eng

საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: საჯარო მმართველობა
განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
ხელმძღვანელი: ეკა გეგეშიძე
სწავლების ენა: ქართული, ნაწილობრივ ინგლისური კომპონენტებით
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა: 120
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ინგლისურ ენაში (წერითი) და სპეციალობაში (ზეპირი) გამოცდის წარმატებით გავლის, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და დირექტორის ბრძანების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი:

საქართველოს უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია დემოკრატიული აზროვნების, მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი საჯარო მმართველების მომზადება, ახალი საჯარო ლიდერების გამოვლენა და წარმოჩენა, რომლებიც პოლიტიკის ცვლილებისა და ინოვაციის გზით წვლილს შეიტანენ საქართველოს საჯარო მართვისა და საჯარო პოლიტიკის წარმართვის არსებული სისტმის გაუმჯობესების პროცესში. სფეროს მულტიდისციპლინარული ხასიათიდან გამომდინარე საქართველოში საჯარო მმართველობითი პროცესი მრავალ გამოწვევას უკავშირდება. მიმდინარე ადმინისტრაციული რეფორმები თუ საჯარო პოლიტიკური ცვლილებები, ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის პროცესი თუ საჯარო სერვისების დასავლური სტანდარტების შესაბამისად უზრუნველყოფა მართვის მრავალ კონცეპტუალურ და პრაქტიკულ სირთულეს იწვევს. ამ გამოწვევების დაძლევა სწორედ შესაბამისი თეორიული ცოდნითა და პრაქტიკული უნარებით აღჭურვილი საჯარო კადრების მეშვეობით არის შესაძლებელი. შესაბამისად, საჯარო ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს კურსდამთავრებულებს მისცეს მრავალმხრივი, სიღმისეული და სისტემური ცოდნა საჯარო ადმინისტრირების მენეჯერულ, პოლიტიკურ და სამართლებრივ კონტექსტში, ჩამოუყალიბოს ინოვაციისა და კრიტიკული აზროვნების უნარი, უზრუნველყოს მაქსიმალური შესაძლებლობებისა და ლიდერობის პოტენციალის გამოვლენა, რაც ხელს შეუწყობს როგორც კურსდამთავრებულის დასაქმებასა და კარიერულ წინსვლას, ასევე ქვეყანაში არსებული საჯარო მმართველობითი პროცესის ხარისხის გაუმჯობესებას. გარდა აღნიშნულისა, პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულთათვის საჯარო მმართველის პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავება, რაც გულისხმობს საჯარო და არა-კომერციულ ორგანიზაციებში წარმატებული მოღვაწეობისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების, ასევე საჯარო პოლიტიკის შემუშავებისა და სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების პროცესის ყველა ეტაპზე ობიექტური, რაციონალური, პოლიტიკურად მიუკერძოებელი და ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მიღების, მართვისა და შეფასების მექნიზმების გამოყენების პრაქტიკული უნარებისა და ჩვევების გამომუშავებას. პროგრამის მიზნის განუყოფელი ნაწილია ასევე კურსდამთავრებულთათვის დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული სახელმწიფოებრივი და სამოქალაქო აზროვნების ჩამოყალიბება, რაც საჯარო ადმინისტრირების პროფესიული ეთიკის უმნიშვნელოვანეს ღირებულებას წარმოადგენს.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები/აქტივობები:
 • ლექცია-სემინარები
 • ახსნა-განმარტებითი მეთოდი
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • ინტერაქტიული ლექციები
 • სიახლეთა გარჩევა
 • პრაქტიკული მუშაობა
 • გუნდური მუშაობა
 • კრიტიკული ანალიზი
 • შემთხვევის შესწავლა და ანალიზი (case study)
 • ლიტერატურის მიმოხილვა
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი
 • შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში
 • წერითი მუშაობის მეთოდი
 • ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
 • დისკუსიები
სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ექნება:
  • სისტემური ცოდნა სახელმწიფო სისტემის ადმინისტრაციული მოწყობის, საჯარო სექტორის შემადგენელი რგოლების როლის, ფუნქციების, ურთიერთდამოკიდებულებისა და ურთიერთქმედების შესახებ;
  • დემოკრატიისა და კარგი მმართველობის ცნებებისა და ძირითადი ასპექტების ღრმა და სისტემური ცოდნა;
  • საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოთა სისტემის, საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტის, მთავრობის, სასამართლო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა სისტემის, მათი უფლებამოსილებებისა და კომპეტენციის, ასევე საჯარო სამსახურის სისტემის ადამინისტრაციულ ორგანოთა საქმიანობის ძირითადი პრინციპების ღრმა და სისტემური ცოდნა;
  • საჯარო პოლიტიკის ციკლური პროცესებისა და ეტაპების, საჯარო პოლიტიკის პროცესში ხელისუფლების, ფორმალური და არაფორმალური აქტორების როლისა და ფუნქციების სიღრმისეული ცოდნა;
  • ორგანიზაციული თეორიისა და ორგანიზაციული ქცევის პრინციპების, საჯარო ორგანიზაციების მართვის თავისებურებების სისტემური ცოდნა.
  • არასამთავრობო სექტორის წარმოშობა-განვითარების, არასამთავრობო ორგანიზაციების მართვის საკითხების, სახელმწიფოს, ბიზნესსა და საერთაშორისო მოთამაშეებთან ურთიერთქმედებისა და ურთიერდამოკიდებულების სისტემური ცოდნა. 
  • გაცნობიერებული სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის მნიშვნელობა, გადასახადების ზეგავლენა ეკონომიკაზე, შიდა ბაზრების და  საერთაშორისო ვაჭრობის რეგულირებაში მთავრობის როლი, ასევე უმუშევრობის და მისი გამომწვევი ფაქტორების, მთლიანი შიდა და ეროვნული პროდუქტის კომპონენტების, ინფლაციის გამოთვლისა და შეფასების მეთოდების ცოდნა
  • საჯარო პოლიტიკის ანალიზის მეთოდებისა და ინსტრუმენტების, ასევე პოლიტიკის შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდების ღრმა და სისტემური ცოდნა;
  • საგრანტო განაცხადის მომზადების, პროექტის განხორციელების ეტაპების, შეფასებისა და ანაგარიშთა ტიპების სრულყოფილი ცოდნა;
  • სიღრმისეულად გაცნობიერებული არასამთავრობო და კერძო სექტორის საქმიანობის თავისებურებანი და მათი როლი სახელმწიფო მართვის პროცესში.
  • კვლევის სტრუქტურის კომპონენტების, მოდელებისა და მეთოდების, ასევე წერის აკადემიური სტილის (APA) სტანდარტის საფუძვლიანი ცოდნა
  • ძირითადი სტატისტიკური ოპერაციების შესრულების სისტემური ცოდნა. 

 • ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • საჯარო პოლიტიკის პროცესის, მასში მონაწილე მხარეების როლისა და ურთიერთდამოკიდებულების საჯარო საკითხების დამოუკიდებლად კვლევის, უნარი;
  • შესაბამისი კვლევის მეთოდების გამოყენების გზით მიმდინარე და დასრულებული სახელმწიფო პროგრამების შეფასების უნარი;
  • ბაზრის სხვადასხვა ტიპებისთვის (მონოპოლია, კონკურენცია, ოლიგოპოლია) საბაზრო წონასწორობის აგების და მოგების მაქსიმიზაციის გამოთვლის, მონოპოლიის უარყოფითი მხარეების გათვალისწინებით მონოპოლიური და კონკურენტული ბაზრების შედარების, ასევე სფეროსათვის დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენებით ინფლაციის, უმუშევრობის, ფულის ღირებულების გამოთვლის უნარი;
  • პოლიტიკის ანალიზის უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით კომპლექსური საზოგადოებრივი პრობლემის იდენტიფიცირების, პრობლემის გადასაჭრელად ალტერნატიული პოლიტიკური კურსების შემუშავებისა და ფორმულირების, პროგნოზირების, შეფასების, დოკუმენტირებისა და წარდგენის უნარი.
  • საგრანტო განაცხადის წერის, ახალ, მულტიდისციპლინარულ ან ჯგუფში მუშაობისას პროექტის მენეჯმენტთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრის უნარი.
  • არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის დამახასიათებელ მულტიდისციპლინარულ გარემოში უკეთ ადაპტირების, რელევანტური სიტუაციების დამოუკიდებლად მართვის უნარი.  
  • IBM SPSS-ის და Microsoft Excel-ის საშუალებით კვლევის შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის დამუშავების უნარი.

 • დასკვნის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • კომპლექსური და არასრული ინფორმაციის პირობებში საზოგადოებრივი პრობლემების გამომწვევი ფაქტორების მიზეზ–შედეგობრივი კავშირების გააანალიზების, საჯარო სერვისების მიწოდების სხვადასხვა მექანიზმების დადებითი დაუარყოფითი მხარეების, მათი ეფექტიანობის შესახებ კვლევის დამუკიდებლად წარმოების, კრიტიკული ანალიზის, შეფასების და შესაბამისი დასკვნების გაკეთების უნარი.
  • საჯარო პოლიტიკის ანალიტიკური ბარათის სტრუქტურისა და შედეგების მატრიცის, მოცემული რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემების შესწავლის საფუძველზე საჯარო პოლიტიკის მიზანთან მიმართებაში მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდების ადეკვატურობისა და საჯარო პოლიტიკის მიზანშეწონილობის დადგენის უნარი.
  • საჯარო პოლიტიკის პროცესში ოფიციალური და არაოფიციალური მონაწილეების ფუნქციების სისტემური ანალიზის და დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი;
  • პროექტის მართვის პროცესში წარმოშობილი პრობლემების სისტემური ანალიზისა და დასაბუთებული დასკვნების გამოტანის უნარი;
  • საჯარო ხელისუფლების ორგანოების როლისა და ფუნქციის შეფასების უნარი დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფოს დამკვიდრების პროცესში;
  • საჯარო სამართლებრივი ურთიერთობის მარეგულირებელი ნორმების ანალიზის, საჯარო სამართლებრივი და კერძოსამართლებრივი ურთიერთობის მარეგულირებელი ნორმების ურთიერთგამიჯვნის უნარი;
  • კვლევაში გამოყენებული მეთოდებისა და კვლევის ვალიდურობის შეფასებისა და კრიტიკული ანალიზის უნარი;

 • კომუნიკაციის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან საჯარო მართვისა და პოლიტიკის თავისებურებებზე შეხედულებებისა და დასკვნების კომუნიკაციის, საჯარო პოლიტიკის კონკრეტული საკითხის გადაწყვეტაზე ორიენტირებული ალტერნატივების წარმოდგინისა და არგუმენტირებულად დაასაბუთიების უნარი;
  • საჯარო პოლიტიკის კვლევისა და ანალიზის შედეგების საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით წარმოდგენის უნარი;
  • აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან პროექტის მართვის საკითხებზე ქართულ და ინგლისურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი;
  • საგრანტო განაცხადთან დაკავშირებული დასკვნების, არგუმენტაციისა და საკუთარი შეხედულებების, ასევე პროექტის შეფასების შედეგების, მოსაზრებებისა და არგუმენტების კომუნიკაციის უნარი აკადემიური და პროფესიული საზოგადოების წინაშე.
  • საჯარო ადმინისტრირებაში კვლევების მეთოდოლოგიის თემატიკაზე ზეპირი და წერითი ფორმით არგუმენტაციისა და გადმოცემის, ასევე აკადემიური სტანდარტების დაცვით ეფექტური წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარი.

 • სწავლის უნარი
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • სახელმწიფო მართვისა და საჯარო პოლიტიკის დარგში ცოდნის დამოუკიდებლად გაღრმავების, შესაბამისი ლიტერატურის მოძიებისა და შემდგომი სწავლის მიმართულების განსაზღვრისა და დაგეგმვის უნარი.

 • ღირებულებები
  კურსდამთავრებულს ექნება:
  • გათავისებული საჯარო მოხელის ეთიკური ნორმები და მათი მნიშვნელობა;
  • სოციალური და სამოქალაქო პასუხისმგებლობა;
  • გათავისებული არასამთავრობო სექტორის როლი თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებაში. 
  • დემოკრატიული მმართველობის პრინციპებისადმი ერთგულება;
  • ტოლერანტული დამოკიდებულება უმცირესობების წარმომადგენლების მიმართ;
  • დემოკრატიული მმართველობის პრინციპების, სოციალური პასუხისმგებლობის, საჯარო მმართველის ეთიკური ნორმების, ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ თავისი და სხვისი დამოკიდებულების შეფასების უნარი.
 • პროგრამის დამტკიცების თარიღი: 12-12-2005
  პროგრამის დამტკიცების ოქმის ნომერი: 4
  პროგრამის განახლების თარიღი:
  პროგრამის განახლების ოქმის ნომერი: 55-14
  პროგრამის დეტალები:

  საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ძირითადი და არჩევითი კურსების ერთობლიობა უზრუნველყოფს თემატური ბლოკებში ჩაღრმავების შესაძლებლობას, რაც კურსდამთავრებულს გამოუმუშავებს კვალიფიკაციის შესაბამის და დასაქმების ბაზარზე ორიენტირებულ კომპეტენციებს. გამოკვეთილი პროფესიული ინტერესებიდან გამომდინარე სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს საგნები საჯარო ადმინისტრირებისა და მართვის, პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ან სამართლის ბლოკებიდან. შესაძლებელია საგნების არჩევა როგორც ერთი, ასევე სამივე ბლოკიდან, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს მიიღოს სპეციფკიური ცოდნა არჩეული მიმართულებით ან შეარჩიოს მისთვის საინტერესო საგანთა კომბინაცია. პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსები მიმდინარეობს ქართულ ენაზე ინგლისური კომპონენტებით.

  სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:

  საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა შედგება 120 (ECTS) კრედიტისგან. საჯარო მმართველობის მაგისტრის დიპლომის მისაღებად სტუდენტმა უნდა გაიაროს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ძირითადი საგნები, მათ შორის სამაგისტრო ნაშრომი საჯარო მმართველობაში. ძირითადი საგნების ბლოკის კრედიტთა საერთო რაოდენობა შეადგენს 84 კერდიტს. დანარჩენი 36 კრედიტის აღების საშუალებას იძლევა საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის თემატური ბლოკები: საჯარო ადმინისტრირებისა და მართვის, პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ან სამართლის ბლოკები.

  პროგრამის ძირითადი

  კოდი საგანი კრედიტი სემესტრი
  LAWB8800საჯარო ადმინისტრირების ძირითადი სამართლებრივი ასპექტები6 1
  PUBL2020საჯარო ადმინისტრირების ძირითადი სამართლებრივი ასპექტები6 1
  PUBL5110სახელმწიფო მართვა6 1
  PUBL5120პოლიტიკის პროცესი, ინსტიტუციები და მართვა6 1
  PUBL5278არასამთავრობო სექტორის მართვა6 2
  PUBL6220საჯარო პოლიტიკის ანალიზი6 2
  PUBL6580პოლიტიკური იდეოლოგიები6 2
  ECON6580ეკონომიკა6 3
  MGMT6130პროექტის მენეჯმენტი6 3
  PUBL2030საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და არაკომერციული მენეჯმენტი6 3
  PUBL2040საჯარო სერვისების პოლიტიკა და მენეჯმენტი6 3
  PUBL6570კვლევის მეთოდები საჯარო ადმინისტრირებაში6 3
  PUBL6300სამაგისტრო ნაშრომი საჯარო მმართველობაში30 4

  კრედიტების ჯამი:

  102

  ასარჩევი

  კოდი საგანი კრედიტი
  MGMT5210ადამიანური რესურსების მართვა6
  PUBL5111დეცენტრალიზაცია და მოქალაქეთა თანამონაწილეობა მმართველობაში6
  PUBL5240საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუციები6
  PUBL6230სოციალური პოლიტიკა6
  BLCH5110ბლოკჩეინი - დეცენტრალიზებული ინფორმაციული სისტემა6
  IREL5140განათლების მოდელები და სისტემები აშშ-სა და ევროპაში6
  IREL5240ენერგოპოლიტიკა და გარემოს დაცვა6
  IREL6131აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა და თავდაცვა6
  LAWP5460სამოხელეო სამართალი6
  LAWP5510პოლიტიკური პარტიების სამართალი6
  PUBL5279ადმინისტრაციული ლიდერობა საჯარო სექტორში6
  STAT5111ბიზნეს სტატისტიკა6
  BLCH5119სმარტ კონტრაქტის სამართლებრივი რეგულაცია6
  FINA5250ფინანსების მენეჯმენტი6
  IREL5120თანამედროვე აშშ-ს პოლიტიკა6
  IREL5130ევროკავშირის ინტეგრაცია, პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები6
  LAWB6190ეკონომიკური საქმიანობა და გადასახადებით დაბეგვრა6
  LAWI5220ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი6
  LAWP 5260შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი6
  LAWP5160ევროპის კავშირის ადმინისტრაციული სამართალი6
  LAWP5250ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის სამართლებრივი ფორმები6
  MGMT5230სტრატეგიული მენეჯმენტი6
  MGMT6110ორგანიზაციული ქცევა6
  PHMA5110საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის პოლიტიკა6
  PUBL6112კრიზისის მენეჯმენტი საჯარო ორგანიზაციებში6
  PUBL5112არაღიარებული სახელმწიფოების მშენებლობა6
  PUBL5225საგრანტო განაცხადის შემუშავება და წერა6

  კრედიტების ჯამი:

  162

  საჯარო ადმინისტრირებისა და მართვის ბლოკი - ასარჩევი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  MGMT5210ადამიანური რესურსების მართვა61
  PUBL5111დეცენტრალიზაცია და მოქალაქეთა თანამონაწილეობა მმართველობაში61
  PUBL5279ადმინისტრაციული ლიდერობა საჯარო სექტორში62
  STAT5111ბიზნეს სტატისტიკა62
  BLCH5110ბლოკჩეინი - დეცენტრალიზებული ინფორმაციული სისტემა62
  PUBL6112კრიზისის მენეჯმენტი საჯარო ორგანიზაციებში63
  MGMT6110ორგანიზაციული ქცევა63
  MGMT5230სტრატეგიული მენეჯმენტი63
  FINA5250ფინანსების მენეჯმენტი63
  PUBL5225საგრანტო განაცხადის შემუშავება და წერა64

  კრედიტების ჯამი:

  60

  სამართლის ბლოკი - ასარჩევი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  LAWP5510პოლიტიკური პარტიების სამართალი62
  LAWP5460სამოხელეო სამართალი62
  LAWI5220ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი63
  LAWP5250ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის სამართლებრივი ფორმები63
  LAWP5160ევროპის კავშირის ადმინისტრაციული სამართალი63
  LAWB6190ეკონომიკური საქმიანობა და გადასახადებით დაბეგვრა63
  BLCH5119სმარტ კონტრაქტის სამართლებრივი რეგულაცია63
  LAWP 5260შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი63

  კრედიტების ჯამი:

  48

  პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ბლოკი - ასარჩევი

  კოდისაგანიკრედიტისემესტრი
  PUBL5240საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუციები61
  PUBL6230სოციალური პოლიტიკა61
  IREL6131აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა და თავდაცვა62
  IREL5140განათლების მოდელები და სისტემები აშშ-სა და ევროპაში62
  IREL5240ენერგოპოლიტიკა და გარემოს დაცვა62
  IREL5130ევროკავშირის ინტეგრაცია, პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები63
  IREL5120თანამედროვე აშშ-ს პოლიტიკა63
  PHMA5110საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის პოლიტიკა63
  PUBL5112არაღიარებული სახელმწიფოების მშენებლობა64

  კრედიტების ჯამი:

  54

  პრერეკვიზიტების მატრიცა


  შედეგების საშუალო შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) საუნივერსიტეტო შეფასება   საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება
  97-100 4,00 A+ A ფრიადი
  94-96 3,75 A
  91-93 3,50 A-
  87-90 3,25 B+   ძალიან კარგი
  84-86 3,00 B B
  81-83 2,75 B-  
  77-80 2,50 C+   C კარგი
  74-76 2,25 C
  71-73 2,00 C-
  67-70 1,75 D+   D დამაკმაყოფილებელი
  64-66 1,50 D
  61-63 1,25 D-
  51-60 1,00 E E საკმარისი
  უარყოფითი შეფასება
  41-50   FX FX ვერ ჩააბარა
  <40   F F ჩაიჭრა  ყველა უფლება დაცულია.Copyright © 2019 საქართველოს უნივერსიტეტი