე).
პროგრამის მიზანი:

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია ჩამოუყალიბოს სტუდენტს თანამედროვე ფილოლოგიის ძირითადი დარგების, მიმდინარეობების, თეორიების, აზროვნების პარადიგმების, ძირითადი თეორიული და მეთოდოლოგიური მიდგომების ადეკვატური ხედვა, რაც უზრუნველყოფს თანამედროვე ფილოლოგიის სააზროვნო სივრცის პოლიპარადგიმულობისა და ინტერდიციპლინარულობის გააზრების, თეორიის ექსპლონატორული პოტენციალისა და პრაქტიკული ღირებულების გაცნობიერების, ასევე თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში ტრანსპოზიციის კომპეტენციას.
დასახული მიზანი მიიღწევა სასწავლო გეგმაში ინტეგრირებული თეორიული და პრაქტიკული (კვლევითი) კომპონენტების სინთეზით, რაც მნიშვნელოვნად აფართოებს პროგრამის კურსდამთავრებულთა კომპეტენციასა და ზრდის მათი წარმატების შანსებს როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო შრომით ბაზარზე.
ითვალისწინებს რა, ერთი მხრივ, თანამედროვე ინგლისური ფილოლოგიის სააზროვნო სივრცის კომპლექსურობას, მეორე მხრივ კი, თანამედროვე შრომითი ბაზრის მოთხოვნებს, პროგრამა ორიენტირებულია ფილოლოგიის სააზროვნო სივრცისათვის შესაბამისი ეთიკის კომპეტენციის, თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების მქონე ინგლისურენოვანი კომუნიკატორის ჩამოყალიბებაზე.
აღნიშნულ მოთხოვნათა საპასუხოდ, სამაგისტრო პროგრამა ამზადებს სპეციალისტებს, რომლებიც შეძლებენ მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანას კულტურათა დიალოგისა და საქართველოს ინგლისურენოვან ქვეყნებთან ინტეგრაციის პროცესში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ანალიზი და სინთეზი
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი
 • წერითი მუშაობა
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • ლექცია-სემინარი
 • ინტერაქტიული მეცადინეობები
 • პრეზენტაციების წარდგენა
 • ზეპირსიტყვიერი, ანუ ვერბალური მეთოდი
 • დისკუსია/დებატები
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ექნება:
  • ლინგვისტურ მოძღვრებათა ისტორიისა და ლინგვისტური აზროვნების დინამიკის, თანამედროვე ლინგვისტიკის ძირითადი დარგების, ლინგვისტური აზროვნების პარადიგმების, წესების, პრინციპებისა და მეთოდების სპეციფიკის ცოდნა;
  • ინგლისური და ამერიკული ლიტერატურის ისტორიისა და განვითარების, მხატვრული ლიტერატურის ნიმუშთა ჟანრობრივი მახასიათებლების თავისებურებათა ცოდნა;
  • ტექსტის გრამატიკული, სინტაქსური და სტილისტიკური, ფილოსოფიურ-ჰერმენევტიკული, ლიტერატურათმცოდნეობითი და ინტეგრაციული პროცესირების არსის ცოდნა;
  • თანამედროვე ფილოლოგიის სააზროვნო სივრცის კომპლექსურობის, პოლიპარადგიმულობისა და ინტერდისციპლინარულობის არსის ცოდნა;
  • სხვადასხვა კომუნიკაციური მიზანდასახულობისა და ფორმატის მქონე წერილობითი ტექსტის დაგეგმვის, კონსტრუირების, რედაქტირებისა და გამოსაქვეყნებლად მოსამზადებელი ეტაპების, აკადემიური პატიოსნების, „ინფორმაციული ეკონომიურობისა“ და რედაქტირების პრინციპების, ასევე ეთიკური კოდის თავისებურებათა ცოდნა;
  • ინგლისური ენის კომპეტენტური გამოყენებისათვის (C1) შესაბამისი სირთულის, ზეპირი და წერილობითი ტექსტის ლექსიკურ და სინტაქსურ თავისებურებათა ცოდნა;
  • რთული ზეპირი და წერილობითი შეტყობინების ადეკვატური პერიფრაზირებისა და ტექსტის ინფორმაციული სტრუქტურის ანალიზის სპეციფიკის ცოდნა.

 • უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • მაგისტრანტი იყენებს თანამედროვე ლინგვისტიკის სააზროვნო სივრცისათვის რელევანტურ ძირითად თეორიულ და მეთოდოლოგიურ მიდგომებს სოციოლინგვისტურ და კონტრასტულ კვლევებში, ასევე მხატვრული ტექსტის ლინგვისტური ანალიზისას;
  • კრიტიკულად აანალიზებს თანამედროვე ლინგვისტიკის ძირითადი დარგების, მიმდინარეობების, თეორიებისა და კვლევის მეთოდების ამა თუ იმ პარადგმისათვის მიკუთვნებულობის საფუძველს;
  • ახორციელებს ტექსტის გრამატიკულ, სინტაქსურ და სტილისტიკურ, ფილოსოფიურ-ჰერმენევტიკულ, ლიტერატურათმცოდნეობით და ინტეგრაციულ პროცესირებას;
  • ახდენს თანამედროვე ფილოლოგიის ძირითადი დარგების, მიმდინარეობების, თეორიების, აზროვნების პარადიგმების, ძირითადი თეორიული და მეთოდოლოგიური მიდგომების შესახებ არსებული ცოდნის სინთეზირებას და აყალიბებს დასკვნებს თანამედროვე ფილოლოგიის სააზროვნო სივრცის კომპლექსურობის, პოლიპარადგიმულობისა და ინტერდიციპლინარულობის თაობაზე;
  • ახდენს თანამედროვე ფილოლოგიაში არსებული პარადიგმული სიტუაციის შესახებ ჩამოყალიბებული ხედვის არგუმენტირებასა და დემონსტრირებას როგორც აკადემიურ, ისე პროფესიულ საზოგადოებასთან;
  • აგებს სხვადასხვა კომუნიკაციური მიზანდასახულობისა და ფორმატის მქონე კონსტრუქტებს აკადემიური კეთილსინდისირების პრინციპების დაცვითა და ეფექტური წერილობითი ტექსტის კონსტრუირების, ინფორმაციის კომპრესირებისა და რედაქტირების ძირითადი თეორიული და მეთოდოლოგიური მიდგომების გამოყენებით;
  • აგებს ინგლისური ენის კომპეტენტური გამოყენებისათვის (C1) შესაბამისი სირთულის ეფექტურად სტრუქტურირებულ წერილობით და ზეპირ ტექსტებს სპონტანურად, შეუფერხებლად ადეკვატური სტილის, ორგანიზაციული მოდელებისა და კოჰეზიური საშუალებების მიზნობრივი გამოყენებით;
  • ახდენს აკუმულირებული ცოდნის ასპექტების ინტეგრირებას ეფექტური დისკურსის წარმართვის - ენის მატარებელთან სპონტანური და შეუფერხებელი კომუნიკაციის განხორციელების მიზნით.

 • პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • ითვისებს რა ფილოლოგიის (სოციოლინგვისტიკის, კონტრასტივიკისა და მხატვრული ტექსტის ლინგვისტური ანალიზის) კომპლექსურ, მულტიპარადიგმულ და მულტიდისციპლინარულ სივრცეს, მაგისტრანტი იღებს პასუხისმგებლობას პროფესიულ განვითარებაზე მის მიერ ჩატარებული კვლევის მონაცემთა ანალოგიზაცია/კონტრასტირების, სინთეზირებისა და კვლევის შედეგების რეპრეზენტაციის გზით;
  • ითვისებს რა ენის კომპეტენტური გამოყენებისათვის (C1) შესაბამის ცოდნასა და უნარებს ინტერაქციის, შეტყობინების ადეკვატური რეცეფციისა და პროდუცირების ფარგლებში, მაგისტრანტი იღებს პასუხისმგებლობას პროფესიულ განვითარებაზე ენობრივი კომპეტენციის დამოუკიდებლად სრულყოფის გზით.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 11-06-2008
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 50
  პროგრამის განახლების თარიღი: 06-10-2019
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 35-19
  პროგრამის დეტალები:
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ინგლისურ ფილოლოგიაში სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 120 კრედიტი, რაც გულისხმობს ძირითადი სპეციალობის საგნების ბლოკს – 108 კრედიტი (მათ შორის სამაგისტრო ნაშრომის მომზადება და დაცვა – 30 კრედიტი), არჩევითი საგნების ბლოკს - 12 კრედიტი.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ACWR2123აკადემიური წერა ფილოლოგებისათვის (ინგ.)3 1
  ENGL2134ინგლისური ენა I9 1
  ENLT2325ინგლისური ლიტერატურის ისტორია (ინგ.)6 1
  LANC2219ენა და კომუნიკაცია (ინგ.)6 1
  LING5111ლინგვისტიკის თანამედროვე თეორიები და კვლევის მეთოდები6 1
  AMLT3321ამერიკული ლიტერატურის ისტორია (ინგ.)6 2
  ENGL2135ინგლისური ენა II9 2
  ENGL6231რეფერირება (ინგლისური)3 2
  SEMN2219სემანტიკა (ინგ.)6 2
  LALT2213მხატვრული ტექსტის ლინგვისტური ანალიზი (ინგ.)6 3
  LING5217ტექსტის ლინგვისტიკა6 3
  LING6115კონტრასტივიკა6 3
  SOLG2122სოციოლინგვისტიკა6 3
  ENGL6110სამაგისტრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში30 4

  კრედიტების ჯამი:

  108

  პროგრამის ასარჩევი

  სტუდენტმა აღნიშნული ჩამონათვალიდან უნდა აირჩიოს 24 კრედიტი
  კოდი საგანი კრედიტი
  FRAN5135ფრანგული ენა A16
  GERM5135გერმანული ენა A16
  ITAL5135იტალიური ენა A I6
  SPAN5135ესპანური ენა A I6
  FRAN5235ფრანგული ენა A26
  GERM5235გერმანული ენა A26
  ITAL5235იტალიური ენა A II6
  LAHL3232ინგლისური ენა და ისტორიული ლინგვისტიკა6
  LING5115ენა და კულტურა6
  SPAN5235ესპანური ენა A II6
  TPNA2523მოლაპარაკების თეორია და პრაქტიკა3
  ENGL6515ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური)3
  INCM2365ინტერკულტურული კომუნიკაცია (ინგ.)3
  LING5215კომუნიკაციური ლინგვისტიკა6

  კრედიტების ჯამი:

  75

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2019 საქართველოს უნივერსიტეტი