eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: საჯარო მმართველობა
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: ეკა გეგეშიძე
ნოდარ ხერხეულიძე
სწავლების ენა: ქართული, ნაწილობრივ ინგლისური კომპონენტებით
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამაზე, აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ინგლისურ ენაში (წერითი) და სპეციალობაში (ზეპირი) გასაუბრების წარმატებით გავლის შემდეგ, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე. პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობა გამჭვირვალეა, მათ შესახებ სრული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია დაინტერესებული პირებისათვის უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.
პროგრამის მიზანი:

საქართველოს უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია დემოკრატიული აზროვნების, მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი საჯარო მმართველების მომზადება, ახალი საჯარო ლიდერების გამოვლენა და წარმოჩენა, რომლებსაც პოლიტიკის ცვლილების, ღია მმართველობის პრინციპებზე დაყრდნობით და ახალი ხედვებისა თუ ტრანსფორმაციული ცვლილებების გზით შეეძლებათ წვლილი შეიტანონ საქართველოს საჯარო მმართველობის არსებული სისტემის გაუმჯობესების პროცესში.

დღეს, საქართველო საჯარო ადმინისტრირების რეფორმისა და განვითარების ეტაპზეა, რაც მმართველობის ძველი სისტემიდან ახალ, დემოკრატიულ ღირებულებებსა და კარგი მმართველობის პრინციპებზე დაფუძნებულ, ღია მმართველობის ფორმების დამკვიდრებასა და სერვისზე ორიენტირებული საჯარო ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას გულისხმობს. მიმდინარე ადმინისტრაციული რეფორმები თუ საჯარო პოლიტიკური ცვლილებები, ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის პროცესი თუ საჯარო სერვისების დასავლური სტანდარტების შესაბამისად უზრუნველყოფა მართვის მრავალ კონცეპტუალურ და პრაქტიკულ სირთულეს იწვევს. ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების გზაზე ამ უმნიშვნელოვანესი ცვლილებების წარმატებით განხორციელება კი სწორედ მაღალკვალიფიციურმა და პროფესიონალმა საჯარო მმართველებმა უნდა უზრუნველყონ.

შესაბამისად, საჯარო ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს კურსდამთავრებულებს მისცეს მრავალმხრივი და სიღრმისეული ცოდნა საჯარო ადმინისტრირების მენეჯერულ, პოლიტიკურ და სამართლებრივ კონტექსტში, ჩამოუყალიბოს კრიტიკული აზროვნებისა კრეატიული ხედვის უნარი, უზრუნველყოს მაქსიმალური შესაძლებლობებისა და ლიდერობის პოტენციალის გამოვლენა, რაც ხელს შეუწყობს როგორც კურსდამთავრებულის დასაქმებასა და კარიერულ წინსვლას, ასევე ქვეყანაში არსებული საჯარო მმართველობითი პროცესის ხარისხის გაუმჯობესებას.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • გუნდური მუშაობა
 • დემონსტირების მეთოდი
 • დისკუსიები/დებატები
 • ინტერაქტიული ლექციები
 • კრიტიკული ანალიზი
 • ლექცია-სემინარები
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
 • პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
 • პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება
 • სიახლეთა გარჩევა
 • ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი
 • წერითი მუშაობის მეთოდი
სწავლის შედეგი:
 • კურსდამთავრებულს:

  • აქვს საჯარო ადმინისტრირებისა და საჯარო პოლიტიკის სფეროს სიღრმისეული ცოდნა და შეუძლია სფეროში პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული პროცესებისა და მიმდინარე რეფორმების შესახებ დასაბუთებული მსჯელობა, ანალიზი და შეფასება; ასევე შეუძლია საჯარო ადმინისტრირების და მომიჯნავე მიმართულებებში ცოდნის დამოუკიდებლად გაღრმავება;
  • აქვს საჯარო ადმინისტრირების სფეროს სამართლებრივი ბაზისის: მმართველობის კონსტიტუციური საფუძვლების, მუნიციპალური და ადმინისტრაციული სამართლის, საჯარო სამსახურის სისტემისა და საჯარო დაწესებულების ფუნქციონირების შესახებ სისტემური ცოდნა და შეუძლია საჯარო ადმინისტრირების სამართლებრივ რეგულირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მსჯელობა და მათი კრიტიკული შეფასება;
  • შეუძლია პოლიტიკური აზრისა და იდეოლოგიების, ასევე მიკროეკონომიკური და მაკროეკონომიკური ფაქტორებისა და კანონზომიერებების საჯარო პოლიტიკისა და მმართველობით პროცესებთან ურთიერთკავშირის, გავლენისა და ზემოქმედების იდენტიფიცირება და ანალიზი;
  • შეუძლია საჯარო ადმინისტრირების და მომიჯნავე მიმართულებებში კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება: კვლევის დიზაინის და მეთოდოლოგიის მომზადება, თვისებრივი და რაოდენობრივი მეთოდების გამოყენებით აკადემიური და გამოყენებითი კვლევის წარმოება, კვლევის შედეგების ანალიზი და პროფესიული აუდიტორიის წინაშე წარდგენა; ასევე სფერში განხორციელებული კვლევითი პროექტების მეთოდოლოგიის და შედეგების კრიტიკული შეფასება;
  • აქვს საჯარო ადმინისტრირების ორგანიზაციული კონტექსტის, საჯარო/სახელმწიფო, სამოქალაქო საზოგადოებრივი და არაკომერციული ორგანიზაციების მართვის თავისებურებების სისტემური ცოდნა;
  • შეუძლია საზოგადოებრივი პრობლემის გადაჭრის ან მოცემულობის გაუმოჯებესების მიზნით საჯარო პოლიტიკის ანალიზის მეთოდოლოგიის გამოყენებით რაციონალური, ობიექტური და პოლიტიკურად მიუკერძოებელი მოქმედების კურსის შერჩევა, პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება და პროფესიული აუდიტორიის წინაშე წარდგენა;
  • შეუძლია საჯარო მმართველობის სფეროში დამკვიდრებული სტანდარტების შესაბამისი პროექტის დაგეგმვა, განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება;
  • აქვს საჯარო სერვისების წარმოქმნის, მიწოდების პოლიტიკისა და განხორციელების თავისებურებების სიღრმისეული ცოდნა და შეუძლია საჯარო სერვისის პოლიტიკის განსაზღვრისა და განხორციელების დაგეგმვა, პროცესის მართვა და შეფასება;
  • საჯარო მმართველობის ეთიკისა და პრინციპების, პოლიტიკური მიუკერძოებლობის, ეფექტიანობის, ანგარიშვალდებულების, პატიოსნების და სამართლიანობის ღირებულებებზე დაყრდნობით შეუძლია ღია, შედეგზე ორიენტირებული და კარგი მმართველობის პრინციპების დამკვირდება
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 12-12-2005
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 4
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 61/19
  პროგრამის დეტალები:

  საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ძირითადი და არჩევითი კურსების ერთობლიობა უზრუნველყოფს თემატური ბლოკებში ჩაღრმავების შესაძლებლობას, რაც კურსდამთავრებულს გამოუმუშავებს კვალიფიკაციის შესაბამის და დასაქმების ბაზარზე ორიენტირებულ კომპეტენციებს.

  გამოკვეთილი პროფესიული ინტერესებიდან გამომდინარე სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს საგნები საჯარო ადმინისტრირებისა და მართვის, პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ან სამართლის ბლოკებიდან. შესაძლებელია საგნების არჩევა როგორც ერთი, ასევე სამივე ბლოკიდან, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს მიიღოს სპეციფიკური ცოდნა არჩეული მიმართულებით ან შეარჩიოს მისთვის საინტერესო საგანთა კომბინაცია.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  საჯარო მმართველობის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 120 კრედიტი. 90 კრედიტის შესაბამის საგნებს, მათ შორის სამაგისტრო ნაშრომს საჯარო მართველობაში, სტუდენტი გაივლის პროგრამის ძირითადი საგნების ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი 30 კრედიტის აღების საშუალება აქვს საჯარო მმართველობის ასარჩევი თემატური ბლოკებიდან.

  პროგრამაში გათვალისწინებულია საჯარო ადმინისტრირებისა და მართვის, პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების და სამართლის თემატური ბლოკები, რომელიც საერთო ჯამში შეადგენს 156 კრედიტს.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  PUBL2020საჯარო ადმინისტრირების ძირითადი სამართლებრივი ასპექტები6 1
  PUBL5110სახელმწიფო მართვა6 1
  PUBL6580პოლიტიკური იდეოლოგიები6 1
  ECON6580ეკონომიკა6 2
  PUBL2050პროექტის მართვა საჯარო სექტორში6 2
  PUBL6220საჯარო პოლიტიკის ანალიზი6 2
  PUBL2030საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და არაკომერციული მენეჯმენტი6 3
  PUBL2040საჯარო სერვისების პოლიტიკა და მენეჯმენტი6 3
  PUBL2060საჯარო პროექტების მონიტორინგი და შეფასება6 3
  PUBL6570კვლევის მეთოდები საჯარო ადმინისტრირებაში6 3
  PUBL6300სამაგისტრო ნაშრომი საჯარო მმართველობაში30 4

  კრედიტების ჯამი:

  90

  საჯარო ადმინისტრირებისა და მართვის ბლოკი - პროგრამის ასარჩევი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  PUBL5240საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუციები6
  MGMT5210ადამიანური რესურსების მართვა61
  STAT5111ბიზნეს სტატისტიკა61
  BLCH5110ბლოკჩეინი - დეცენტრალიზებული ინფორმაციული სისტემა61
  PUBL5111დეცენტრალიზაცია და მოქალაქეთა თანამონაწილეობა მმართველობაში61
  PUBL6112კრიზისის მენეჯმენტი საჯარო ორგანიზაციებში62
  MGMT6110ორგანიზაციული ქცევა62
  MGMT5230სტრატეგიული მენეჯმენტი62
  PUBL5279ადმინისტრაციული ლიდერობა საჯარო სექტორში63
  MGMT5110ოპერაციათა მენეჯმენტი63
  PUBL5050პრაქტიკა საჯარო სექტორში63
  PUBL5225საგრანტო განაცხადის შემუშავება და წერა63

  კრედიტების ჯამი:

  72

  სამართლის ბლოკი - პროგრამის ასარჩევი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  LAWP5250ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის სამართლებრივი ფორმები61
  LAWP 5260შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი61
  LAWP5510პოლიტიკური პარტიების სამართალი62
  LAWP5460სამოხელეო სამართალი62
  BLCH5119სმარტ კონტრაქტის სამართლებრივი რეგულაცია62
  LAWB6190ეკონომიკური საქმიანობა და გადასახადებით დაბეგვრა63

  კრედიტების ჯამი:

  36

  პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ბლოკი - პროგრამის ასარჩევი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  IREL5220საერთაშორისო ორგანიზაციები61
  IREL5110საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია61
  IREL6131აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა და თავდაცვა62
  IREL5322გლობალური მმართველობა და მდგრადი განვითარება62
  IREL5352ევროკავშირი, ნატო და ტრანსატლანტიკური პოლიტიკა62
  IREL5240ენერგოპოლიტიკა და გარემოს დაცვა62
  IREL5321გლობალიზაცია, მედია და მმართველობა63
  IREL5353გლობალური მმართველობა და გამჭვირვალობა63
  PHMA5110საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის პოლიტიკა63

  კრედიტების ჯამი:

  54

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2024 საქართველოს უნივერსიტეტი