eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: მაია ამაშუკელი
ეკა გეგეშიძე
ნათია გოლიაძე
სწავლების ენა: ქართული, ნაწილობრივ ინგლისური კომპონენტებით
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ინგლისურ ენაში (წერითი) გამოცდის წარმატებით გავლის, ზეპირი გასაუბრების, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე.

ინგლისურის დონის დასადასტურებლად სტუდენტს უღიარდება საერთაშორისო სერტიფიკატები:

 • TOEFL IBT – მინიმალური ქულა 80.
 • IELTS – მინიმალური ქულა 6.5.
 • PTE General – მინიმალური დონე B2.
 • FCE – მინიმალური დონე B.
 • CPE – საკმაირისია ჩაბარება.
 • CAE – საკმარისია ჩაბარება.

სტუდენტებს ასევე უღიარდებათ საქართველოს უნივერსიტეტში გავლილი ინგლისურის B2/2 დონე.

სტუდენტებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ ინგლისური ენის კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, საქართველოს უნივერსიტეტი ჩაუტარებს B2 დონის შესაბამის ტესტს, სადაც კომპეტენციის დადასტურებად ჩაითვლება ტესტის 70% -ის გადალახვა.

პროგრამის მიზანი:

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს თანამედროვე, ღრმა და სისტემური ცოდნა ბიზნესის მართვის სხვადასხვა ფუნქციონალურ მიმართულებებში. ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა ორიენტირებულია მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, პროფესიონალი სპეციალისტების მომზადებაზე, რაც გამოიხატება კურსდამთავრებულის მენეჯერული უნარების განვითარებაში, ასევე მისი ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებაში იმისთვის, რომ კურსდამთავრებულმა იმუშაოს საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერად, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კომპანიებში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარები
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • ინტერაქტიული ლექციები
 • დისკუსია/დებატები
 • გუნდური მუშაობა
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი
 • პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
 • ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება
 • პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
სწავლის შედეგი:
 • სიღრმისეულად და სისტემურიად განიხილავს ბიზნესის მართვის სხვადასხვა ფუნქციონალურ მიმართულებებთან დაკავშრებულ თანამედროვე კონცეფციებს, მიდგომებს, თეორიებსა და მოდელებს

  ძირითადი მარკეტინგული კონცეფციების საშუალებით კრიტიკულად და არგუმენტირებულად მსჯელობს კომპანიის სტრატეგიული დაგეგმვის თავისებურებებზე, მარკეტინგული გეგმის კომპონენტებზე, მიზნობრივ ბაზრებზე, ფირმის პოზიციონირების საერთო სტრატეგიასა და კომპანიის საკომუნიკაციო საშუალებებზე

  ცვალებადი გარემოს, ორგანიზაციული პროცესემის მართვის და ბიზნესის ფუნქციონალური სფეროს წინაშე მდგარი პრობლემების იდენტიფიცირებისა და ანალიზის შედეგად შეიმუშავებს თანამედროვე ბიზნესის სტრატეგიებს

 • თანამედროვე ეკონომიკური თეორიებისა და მოდელების გამოყენებით დამოუკიდებლად იღებს მენეჯერულ გადაწყვეტილებას მოგების მაქსიმიზაციის, ფასების განსაზღვრის, დანახარჯების გაანალიზების კუთხით სხვადასხვა ბაზრებზე                          

  დამოუკიდებლად წარმართავს კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტს/ნაშრომს, ბიუჯეტის შემუშავების, შესრულების ანგარიშის დახასიათების, კომპანიის პროდუქტის კატეგორიის ან ბრენდის მარკეტინგული კვლევის ჩათვლით

  ეფექტურად წარადგენს მის მიერ შემუშავებულ კვლევითი/პრაქტიკული ხასიათის პროექტის/მაშრომის შედეგებს შესაბამისი საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით

  პრობლემის მრავალმხრივად გაანალიზებისა და ორიგინალური გადაჭრის გზასთან/გზებთან დაკავშირებით შეიმუშავებს რეკომენდაციებსა თუ დასკვნებს შესაბამისი წერილობითი და ზეპირი ფორმით, აკადემიური სტანდარტების და ეთიკის ნორმების გათვალისწინებით

  საბუღალტრო კონცეფციების, დაშვებების და პრინციპების გათვალისწინებით აანალიზებს კომპანიის მომგებიანობას, დანახარჯთაღრიცხვის საკითხების გამოყენების, ფინანსური უწყისების აგების,  ამ პროცესში ბუღალტრულ-ეთიკური პრინციპების დაცვის გზით

 • საკუთარი პროფესიული ინტერესების, სწავლის პროცესის თავისებურებების გათვალისწინებით დამოუკიდებლად განსაზღვრავს საკუთარი სწავლის პროცესის სწავლების შემდგომ საფეხურზე გაგრძელების საჭიროებას

  იაზრებს მენეჯერული საქმიანობის პროცესში წარმოშობილ ეთიკურ საკითხებს

 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 11-23-2004
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 2
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 52-19
  პროგრამის დეტალები:
  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  ბიზნესის ადმინისტრირებაში მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა საჭიროა დააგროვოს 120 (ECTS) კრედიტი. ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის დიპლომის მისაღებად სტუდენტმა უნდა გაიაროს ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ძირითადი საგნები (78 ECTS), მათ შორის სამაგისტრო კვლევითი ნაშრომი ბიზნესის მართვაში (30 ECTS) დასავალდებულო ასარჩევი ბლოკიდან საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში უნდა გაიაროს სულ მცირე ერთი საგანი (6 ECTS). დანარჩენი კრედიტები (42 ECTS) უნდა შეივსოს პროგრამის ასარჩევი საგნებიდან.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  ACCT5110ფინანსური აღრიცხვა6 1
  ECON5110მენეჯერული ეკონომიკა6 1
  MGMT6130პროექტის მენეჯმენტი6 1
  MKTG5110მარკეტინგის მენეჯმენტი6 1
  ACCT5210მმართველობითი აღრიცხვა6 2
  BUSN5210ბიზნეს-კომუნიკაციები6 2
  MGMT5230სტრატეგიული მენეჯმენტი6 2
  FINA5250ფინანსების მენეჯმენტი6 3
  BUSN6200სამაგისტრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში30 4

  კრედიტების ჯამი:

  78

  პროგრამის ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  BUSN6120ბიზნეს ეთიკა6
  FINA5210დაზღვევა და რისკის მენეჯმენტი6
  FINA6239ბანკის მენეჯმენტი6
  MGMT4550ლიდერობა6
  MGMT6110ორგანიზაციული ქცევა6
  BLCH5230ბიზნეს-პროცესები6
  COMM5111საზოგადოებასთან ურთიერთობა6
  COMM6155ონლაინ კომუნიკაციები6
  INFO5277გადაწყვეტილებათა მოდელირება MS Excel-ში6
  LAWB6190ეკონომიკური საქმიანობა და გადასახადებით დაბეგვრა6
  LAWC5131კომერციული მედიაცია მაგისტრებისთვის6
  MGMT6120საერთაშორისო ბიზნესი6
  MKTG5161მარკეტინგული კომუნიკაციები6
  MKTG5210მომხმარებელთა ქცევა6
  MKTG6130ბრენდის მენეჯმენტი6
  PHMA5210ჯანდაცვის მენეჯმენტი6
  ADVM5215რეკლამა6
  BLCH5140ინოვაციური ბიზნეს-მოდელები6
  BUSN5110ბიზნესის სტრუქტურირება და გადაწყვეტილების მიღება6
  BUSN5668მეწარმეობა6
  BUSN6015სტრატეგიული დაგეგმვა6
  COMM5140მედია დაგეგმარება და გაყიდვები6
  ECON6270საერთაშორისო ეკონომიკური პოლიტიკა6
  FINA6159საერთაშორისო ფინანსები6
  FINA6160ინვესტმენტი6
  LAWB6313საქართველოს გადასახადების სისტემა6
  MGMT5110ოპერაციათა მენეჯმენტი6
  MGMT5210ადამიანური რესურსების მართვა6
  MKTG6110მარკეტინგული კვლევა6
  MKTG6155ელექტრონული კომერცია და ონლაინ მარკეტინგი6
  MKTG6515გაყიდვების მენეჯმენტი6

  კრედიტების ჯამი:

  186

  სავალდებულო ასარჩევი

  სტუდენტმა საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში აღნიშნული ბლოკიდან უნდა გაიაროს სულ მცირე ერთი საგანი. შესაძლებელია ბლოკის ყველა საგნის გავლაც.

  კოდი საგანი კრედიტი
  BUSN6550კვლევის მეთოდები6
  KART5110აკადემიური წერა და კვლევა6
  STAT5111ბიზნეს სტატისტიკა6

  კრედიტების ჯამი:

  18

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი